Catalan 1 examen

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en español con un tamaño de 2,57 KB

 
Neutralització:[e],[ ],[a] en posicio tonica pasen a [ ]en posicio atona. regne[e] / regnat[ ] [u],[o],[ ] en posicio tonica pasa [u] en posicio atona ruc[u] / ruquet[u] Elisió:perdua d 2 o mes sons en posarse en contact dos mots adjacents, un al costat dl altre. unaamiga. Sinalefa:posar en una sola silaba 2 vocals d paraules contigües. penso idees. Neutralitzacio:rec[k] reg[k]. Ensordiment:sons oclusius a final d paraula o en pausa, fan una neutralitzacio i resten sords. cartílag [k rtíl k]. Sonorització:a final d paraula o silaba els sons sords seguit d'un de sonor son sonors. Emmudiment:sons consonantic k no es pronuncien. parlar [p rlá] Sensibilització:contari a emmudiment. es pronuncia un so consonantic k es emmudit. portar-la[purtárl ]. Assimilació: labialitzacio:[n] pasa a [m] kuan va seguit d [p] [b] [m]. dentalitzacio: [n] i [l] segit d [d] o [t]. palatalitzacio. velaritzacio: [n] seguit d [k] o [g] pasa a [ ]. Germinació:contact entre 2 consonats igual d silabes diferents. noble [n bbl ]ai:[áj], [ j]ei:[éj], [ j], [ j]oi: [ j], [ój]ui: [új]au: [áw], [ w]eu: [éw], [ w], [ w]iu: [íw]ou: [ w], [ów]uu: [úw]

Entradas relacionadas: