Catala Tema2

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,78 KB

Semblances Biografiques es frequent trobar els textos d'una forma d'article en els quals s'esbossa el perfil biografic d'una personatje. Pot arribar a crear una obra per a la humanitat, o te una vida digna de ser explicada o comentada. Hi ha semblances biografiques objectives: relaten amb neutralitat la vida del personatje en questió. subjectives: l'autor relata els fets desde la seva prespectiva personal exposant sentiments i emocions cap a la persona de la que esta parlant. Una semblança te com a finalitat donar a coneixer els fets de la vida d'una persona. O i U atones: en els dialectes orientals excepte en el balear la o en posició atona es pronuncia com una U. Terminacions: 1.La majoria de noms o adjectius acabats en u atona s'escriuen amb o.2.s'escriuen amb u les paraules acabades en els diftongs: -au -ei -iu - ou3.tambe s'escriuen amb u les paraules: asidu, impetu, ingenu...Plurals:1.s'escriuen amb o els plurals masculins substantius i adjectius acabats en: -o -ç -ig -s -sc -st -tx -x -ix -xt2.els mots que acaben en u fan el plural en -us.3.les paraules que en singular tenen la terminacio -us son invariables en el plural: el/els virus, el/els globus...Terminacions verbals: s'escriuen amb o la primera persona del singular del present indicatiu: dono, rebo, penso...s'escriuen amb u les termincions de la segona persona del plural dels temps verbals k acaben en diftongs:doneu, rebíeu, penséssiu. Lexemes o arrels: per saber si el so de la u atona en el lxema dun sstantiu o adjectiu sha d'escriure am o o u cal buscar una paraula de la mateixa fmilia k tingi una o o be una u en posicio tonica.En el cas dels erbs ens hem de fixar en la primera persona del present d'indicatiu

.Els verbs:collir, escopir, sortir i tossir, no segueixen la norma anterior.En els verbs poder i voler, totes les k s prnuncien amb u atona, s'escriuen amb o excepte el prsent subjuntiu i l'imperatiu.
Al sintagma nominal: Determinants i complements del nom: el sintagma nominal te com a nucli el nom o substantiu que pot anar acompañat de determinants i complements del nom.el nucli tambe pot ser un pronom.EX: l'avi de l'arnau- l'=determinant, avi=nom de l'arnau=complement del nom EX2: un got trencat- un=determinant got=nom(nucli) trencat=complement del nom.Els determinants solen anar davant del nucli del sintagma precisen o concreten el nom distingintlo. Tipus de determinants: articles, demostratius, possesius, quantitatius= variables i invariables, indefinits= variables i invariables, numerals, interrogatius i exclamatius. Complements del nom: poden fer la funcio de: adjectiu o sintagma adjectival, sintagma preposicional, el nom en aposicio. Mots homonims: son aquells que tenen la mateixa forma pero que tenen un diferent significat: còmic (llibre) còmic (comedia). mots homofons: quant dos mots conincideixen en la pronuncia i no en la grafia.Homografs: quan dos mots sol coincideixen en la grafia. Homonims prcials i homonims perfctes. Polisemics: son els que tenen diferens significats relacionats entre ells(com en el diccionari:1....2.....)Metonimia: quan la paraula acaba donant el nom a la mesura o quantitat de liquid que hi cap.

Entradas relacionadas: