Catala tema 3

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,06 KB

REPORTATGE: el reportatge es un genere periodistic en el que el reporter (documentat previament) escriuen un text aprofundint en un fet. Es mes llag que la noticia i no poden opinar lliuremen ja que no deixa de ser un genere informatiu.CRÓNICA: es una informacio que interpreta fets actuals i narra un esdeveniment pasta ( relacionat amb fets actuals) s’asembla al reportatge pero la diferencia es que l’escriptor pot expressar-hi la seva visió. PRONOM: els pronoms, que esposen en lloc d’un SN , son elements gramaticals buits de significat i nomes es pot sabes a que es refereixen a partir del context.
Pronoms personals: son els que fan referencia a la persona gramatical.
Els de 3ª persona son anaforics perque nomes es poden interpretar a partir d’un antecedent, encanvi els de 1ª i 2ª persona son dictics perque fan referencia a la situacio comunicativa en que es troben els parlants.
Pro.per. tonics: fan de subjecte a l’oracio i precedits de preposicio poden exercir de complements verbals.
P.P. atons: es pronuncien juntament amb el verb formant una unitat accentual.


ACCENTUACIO:A gudes: les acavades en vocal, vocal +s i -en, -in.Planes: les no acabades en vocal, vocal+s ni en -en o -in.Esdruixoles: totes.Accent
diacritic
: accent que porten algunes paraules per distingirles d’altres.COMPARACIO: relacio que s’estableix ente dos elements entre els quals i ha una semblaça o analògia.De superioritat D’igualtat D’inferioritat. Les comparacions lexicalitzades son aquelles que s’an fet servir al llarg dels anys i formen parte de la cultura (frases fetes)Metafora: substitucio d’un element real per un d’irreal amb el qual mante una certa semblança.Eufemisme: substituir una paraula o un grup de paraules per unes altres que volent dir el mateix en suavitzen l’impacte.Disfemisme: us d’una forma irònica o divertida per tal d’evitar anomenar un terme tabú.Novela D’aventures Es basa en les peripecies motivades per alguna causa que viu el protagonista amb altres personatges secundaris.CARACTERISTIQUES: l’epoca en que se situa, temps del relat (duracio) tractament del temps( lineal / no lineal) i l’espai.DIERESI(¨) es posa damunt de la i i de la u per indicar que es tanca un diftong decreixent o que sonen aquestes vocals en el cas d’un diftong creixent.Dieresi en els diftongs: els diftongs creixent formats per gue, gui, que, qui porten dieresi oer indicar que la u es pronuncia.Dieresi en els hiats: la i i la u porten dieresi per indicar que no formen diftong amb la vocal contigua.

Entradas relacionadas: