Catala t2

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,94 KB

Text: conjunt de frases relacionades entre si que constitueixen una unitat comunicativa: oral o escrita.Adequació:cada situacio requereix lus de un o altre registre.Esta relacionada amb el context i la intensio (tractament,varietat(dialectal ,estandard) ,registre(formal,informal),lexic(general,especific). Coherencia: es centra en la tematica en el contingut del tems i la seleccio i la disposicio de la informacio(informacio(rellevant,irrellevant;principal,secundari;important,superflua)Cohesio:gramatica dle text.La relacio entre els enunciats.(connectors(uneixen 2 oracions)anafores(pronoms)).Registres: tema:general,especific->vocabulari i sintaxis.Canal: oral(espontani,no espontani) o escrit(no espontani).Intencio o proposit:informar,convencer,persuadir->Subjectiva(sntiments), objectiva(neutre).Relacio de emissor-receptor:l grau de proximitat i la familiaritat condiciona al vocabulari,sintaxis i al tractament.Segons la formalitat: culte(grau delaboracio elevat,context formal.2 tipus:literari:llenguatge ric i elaborat.Cientific:objectiu.llenguatge denotatiu,cla i precis.Estandard:evita la sintaxis complicada i el lexic especific.Colloquial:propi de la llengua parlada.Sintaxi simple.Riquesa expresiva.Vulgar: lexic argot(repertori lexic). Pleonasmes:repeticions innnacessaries dun element, generalment un pronom feble que ja hem utilitzat o be que no cal utilitzar.Anacoluts:es produeixen quan hi ha una manca de coherencia sintactica,pk hi ha dues oracions mal unides. Estructura conversa: x començar:salutacions(ei!),vocatius(lluis,noi), tractamentssenyora),verbs de percepcio(escoltam,mira). x començar a acabar(doncs be,en fi), x acabar(adeu,viga...), x canviar de tems(per cert) x recuperarlu(tornant a). Mots crossa:1.mots que susen en gairabe cualsevol context en lloc duns altres molt mes adequats i de significat inequivoc/2.mots que es repeteixen en la llengua oral en lloc de fer servir el mot o lexpressio mes adient.

Entradas relacionadas: