Català preguntes teòriques

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,38 KB

què sl yenyenguatg?què es lngua?

el yenguatg es la capacitat umanad transmatr informacio, opinions i sentimnts mitjançant 1 codi (yengua).

yengua es el conjunt d signs i ls norms q prmtn la sva combinacio amb la qual crem 1 missatg.

elemnts dl sistma d comunicacio

rfrnt-es ayò a què fa rfrènci al missatg

canal-es la manra com es transmt la informacio

missatg-es la informacio q es dona o es rep

emissor-es la prsna q emt o dona la informacio

rcptor-es la prsna q rep la informacio

codi-es la yengua ol sistma d signs en què s'exprssal missatg

funcions del llenguatge

referencial o informativa-preten transmetre informació objectiva fent referència a un referent (el cotxe és blau) 

expressiva o emotiva-l'emissor transmet les seves opinios estats d'ànim i sentiments (ai! què trist que estic)

conativa o apel·lativa-preten fer que el receptor actui d'alguna manera o que faci alguna acció (calla!)fàtica o de contacte-permet comprovar que el canal està lliure (escolti!?-.//.-digui?)

metalingüística-és centre en l'estudi del codi i permet explicar-ho (com s'escriu missatge?)

poètica o estètica-centre l'interés en el missatge poètic perquè preten crear un efecte estètic (ambarbussament)

els sintagmes

sintagme nominal(SN)-grup de paraules el nucli és el nom o un pronom el nom pot ser comú o propi. SN--(det.)+nucli+(CN)

sintagme verbal(SV)-nucli verb pot estar compost només èr un verb o bé per un verb o altres sintagmes que el complementin. verbal simple (arrivava) o forma composta (ha arrivat) o un perífrasi verbal (ha d'arribar)

sntagme adjectival(SAdj)///sintagme preposicional(SPrep)///sintagme adverbial(SAdv)

què és un sintagme?

els sintagmes són agrupacions de paraules relacionades gramaticalment entre si que formen una estructura sintàctica.

què és polisémia?

Són aquelles paraules que tenen més d'un significat i que s'escriuen igual, signifiquen coses diferents segons el context

Entradas relacionadas: