Catala

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,69 KB

al·literació:repeticio dun mateix so al llarg duna composicio. onomatopeia:reproduccio grafica dun so. paranomasia:oposicio de dos mots k unicament es diferencien en algun fonema. asindeton: supressio de conjuncions.
encavallament: ruptura entre el paral·lelisme sintactic i el metric. enumeracio: desenvolupament duna frase multiplicant els atributs dun nom,els complements.epitet: adjectiu q subratlla una qualitat inherent al substantiu que acompanya. hiperbaton: ateracio de lordre logic gramatical de les parauleso frases. paral·lelisme: repeticio duna mateixa estructura sintactica. polisindeton: abundor de conjuncions de coordinacio. quiasme: creuament de les parts duna o mes frases. al·legoria: succesio dimatges que expresen simultaniament un sentit directe i un de figurat. anadiplosi: repeticio duna o diverses paraules al final dun vers i al començament del seguent.anafora: repeticio dun mot a principi de vers o frase. antitesi: contraposicio dexpressions que tenen sentit oposat.comparacio: relacio didees coses, etc, dacord amb una certa semblança en elles. epanadiplosi: repeticio duna paraula el principi i al final duna frase. eufemisme: substitucio duna expressio considerada dura per una mes suau. hiperbole: exegeracio. imatge: identificacio poetica entre un element real i un dirreal. interrogacio retorica: pregunta obvia k no espera kap resposta. ironia: negacio tactica del k es diu literalment.litote: negacio del contrari dallo que es vol afirmar. metafora: identificacio poetica entre un element real i un dirreal. metonimia: designacio duna cosa amb el nom dua altra k hi te una relacio de contiguitat logica o fisica. oximoron: contradiccio en el significat de dues paraules relacionades. paradoxa: unio de paraules de significacio aparentment absurda, pero k presenten un anunciat veritable. perifrasi: substitucio duna paraula per una altre dekivalent mes extensa. personificacio: atribuir kualitats umanes a essers inanimats. pleonasme: repeticio inecessaria duna paraula. sinestesia: combinacio delements k provenen de camps sensorials diferents.

Entradas relacionadas: