Català

Enviado por korori y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,39 KB

 

Verbs irregulars segons conjugació: D'entrada hi ha diversos models en les formes d'infinitiu: els verbs acabats en -er (témer), els verbs acabats en -re (perdre) i els verbs dir i dur.

Verbs irregulars de la tercera conjugació: Els verbs infinitius acabats en -ir poden conjugar-se com servir o bé com dormir.

Normes d'accentuació:                     

Mots aguts: Quan acaben en a, e, i, o, u, as, es, is, os, us, en, in          

Mots plans:  Quan no acaben en cap de les terminacions anteriors i quan acaben en diftong

Mots esdrúixols: Sempre

La dièresi es posa sobre la i i la u per indicar:

-Que es trenca diftong

-Que la u dels grups güe, güi, qüe, qüi es pronuncia   

- Que una i entre dues vocals no fa de consonant, sinó de nucli.   

No s'escriu dièresi em els casos següents:

-Mots que es poden accentuar.

-Mots acabats en sufixos -isme i -ista

-Mots compostos començats en els prefixos re-, co-, contra-, anti-

           ESTUDIA I FES TECNOEl vers

En poesia la llargada del vers es mesura pel nombre de sil·labes que té, comptant fins a l'ultima síl·laba tònica.

Hi han dos tipus:

-Versos d'art menor: Si tenen menys de vuit sil·labes

-Versos d'art major: Si tenen nou o més síl·labes.

El ritme i la rima

El ritme ve determinat per la distribucio ordenada de síl·labes tòniques i àtones dins el vers. El ritme es pot marcar quan s'alternen una síl·laba àtona i una de tònica

Hi ha diversos tipus de rima:

-Consonant, completa o perfecta: si es repeteixen vocals i consonants

-Assonant, incompleta o imperfecta: Si nomes es repeteixen les vocals.

-Masculina: si la paraula que rima es aguda.

-Femenina: si la paraula que rima és plana o esdrújula

Entradas relacionadas: