CAt

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,8 KB

 
sistema vocalic vuit sons que es clasifiquen segons grau d'obertura de la boca a l'hora de pronunciar cada vocal y punt d'articulació segons la posicio de la llengua a l'hora de pronunciar cada vocal la tonicitat y la funcionalitat/ORTOGRAFIA branca de la grmatica knormativa k estableix l'escriptura correcta dels mots i dels altres signes grafics com els daccentuacio i puntuacio/ el so(neutre) els radicals atons dels mots derivats am a o e segons indica la vocal tonica del mot primitiu. Formes verbals les desinencies atones dels paradigmes verbals s'escriuen amb a si la vocal neutra es l'ultima lletra i amb e si la vocal neutra es la penultima. cal buskar la primera i tercera persona del presen sempre tonics/ diftong agrupacio de dues vocals en una mateixa silaba esta formada per un nucli i un so marginal. DD ai au ei eu iu oi ou ui uu DC ua üe üi uo/ apostrof es el signe ortografic que indica l'elisio d una vocal: els articles el en i la preposicio de s'apostrofen dvant h. els articles la na davant de h o vacal pero ke i u hi hu no sigin atones. pronoms febles em et es en la el davant de vocal o h. em et es el els ens en darrere formes verval s acabades en vocal i en les combinacions de pronoms/EXEPCIONS: davant el nom de lletres, davan i u consonantiques (iogurt) davant mots q apostrofats poden portar confusions, els mots començats en a- que indiquen el contrari de davant h aspirada el pronom la no s'apostrofa davant de les formes verbals començades per i u hi hu atones les combinacions la hi, se us no sapostrofen/ la dieresi es el signe grafic que consisteix en dos punts que es coloquen damunt de la i i la u. indica la presencia enn determinats mots d'un diftong creixent o la hiaitzacio dun diftong decreixent: en els digrafs gu i qu u so marginal üe üi. i u formarien part dun diftong per contra un hiat. algunes formes del present del subjuntiu i derivats cultes acabats en tat al itzar/EXCEPCIONS formes d'infinitiu gerundi futur i condicional vocal +ir mots acabats en sufixos isme ista mots compostos am prefixos co re anti contra auto i les terminacions llatines us um

Amb accent diacrític: (cast. bien) béns (cast. bienes) Déu, déu, déus (divinitat) dóna, dónes (formes del verb donar) és (forma del verb ser) fóra (del verb ser = seria) (membre del cos) més (quantitatiu) nét, néta, néts, nétes (parentiu) pèl, pèls (cast. pelo) (del verb saber) (afirmació) sóc (del verb ser) són (del verb ser) sòl, sòls (cast. suelo, suelos) (del verb tenir) ús (acció d'usar) véns, vénen (del verb venir) vés (imperatiu del verb anar) vós (tractament) Sense accent: be (xai, corder) bens (xais, corders) deu, deus (numeral, formes del verb deure, font) dona, dones (sexe femení) es (pronom) fora (adverbi, preposició) ma (= la meva) mes (de l'any; adjectiu possessiu = les meves, conjunció amb valor de però) net, neta, nets, netes (adjectiu relatiu a la netedat) pel (contracció de per + el ) se (pronom reflexiu) si (altres valors diferents de l'afirmació) soc (calçat, tronc) son (adjectiu possessiu = el seu; cast. sueño) sol, sols (astre; verb soler; de sol·litud) te (pronom feble, lletra, planta, infusió) us (pronom feble)
vens, venen (del verb vendre) ves (imperatiu del verb veure) vos (pronom feble)

Entradas relacionadas: