Castelao

Enviado por kazama y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en gallego con un tamaño de 10,93 KB

Castelao:Oprestixio inicial comezou coa sua actividad como debxant epintor.Influido 1º polo modrnism, evolúe cara a1 debuxo mais xprsionista d fort carga social.Os seus dbuxos rprsntan con moita variedade as carcteristics fisiks +acntuads ds galegos.Cstelao smpr stivo procupado x plsmar do xeito + eficaz as custions q afctabn á etik ou aos problms politics esociais da sociedad do seu tmpo,cunha fort carga solidaria.Dntro da art grafica d C.salienta unha 1ºetapa q vai dnd os debuxs doalbum Nós(16)ata o volumn '50homs x10 reás'(31)xunto coas ilustracins e dbuxs q dn lugar aos tomos de 'CousasdaVida'.Oprotagonism cntrl dsts obrs téñeno personaxs populars,nnos,cgos,mullrs, homsDoMar,labrgs mpobrcids n cntrast cos mmbrs da burgesia.N todos os cass o autor fai salintar as sua caractristiks +notabls.Unha2º etapa podmola fixar a partirda GerraCivil,cs xtraordinarios dbuxs inspirads polo terror fascista e os combats.Son os albums'GzMartir','Atila en Gz e Milicianos.Nsts debuxs atnd +aos claroscuro e acompañaos cn txts moi brevs;abondn 3palabrs xa significar e dstacr a scna debuxada.C.non part dun corpus ideoloxico xa proxctalo na sua narrativa,como acntece con Risto ou OteroPedrayo.A xposicion das suas ideas realizaa ns suas obrs nsaiisticas ouben nas cnferncias q pronuncia x todo opais.Tamn a diferenza ds outrs mmbrs da xeracion Nos, non compart a vision elitista da art q sts plsman nas suas obras.C.opta x mostrar a realiadad daql tmpo amosando as difrnts factas ds class populars,qsn as protagonists fundamntais dasua obra.Todo isto fai q a obra d C.poida sr gozada d inmdiato,xa q nn precisams o coñecmnto d codigos ideoloxicos prvios xa podr dscifrala.É unha pros substantiva,depurada de adubos,na qs dcanta pola sinxeleza eq n ocacions posue1 ritmo qa aproxima á poesia.Atravs do humr prtnd mstrar os dfcts da sociedad galega.Elabora asi un discurso socratico,dirixido a por d manifs non so as virtuds,senn tamn os dfcts ds q adoece a sociedad galega.O rcptr da obra deC.é un lctor activo q dbe accdr ao sentido mediant a intelixncia ea reflxion.Xunto co humor, o lirismo constitue outra ds clavs da obra de C.Manifstase mediant o encadenamnto dos feitos ncamiñads cara aun climx cargado de emocion.St lirsmo vn fornecido polo uso de recursos xprsivos(anafors,comparacins, paralelisms)e pola selccion do lexico,coa primacia dos criterios ritmics para lograr asi un efcto emotivo.O narradr da obra do rianxeiro acostuma validar os feitos presntandoos bn como vivncias dircts,bn como noticias recibids d protagonists ou tstmuñs.Utiliza rcurss realits,como o do manuscrito ncntrado q o autr s limita a editr,para dotr a sua obr d verosimilitud.A tcnic narrativ d C.manifsts mediant uns trazs narrtivs esnciais q dnotn o fundmntal da historia,deixndo o rsto da info.suxerida dun xeito connotativo.É unha prosa depurada dtodo aqilo q non lle é necesario,consguindo asi uns txts carcteristicos pola sua brevidad e sinttismo.NARRATIVA:A primeira narracion d C e "un ollo de vidro" (1922) 1 obra protagonizada x un defundo q por posuir 1 ollo de vidro e o unico morto no ceminterio q pode ve. o relato e 1 xustaposicion d breves stampas tinguidas d umor ngro q nos serven xra ollar dnd unha perspectiva critica a sociedad galega do seu tmpo. En 1926 aparc o primero libro d "cousas" e o segundo n 1929. As "cousas" son prosas literaria d reducida dimension e tematica variada, xralmente localizadas n ambientes mariñeiros e labregos. Cada "cousa" vais aocmpañada dunha ilustracion q sintetiza o momento culminant da istoria. As "cousas" constituen a creacion mais orixinal d C. literato, polo caracter d sintese entre o narrativo e o plastico. En 1934 publica "retrincos", 5relatos ordnados cronoloxicamnt q representa como autobiograficos. Kda conto ten una unidade autonoma e o unico elemnto q os relacion q o narrador q refire acontcementos pasados da sua vida. encontramos neles 1 reflexion acerk da condicion umana, dos efectos do paso do tempo, do valor da vida etc. desde prespectivas diferentes.Su novela "os dosu de sempre" esta centrada na vida d dous protagonistas desd a infancia ata a madurez. q ten personalidades diferentes. un personaje e pedriño q e o fillo mais vello d 1 familia pobre q vive coa sua tia e o outro e rañolas eivado das pernas, sen pais e cunha nai borrachalos dos presentan duas perspectivas de conddicion umana a obra ten una estructura marcada polo paralelismo e tecnica semellante a "cousas" e que presenta concepcion determinista do ser humano OBRA ENSAISTICA aqui salientan os trabajos sobre a arte popular: "as cruces de pedra na Bretaña"1930 e o monumental "As cruces de pedra na galiza" 1950 o ensaio mas importante e "sempre en GAlicia"1944 , ali sintetiza o pensamento politico e memorias da actividade politica durant os anos da republicaVangards:Co comezo do seculoXX,aparecn xtoda Europagrupos d artists mozos q rexeitn as suas tradicions culturais,x considerals caducads e incapacs d xprsar as novs realidads culturais e cientifics.A situacion politica(anos q culminan na 1ºGerraMundil)e os cambios sociais favorcn a aparicion dsts movmnts q prtnden reflctir as formas de vida modrna.Tods sts grupos naceron fon vontad d xplorar novos camiñs, as vcs n abrta ruptura cn todo o anterior.Difundian as suas ideas a travs de manifsts d carctr provocadr.Malia as difrnzas existnts ntr els,podms sinalar algns trazs comuns:odesexo d modrnidad,a vision da art como xperincia autonoma a opocicion ao romanticism e ao sentimntalismo,a supresion d barreirs ntr os divrs xeners,etc.Na procura d novos camiñs xpresivos,as vngards crearn moits tcnics novs:alibre asociacin d imaxs, as colasx e caligrmas,a suprsion ds signs d puntuacion, unha nova funcion das imaxs e mtaforas literarias.AsVangardasEnGalicia: Tamn nos anos 20e30 s produc n Gz unha fonda renovacion literaria sobr todo poetica na q tivrn unha significativa influencia algunhas ds vngards europeas.Nn obstant,as limitacins sociais nqs desnvolvia a culturagalega impedirn o desenvolvmnto pleno d movmnts vangrdistas.O manifsto poetico '¡Máis Alá!'-92-polo poeta Manuel Antonio eo pintor AlvaroCebreiro,e a proliferacion d rvists literarias son as mostras +significativs do papl ds vngrds n Gz.As revistas literarias foron un fenomno dstacada dstes anos.Salientan 'Alfar',revista coruñesa divulgador das corrnts stetics ds vangrda internacional,e 'Ronsel' creada en Lugo enel24 x CorreaCalderon e AlvaroCebreiro.Outrs revists dstacds foron PapelDeColor, dirixida porA.Cunqueiro,Cristal q dsd Pontevedra provomo a corrente imaxinista,Resol folla poetica creada x Seoane e outrs univrsitarios santiagueses,e Yunque fundada n Lugo enel 32.AsLiñasDaRenovacionPoetica:3movementos:--IMAXINISMO:Tamn chamado hilozoismo,q tn no poeta Luis AmadoCarballo a usa figura principal.St autor q finou cando so tiña 26 anos,deixounos dous libr de poemas,Proel(27)e Ogalo(28),ad+ da novela OspobresDeDeus e outros relatos. a sua e unha poesia onde atopamos unha imaxe humanizada,cn innovadoras imaxes d carctr snsorial,nas q s aprecia a influencia vangardista.A mtrica pola cntra,tn a sinxeleza ds composicions poetics tradicionais.::NEOTROBADORISMO::,q recupera as structuras formais da lirica medieval,e msmo alguns ds seus temas pero dsd unha snsibilidad comtenporanea.Sta corrnte neotrobadoresca é consecuencia do impacto que causou ns opetas novos o coñcemnto das cantigas medievais de amigo edeamor,editads uns anos ants polo pofsor portuges JoseJoaquimNunes.Os principais poets dsta tndndcia foron FerminBOuzaBrey co seu libro 'NaoSenlleira' e A.Cunquerio con 'Cantiga novaqse chama riveira'.::VANGARDISMO: :rprsntado xls poets q asumiron intnsamnt as propostas dalguns ds movmnts d vangarda.É o cas de A.Cunquerio,cn librs como 'Mar ao norde',ond fai unha poesia achegada ao cubismo no seu carcter abstrcto,e 'Poemas do si e non',ond a influencia surrealista se manifsta na xpresion do subconcint e no emrpego da imaxe onifica.Tamen é salintable Manuel LuisAcuña,sobr todo no seu libro Fírgoas.Pero o poetas masi dstacado é Manuel Antonio cunha obra moi influida xlo creacionismo(movemnto q concibe o poema como unha realidade autonoma).MANUELANTONIO:VIDAeOBRA::Naceu en Rianxo en 1900.dsd moi novo stivo vncellado ao movmnto das IrmandadsDaFala.Durnt os seus ans mozos mantivo contcto cs omes do grupoNos,asi como con compañerios da sua xeracion:Rafael Dieste,ALvaroCebreiro...En 1919 comeza os studios de Nautica en Vigo.unha vez rematadas,realiza divrss navgacions.nfrmo d tuberculose,rgresa a Rianxo ond morre n xanerio de 1930 aos29anos.En vida so publicou un libro'De 4 a 4'-28,ainda q moitos poems seus aparcrn n periodics e rvistas.Os outrs librs q deixou permanecrn ineditos ata o 72.Son:-Con anacos do meu interior-Foulas-Sempre e mais despois-Viladomar-.

De ¡Mais Ala! a De Catro a Catro::Manuel Antonio é,xunto con A.Cebreiro, o rsponsabl do manifsto ¡Mais Ala!o principal txto teorico q deu a vangarda n Gz.Para as vangrds,os manifsts funcionabn como punta d lanza ds suas proposts stetics.N ¡Mais ala! atopamso unha paixon revolucionaria,unha loanza do individualismo e unha critica do ruralismo e de conpts steticos q considraban caducads.St manfifst non contn so unha dclaracion d princiipios senon q fai unha fort dfnsa da lingua e do ideario nacionalista.De4a4 é o principal libro de M.Antonio.leva como subtitulo<<Follas sen data dun diario de abordo>>xa q o compuxo durant unha ds suas navegacions.Contn 19poems, vists dsd a prspctiva do mar na sua maior parte.É o diario poetico dunha viaxe fisica polo mar e,aotempo, dunha viaze interior,marcada pola soidade e a ausencia.O autr servse aqui dunha linguax xprimntal e renovadora,influida polo creacionismo, movemnto poetico creado polo chileno Vicente Huidobro.:RAFAEL DIESTE:naceu n 1899 n Rianxo n finou n Santiago no81,dspois da pasar moitos anos exiliado n Mexico e BosAires.Autr d obras narrativs,teatr e ensaio,é o principla prosista da xeracion do22.En toda asua obra latexa un espirito anovador, afastado do realismo costumista q daqela predominaba na prosa galega.O seu libro de relats"Dos arquivos do trasno"(26) é unha boa mostra da modernidade da sua narrativa.Son conts ns q Dieste une sutilmnt o munda da realidade loxica e o da fantasia,cn prsonaxs q exemplificn moi bn as carcteristics do modo d ser da poboacion galega.a obra d teatro 'A fiestra valdeira'(27)é unha peza orixinal e innovadora,q contribuiu a q o nooso teatro acadase unha riqueza formal e tematica descoñecida ata daquela.Tratase dunha comedia simbolica centrada no tema da identidade cultural.

Entradas relacionadas: