Carregues elèctriques

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Física

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,34 KB

Carrega electrica: kuan 1 objecte adkereix una propieat que no tenia abans. Kuan un objecte adkereix carrega electrica diem k sa electritzat. Tipus de carrega electrica: 2 varetes de vidre es repel·leixen; 2 varetes de plàstic es repel·leixen; 1 vareta de vidre y una de plastic s'atrauen. La vareta d vidre i la de platic tenen carrega diferent. Positiva tipus de carrega q te el vidre i negativa el plastic. Protons, partícules carregades positivament; electrons negativament; neutrons particules sense carrega. la kuantitat de carrega k tenen els protons i el electrons es la mateixa, en conjunt son electricament neutres, deixen de ser neutres si pasa a tenir diferent nombre de protons i electrons, Els electron son les unikes carregues q tenen facilitat x pasar d'un àtom a un altre. un cos esta carregat positivament quan té més càrrega positiva que negativa pk a perdut electrons. 1 cos esta carregat negativament pk a guañat electrons. El plastic keda carregat negativament kuan cedeix electrons a la llana, que queda carregada positivament. Llei de conservació de la càrrega: la carrega electrica total a la natura resta constant. Materials aïllants i conductors: els àtoms poden guañar o perdre electrons per el fregament segisn el material k es tracti akests electrons es poden moure més o menys facilment per l'interior del cos on es troben. Materials aïllants: no permeten k els electrons es moguin d'uns àtoms a uns altres. ex: plàstic, vidre, llana i seda, fusta, suro, cartró...Materials conductors: permeten k els electrons passin d'uns àtoms a uns altres. Ex: els matalls com l'or, la plata, el coure, l'alumini, com tambe les solucions aigua, l'aigua de mar per les sals i el cos humá tambe pk els teixits contene sals dissoltes.Electrització de materials conductors: per carregar un conductor hem d'ïllar-lo i no tocar-lo am les mans.Hi han 3 mètodes: Fregament:els cosos conductors aïllats es poden carregar per fregament iual que passa amb els aïllants. La carrega transferida es reparteix pel conductor. Contacte: si posem en contacte un conductor neutre am un cis carregat, una part de la carrega d'akest pasa al conductor. La carrega dels 2 cossos finalemnt és del mateix signe.. Inducció: si acostem 1 cos carregat a 1 conductor neutre, la carrega del signe oposat se situa al davant. Si derivem a terra la carrega negativa, el conductor es carrega positivament. Força entre carregues: ·la força amb que dues carregues s'atreuen o es repeleixen depen directament del valor d las carregas: com + gran siguin akestes, + gran serà la força. · La força d'atracció o de repulsió depèn inversament de la distància que separa les càrregues: com + gran sigui la distància entre akestes, + petita serà la força. unitat del SI es el COULOMB. La força amb que s'atreuen o es rapal·leixen 2 carregues es directament proporcional al producte de les dues càrregues i inversament proporcional al kuadrat de la distancia que les separa. Camp electric: és la zona de l'espai situada entorn d'una càrrega on s'exerceixen forces d'atracció o de repulsió sobre unes altres càrregues. Intensitat de camp elèctric: E, un punt, la força que actuaria sobre la unitat de carrega positiva col·locada en akest punt. Represantació del camp elèctric: utilitzem unes líneas de camp o de força, q son rectes k surten de la carrega i k tenen una fletxa que indica el sentit; el sentit dakestes linies es el mateix k el de la intensitat del camp.En el cas de una carrega positiva, s'allunyen; en le cas de una negativa, s'hi orienten.

Entradas relacionadas: