Cantares gallegos y follas novas

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en gallego con un tamaño de 12,29 KB

rosalia d castro: introducion a obra litraria rosaliana: rosalia convrtus no simbolo rprsntativo ds sntimntos comuns do pobo galgo.na sua obra convrxen influencias familiars, ambientais e litrarias q marcaran a sua prsnalidad e a sua obra.a sua orixe fidalga, o casar cun om tan culto e dun caractr tan spcial cm murgia e a prsnza d enfrmidad e da mort na sua vida sranlmntos q influiran na sua prsnalidad e na sua obra.a isto 1irans as influencias litrarias d ein, bcqr,roussau,sproncda,sxopnaer e tamn da biblia, co q trmos as clavs fundamntais dsta prsnalidad tan imxtant nas nosas ltras.a catgoria d "simbolo" procd da sua idntificacion moral e sntimntal co pobo, o q nos prmit falar duna "galicia rosaliana" no q qda patnt a ralidad da nosa sociedad, da particular snsibilidad xa sntir e exprsar a dor q provoca a existncia das inxustizas sociais das q e vitima o pobo galgo, e tamn d q, grazas ala, o mundo spiritual galgo incorxous a vida suprior da cultura, adkirindo asi 1 rango 1ivrsal.sobr rosalia, sn dubida a figura mais rprsntativa e 1ivrsal da lctura galga, comnzou a tcrs tras a sua mort 1a imaxe distorsionada e mistificada q a prsntou cm 1a santiña, 1a xorona, 1a coitada non moi culta q scribia xq ye mandaba ou ye ditaba o su marido murgia, 1a simpl imitadora d bcqr ou romantica atrasada, 1a autora incons100t do papl q xogaba e da imxtancia q tiñan as suas obras, 1a pobr alda galga mtida a poeta q scribia "a su manra rural y simplicisima".a ralidad, xen, falanos duna muyer culta q falaba francs, lia obras d filsofia rlacionabas con xent imxtant da epoca, con critrios propios e e contstararia, posuidora dun rxo caractr e duna clara vontad d sr scritora, plnamnt cons100t do q facia cando rompia a mantnta os molds litrarios, idiomaticos, idoloxicos e tmaticos dominants.rosalia rsulta admais prcursora e pionira d corrnts d pnsamnto social e politico d plna actualidad tanto en galicia cm no rsto do mundo: fminismo, anticapitalismo.x stas razons a sua obra e constantmnt traducida a numrosas linguas e rcib atncion en 1ivrsidads d todo o mundo.tal vz, 1a das maiors inxactituds q s tñen vrtido sobr a nosa scritora sxa considrala 1a scritora "romantica".cm a sua obra non encaixaba d+iado bn no sqma d dsnvolvmnto da litratura spañola comunmnt admitido, alguns criticos engadiron o cualificativo d "romantica" a apostila d "rzagada".q ai d crto no "romanticismo" d rosalia?tñens dado os sguints argumntos xa rxeitar s rotulo caractrizador: a)na sua obra non ai nunca 1a actitud scapista, tan tipica 2 romanticos, nin cara o pasado nin cara o exotico, snon mais bn idntificacion coa ralidad, x mais dura e trist q sxa. b)dstaca na sua scrita a dnuncia social e a snsibilidad xa os distintos probl+ da xent, nomadamnt das muyers campsiñas galgas;sta actitud solidaria e critica coa sociedad sta bn lonxe d crto prototipo egolatra, individualista, do scritor romantico. c)o ton d sincridad 2 sus vrsos sta moi lonxe do finximnto, do pattismo saxerado e da rlativa cursilria d moitas posias romanticas. d)t+ trata2 tamn pols scritors romanticos, cm a mort, o suicidio, o dsngano amoroso, sn aborda2 x rosalia dsd 1a prspctiva bn distinta, moito mais grav, angustiada e mtafisica.rosalia axta a litratura galga 1a vision social q s pod rsumir nos sguints aspctos: -a con100cia galga: a obra rosaliana e a exprsion da forma d sr da nosa sociedad e 1a dfnsa da nosa particular cultura.nst snso supuxo 1 axt fundamntal xa o rxurdir da con100cia galguista no sculo pasado. -o populismo e o ralismo: a obra rosaliana e 1 rflxo da ralidad do su tmpo e cm tal tn cm protagonista o pobo galgo e a dfnsa 2 sus valors morais, sociais e culturais.d fito, a posia rosaliana cumpriu a funcion dignificadora da manira d sr galga.exprsa na sua obra a vision do mundo das class mais populars, coas q s snt idntificada.sobr sta compntracion coa colctividad comnta a propia rosalia no prologo "duas palabras da autora"do su libro foyas novas: "nst mu novo libro prfrin, as composicions q puidran dicirs prsoais, aqloutras q con mais ou - acrto, exprsan as tribulacions 2 q, 1s tras outros, e d distintos mo2, vin durant longo tmpo sufrir o mu arrdor" -a dnuncia e a critica:a obra rosaliana e 1a dnuncia das inxustizas sociais e 1a analis critica 2 novos valors da sociedad burgusa q staba emrxendo na sgunda mtad do sculo x|x.-o fminismo:rosalia e 1a prcursora do fminismo modrno cm manifstan x 1 lado a sua loita x consguir 1 papl d scritora dntro da sociedad da sua epoca e x outro lado a rfrncia en innumrabls poe+ a inxusta situacion social e economica da muyer trabayadora.a obra d rosalia tn 1a fort ompoñent social xq foi 1a prsoa dotada duna aguda snsibilidad cmla msma non dixou d manifstar no prologo d foyas novas.na sua epoca mais do 93% das muyers eran analfabtas.as scasas scritoras q abia emprgaban abitualmnt o spañol e limitabans polo xeral o cultivo do xenro poetico.nst sntido rosalia e 1a figura iyada, pois afastas do comun das scritoras do su tmpo nos 3 aspctos:participa dcididamnt na posta en marxa dun sistma litrario galgo autonomo usando 1a lingua marxinada, romp todas as barriras tmaticas e cultiva non so a posia snon tamn a prosa.a obra d rosalia scrita en galgo consta d dous libros d poe+ "cantars gayegos" e "foyas novas" os dou cos sus prologos e 1 conto en prosa titulado "o conto galgo".CANTARES GALLEGOS(1863): e o primeiro libro de rosalia escrito en galego e con el iniciase o Rexurdimento pleno.O libro abrese cun prologo en prosa no que autora afirma que se inspirou para a composicion dos cantares gallegos no libro de los cantares do escritor antonio trueba.En efecto, rosalia tomou do escritor vasco a tecnica de glosar ditos ou cantares populares, pero distanciouse del no caracter reivindicativo da sua poesia.Os dous autores coinicden en tratar os mesmos temas: a mociña deshonrada, a ledicia das romaxes, o canto nocturno de certos animais, as lamentacions pola ausencia do ser querido e a dor da separacion dos amantes o amencer e temas que por outra parte son caracteristicos da lirica popular de calquera tempo e de calquera pobo.Coinciden tamen no uso das mesmas figuras de diccion:anafora, paralelismo..Pero na poeta galega hai unha finalidade que non ten a obra de Trueba: a da redencion de galicia da vulgar e topica acusacoin de rusticidade e a de probar a beleza e as posibilidades poeticas da sua lingua.Esta intencion social de exaltar os costumes de pobo galego, de protestar contra a desconsideracion con que os galegos son tratados polo mundo e a de afirmar a conciencia colectiva das scas xentes e o aspecto mais salientable do libro.O titulo da obra obedece a que rosalia, seguindo o modelo de Trueba desenvolve o seu pensamento a partir dunha glosa dunha locucion proverbial, dunha frase ou dunha cantiga de corte popular.O libro comeza cun prologo poetico no que a autora, por boca dunha rapaza expon a sua intencion de cantar a galicia e en galego.A partir de aqui, e deica o remate, a obra consta de 36 poemas, que teñen como protagonista a propia rosalia de castro e a moitas outras personaxes do mundo rural galego, sobre todo mulleres.A mesma moza "meniña gaiteira" que abria o libro sera a encargada de pechar o libro facendo unha valoracion da sua intencion e dos seus logros. TEMAS DOS CANTARES GALLEGOS: podemos clasificar os poemas en 3 grupos tematicos: os poemas de tematica atnografica, os de tematica social ou patriotica e os d tematica intimista.-poemas de tematica etnografica:este grupo de poemas(o mais numeroso) reflicte a idiosincrasia do pobo galego.Segundo traten de costumes, ou de amor, podemos clasificar os poemas en 2 apartardos:-poemas costumistas:describen aspectos da vida de galicia, como as romarias, o divertimento no muiño, as devocions e supersticions populares.-poemas amorosos:son monologos, tantoo masculinos como femininos, ou dialogos en que os namorados expoñen as suas coitas, o lamento pola ausencia da persoa amada.-poemas de tematica social ou patriotica:tratan a situacion de penurias e marxinacion en que vive o pobo galego e constituen unha defensa das terras, os costumes e as xentes de galicia fronte a castela.-a defensa de galicia:ante o centralismo politico aparece en 3 poemas:"castellanos de castilla", "castellana de castilla" e "a gaita gallega".-a denuncia social:do drama da emigracion aparece en 2 poemas:"adios, rios;adios, fontes" e "airiños, airiños aires".-poemas de tematica intimista:son poemas tinxidos pola "saudade", nos que rosalia expresa os sentimentos persoais que lle provocan o afastamento da sua terra, a evocacion do paisaxe e a lembranza dos seus antepasados.No poema "campanas de bastabales" a autora expresa a vivencia da soidade e encadrase no grupo social dos "tristes" ou marcados pola desgraza, temas que apareceran no libro Follas Novas.no poema "como chove miudiño"evoca os seus antepasados e o medio xeografico onde pasou a infancia.FOLLAS NOVAS(1880): esta obra ainda que escrita fundamentalmente entre 1868 e 1870 en Simancas, foi publicada no ano 1880.Manuel de Murgia, que levara rapidamente os poemas de cantares gallegos a imprenta do seu amigo que este non era un libro de raiz popular e polo tanto non ia ter a mesma acollida que cantares gallegos.O titulo follas novas e xa de por si significativo e responde a certeza da autora, de que descubrira un universo poetico novo, que ata enton non tivera completa realizacion literaria.O libro consta de 137 poemas clasificados pola propia autora en cinco apartados que ela denomina libros e os que da estes nomes: -libro |:"vaguedás", 20 poemas que versan sobre vivencias intimas da autora.-libro ||:"¡do intimo!", 36 composicions que son reflexions sobre a propia existencia. -libro |||:"varia", 41 poemas, presentacion da realidade global, baixo distintas perspectivas.-libro|V:"da terra", 9 poemas de caracter social e costumista que expresan a solidariedade cos oprimidos.-libroV:iudas dos vivos e as viudas dos mortos", 31 composicions que son manifestacions de solidariedade coa muller galega.Esta estructura no obstante non lle resta unidade a obra, que ven dada polo paso da soidade e do desacougo inicial a solidariedade humana coa terra e coas clases menos favorecidas.Este paso xustificase pola vision da realidade que rodea o mundo interior do "eu" protagonista dos dous primeiros libros.Esta perspectiva do suxeito poetico permite clasificar os cinco "libros" en 2 grandes apartados:"lirica solitaria"(libros | e ||)e lirica solidaria(libros |V e V).Entre os 2 situanse un grupo de poemas (libro |||) que tratan a realidade multiple comun os 2 suxeitos poeticos.A lirica solitaria: comprende as 2 primeiras partes do libro "vaguedás" e "ido intimo!!. a primeira comprende un grupo de poemas nos que rosalia manifesta un estado animico de soidade e desasosego e informa de que a sua poesia o reflectir a sua existencia vai ter o mesmo caracter.A segunda amosa a rosalia que exterioriza as suas particulares e intimas reflexions, derivadas da sua propia experiencia:o tempo como devorador dos soños e da esperanza, a insolidariedade humana.."varia" e o libro intermedio mostra da realidade multiple na que rosalia completa o mundo poetico dos 2 primeiros libros e xustifica a poesia solidaria dos 2 libros seguintes.Mentres que Vaguedas esta centrado no mundo interior do "eu" poetico e do intimo recolle as reflexions do propio "eu", en varia rosaalia expon a realidade multiple que rodea o "eu".Os temas de varia son diversos:lendas nas que aparecen asuntos coma a supersticion ou as meigas, a emigracion e a saudade da terra, a problematica da muller.a lirica solidaria abrangue os 2 ultimos libros "da terra" e "as viudas dos vivos e as viudas dos mortos".No primeiro rosalia expresa a sua integrracion no pobo galego.Polos temas esta parte e semellante a cantares gallegos e nela atopamos personaxes e modelan a lirica amorosa tradicional e asuntos costumistas.No segundo a poeta manifesta a sua identificacion cos problemas do seu pobo.CEntrase no fenomeno da emigracion e nas cousas que o provocan.Tamen a muller e protagonista doutra clase de poemas, aqueles nos que e previda contra do amor romantico,avisandoa da multiplicacion da manipulacion de que ela pode ser obxecto por parte dos homes.

Entradas relacionadas: