Camp magnetic

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Física

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,92 KB

 
Camp magnetic: regio de lespai on es poden de manifest les forces magnetiques.
Espectre magnetic: amb l?exemple de les llimadures de ferro quan queden imantedes s?orienten i s?atreuen les unes a les altees forme l?espectre.
Induccio magnetica: es una magnitud vectorial k ekival a la força puntual que el camp exerceix sobre la unitat de massa magnetica en akell punt, i es proporcional al nombre de linies de froá per unitat de superficie.
Camp mag.uniforme: quan tots el punts del camp tenen la mateix induccio i la mateixa direccio i les linies de força son paraleles i ekidistants.
camp magnetig creat rn un ocnductor rectilini: quan per un conductor rectilini hi circula un corrent electric, crea un camp magnetic que desvia la bruixola, colocantla perpendicular sl conductor
Fulla magnetica: quan el ocndutors forma un anell circular, totes les linies de força penetren perpendicularment la superficide de lespira, es comporta com un imant pla que rep aquest nom.
Permeabilitat magnetica: es una valor k depen de la facilitat que te el medi per concentrar o dispersar les linies de força. (Tm/A) µr= µ/ µo
Material paramagnetic: µ=1 (alumini,estany,crom,titán,oxigen)
Material Diamagnetic: µ<1 (coure,zinc,plata,mercuri,aigua)
Material ferromagnetic: µ>1(ferro,hacer,cobalt,niquel) s?utilitzen per construir nuclis de electroimants i circuits magnetics.
Intensitat magnetica: representa el camp magnetic creat exclusivament per la bobina i es la relacioente la induccio magnetica i la permeabilitat.
Solenoide: camp magnetic uniforme, quan es tanca les linies es dispersen i augmenta la superficie del camp alora k disminueix la induccio.
Entreferro: circuit magnetic en k les linies dinduccio es dispersen el menys posible.
Circuit mag. Homogeni: si la induccio i el medi en que sestableix el camp no varien en tot el circuit.
Circuit mag. Heterogeni: si la induccio o/i el medi varien.
Circuit serie: flux constant en tot el recorregut i de derivacio si es bifurca en alguna part del circuit.
Força magnetomotriu: mante el flux en el circuit.
CA: corrent variable en que les principals magnituds que el definiesen (fem,tensio i la intensitat del corrent) cambien de valor i de sentit periodicament, es a dir en intervals de temps iguals.
Parametres señals periodics:-Periode:temps necesari per fer un cicle complet. Esta format per dos semiperiodes que tenen el amteix valor absolut pero de sentit contrari.(s).
-
Frecuencia(T): es el nombre de cicles que es produeixen en un segon. La seva unitat es l?hertz que equival a un cicle cada segon.-Valor instantani(v,i):es el que pren el senyal a cada instant. La seva unbitat deoen de la magnitud que representa el señal altern, al Fem..-Valor maxim: es el valor instantani mes gran de totos els d?un periode. Tambe sanomena amplitud del senyal. Hi ha dos valos maxims, amb el mateix valor absolut: el que correspon al semiperiode positiu Vmax i el que correspon al negatiu -Vmax.-Valor eficaz: es el valor mes important dels corrents altern.El valor eficaz d?un CA es aquell que produeix els amteixos efectes calorifiques, en pasar a traves d?un CA 220v. -Valor mitjà: es la mitjana algebraica dels valors instantanis d?un semiperiode( el alor mitra d?un periode complet val zero)

Entradas relacionadas: