Camp electric

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Física

Escrito el en gallego con un tamaño de 3,13 KB

Camp electric:qualsevol càrrega exerceix en l'espai que l'envolta forces d'atracció o repulsió sobre altres càrregues que puguin existir en aquest espai.Diem que una càrrega elèctrica crea al seu voltant un camp elèctric.

Intensitat de camp electric E:La força que actua sobre la unitat de càrrega elèctrica(+1c) situada en un punt del camp s'anomena intensitat de camp elèctric (si q=+ mateix sentit F i E)(q=-  F i E sentit contrari) E=F/q

Línies de camp elèctric: És la trajectòria que seguirà una càrrega positiva abandonada.El vector camp és sempre tangent a les línies de camp.

Línies per una càrrega:                       Línies per dues càrregues:

Significat físic de l'Ep elèctrica d'una càrrega: l'energia potencial d0una carrega electrica situada en un punt del camp és el treball de les forces elèctriques per portar aquesta càrrega fins l'infinit.W(fe)=-?Ep     W(fe)=-(E(?)-(Ep1)=Ep1

Potencial elèctric:El potencial electric en un punt és l'energia potencial que tindria una càrrega de +1C situat en aquest punt. Ep= q V   j/c

Potencial creat per una càrrega puntual:

v=1/4?? (q/r)

Superfícies equipotencials:Es aquella superficie formada pels punts de l'espai que tenen el mateix potencial.A) una sola carrega                                   B) dos carregues

Demostració de que les linies de camp son perpendiculars ales s.equipotencialsEnergia d'una sistema de càrregues:És el treball de les forces elèctriques al separar les càrregues fins a linfinit.

Ep(sistema)=

Estudi d'un conductor en equilibri electroestàtic:Conductor:es un cos en que les càrregues elèctriques es poden moure lliurament al seu interior. Conductor metal·lic:els e- es poden moure lliurement

Un conductor en equilibri electroestatic es aquell en que les carregues electriques mobils es desplaçen sense efectuar ni consumir treball.

a) un conductor en equilibri electroestatic  el camp electric al seu interior es zero:

b)tots el punts del conductor tenen el amteix potencial

c) tota la càrrega d'un conductor està distribuida per la superficie

Densitat superficial de càrrega :es la carrega per unitat de superficie ?=Q/S  (c/m2)

Densitat lineal de càrrega: Es la carrega per unitat de longitud d=Q/l  (c/m)

Densitat de càrrega:

Condensador:es un element electric que consisteic en dues plaques separades per una distancia d, una carregada positivament i laltra negativament, les dues amb el amteix valor de carrega.El condensador es vasa en un fenomen dinfluencia electroestatica. Totes les linies de camp sque surten dun conductor van a parar a laltre.

Unitat d'energia:

Entradas relacionadas: