Caixa general de protecció

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Tecnología Industrial

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,34 KB

 

LLEI D'OHM


I=V/R


     I=Ampers (A)

V=I·R


     V=Volts (V/KV) (per passar a unitats (multiplicas a endavant o divideixas endarrera SEMPRE PER 1.000)

R=V/I


    R=Ohms (Ω)

P=V·I


     P=Potència(W/Kw) Watts.

EFECTE JOULE


Si el conductor circula energia i part de l'energia cinètica es transforma amb calor degut al xoc entre els electrons i les mol·lecules del conductor per on hi circula. Aixo fa que la temperatura augmenti i llavors els conductors desprenen energia. Hi ha una pèrdua d'energia.

FÒRMULA PER CALCULAR LES PÈRDUES D'ENERGIA


P=R·I2


    P=Pèrdues D'energia (W)

La resistència elèctrica d'un conductor depèn de les seves característiques constructives.

R=p·L/S

P=Resestivitat (Ωmm2/m)


L=Longitud (m)


S=Secció (mm2)INSTAL·LACIÓ D'ENLLAÇ


Uneix una xarxa de distribució pública amb la instal·lació interior.


-Connexió general (PRESA GENERAL)

És part de la instal·lació que va des de la xarxa de distribució pública fins a la caixa general de protecció.


-Caixa general de protecció

Caixa que conté els fussibles destinats a protegir la linea repartidora.


-Linea Repartidora

Uneix la caixa general de protecció amb la centralització de contadors.


-El contador elèctric

És l'aparell que mesura l'energia elèctrica i consumida per cada abonat.


-Caixa de connexió a Terra

Aquesta caixa amb un bloc de pisos es troba a la planta baixa.Està en contacte amb el subsòl de l'edifici.

Són conductors de protecció de cada derivació individual. Aquests elements constitueixen una part fonamental del circuit de protecció contra els contactes indirectes.


-Derivació Individual

És una linea elèctrica que uneix el contador amb els elements del cuadre de commandament i protecció de l'habitatge. La linea està formada per FASE I NEUTRE.

INSTAL·LACIÓ INTERIOR-Cuadre de comandament i protecció

Aquest cuadre està destinat al control, seguretat i protecció de la instal·lació interior. Dins d'aquests cuadre hi troem el següent elements:


-ICPM (interruptor de control de potència màxima)

És l'interruptor general de l'instal·lació interior. La funció és habita que la potència subministrada per la compañia no superi la potència contractada. Està prexcintat per habitarne la manipulació. La característica més important és la In (Intensitat Nominal). És el valor de la intensitat del corrent a partir del qual detecta una sobrecarrega i el circuit no deixa passar el corrent.

P. Contractada= 4.400 W i V=220 V

In=P/V=4400 W/220 V=20 A


-IGA (Interruptor general automàtic)

Està dotat d'elements de protecció contra sobrecàrregas i curtscircuits. És independent del ICPM. Controla que la intensitat no sobrepasi el calor màxim de l'instal·lació.


-Interruptor Diferencial (ID)

La seva funció és detectar corrents de fuita a la instal·lació, i per tant evitar morts,accidents. La característica del ID és la seva sensabilitat (ISs) que és el valor del corrent de fuita a partir del qual es desconecta. El ID dels habitatges, tenen una Is (Més petit o igual) 30m A.
Ja que tindria que ser daquesta intesitat, però si hi ha una fuita d'electricitat el detecta i baixa.


-Petits Interruptors Automàtics (PIA's)

Protegeixen tot els circuits contra sobrecàrregas i curtscircuits. Per tant hi ha tants PIA,com circuits tinguin la instal·lació interior. I cada PIA pot tenir una intensitat nominal diferent. Als circuits que alimentan la instal·lació interior van des dels PIA fins als receptors (electrodomèstics, punts de llum...)

EXEMPLE PROBLEMA PIA:


Un circuit interior connectat a 220 V està protegit per un PIA de 13 A. Què passarà si hi connectem una estufa de 3,7 KW? Què haurem de fer per què l'estufa funcioni correctament?

Circuit interior= PIA      P=V·I      V= 220 V i I=13 A   3,7 kW.    

P=220 V · 13 A= 2.860 W =( DIVIDIT x 1000)= 2,86 Kw

P= 2,86 Kw, i no hi podríem connectar l'estufa, perquè és inferior a la potència de l'estufa. El que podríem fer, seria canviar el PIA per una intensitat de més superior.

-Curtcircuit

Es produeix cuan la intensitat del corrent puja molt i sobtadament.

-Sobrecàrrega

Es produeix cuan la intensitat del corrent és superior a la prevista, amb un valor no gaire elevat, però que pot actuar durant un cert temps.


EL CONSUM D'ENERGIA ELÈCTRICA A LA LLAR


Energia (kWh)  = P (kW) · t (h)


L'element que mesura l'energia consumida és el comptador.

REBUT DE LA LLUM (PARTS!):


-A dalt a la dreta hi han les DADES DEL CLIENT.

-Una mica abaix a l'esquerre hi ha el RESUM DE LA FACTURA.
Què inclou el període de facturació i l'import total corresponent.

-A baix a l'esquerra del resum de la factura tenim el CONSUM.
Indica les lectures actuals i anteriors dels comptadors.

-A baix a l'esquerra del consum de la factura, juntament amb la facturació, trobarem amb lletres petites la POTÈNCIA.
És el resultat de multiplicar la potència contractada pel nombre de mesos i pel preu del kW.

-Al costat a la dreta de facturació hi han les DADES DE PAGAMENT.

-I finalment, a baix de la facturació, que hi ha el total de la factura, hi ha la FACTURACIÓ.
És el detall de tots els elements a tenir en compte per al càlcul de la factura.

Entradas relacionadas: