Cadena de nucleotids

Enviado por Chuletator online y clasificado en Biología

Escrito el en catalán con un tamaño de 7,4 KB

1.DEL DNA AL DNA: LA REPLICACIÓ. El DNA és una cadena de nucleòtids. Un gen és un segment De DNA que codifica una proteïna. Cada cromosoma Du nombrosos gens, tot i que només representen una petita fracció de la Longitud del DNA. Tots els gens en conjunt d’un individu es coneixen amb el Nom de genoma. Sabem que el DNA està format per una llarga cadena d’unes unitats Anomenades nucleòtids. Un nucleòtid està format per: desoxiribosa (un Monosacàrid de 5C), un grup fosfat i una base orgànica que conté nitrogen. Els nucleòtids s’uneixen entre sí entre el monosacàrid d’un nucleòtid i el Fosfat de l’adjacent produint una llarga cadena de nucleòtids. La base Nitrogenada és l´única part variable del nucleòtid. També sabem que hi ha quatre bases en l'ADN: adenina( A), citosina (C), Guanina (G) i timina (T). I que una molècula d’ADN hi ha dues cadenes llargues de nucleòtids Enrotllades entre sí formant una doble hèlix. Les dues cadenes són Complementàries. Els sucres i els fosfats formen la “columna vertebral” de la molècula i es Troben a l’exterior. Les bases apunten cap a l’interior horitzontalment, com els Graons d’una escala. Les dues cadenes es disposen en direccions oposades (antiparal.Leles). I es mantenen unides per ponts d’hidrogen entre els parells De bases. Les bases només s’aparellen d’una manera determinada: l’adenina sempre Amb la timina, per 2 ponts d’hidrogen, i la citosina amb la guanina, amb 3 Ponts d’hidrogen. A i G tenen dos anells , mentre que C i T en tenen un. L’aparellament fa que sempre quedin tres anells a cada graó i així l’amplada De la cadena és uniforme. La replicació del DNA El procés de replicació de l'ADN és el mecanisme que permet al ADN Duplicar-se (és a dir, sintetitzar una còpia idèntica). Aquesta duplicació del material genètic es produïx abans de la divisió Cel·lular, en l'anomenada fase S del cicle cel·lular. És un mecanisme semiconservador. Això significa que les dues cadenes Complementàries del ADN original, al separar-se, serveixen de motlle Cadascuna per a la síntesi d'una nova cadena. Aquesta nova cadena serà complementària de la cadena motlle, de manera Que cada nova doble hèlix conté una de les cadenes del ADN original. Gràcies a la complementarietat entre les bases que formen la seqüència de Cadascuna de les cadenes, l'ADN té la important propietat de reproduir-se Idènticament, el que permet que la informació genètica es transmeti d'una Cèl·lula mare a les cèl·lules filles i és la base de l'herència del material Genètic. La molècula de ADN s'obre com una cremallera per ruptura dels ponts D'hidrogen entre les bases complementàries separant-se les dues cadens. Un Enzim (l'ADN polimerassa) sintetitza la meitat complementària afegint Nucleòtids que es troben dispersos en el nucli. D'aquesta forma, cada nova Molècula és idèntica a la molècula de ADN inicial. La replicació comença en punts determinats: els orígens de replicació. Les Proteïnes iniciadores reconeixen seqüències de nucleòtids específiques en Aquests punts i faciliten la fixació d'altres proteïnes que permetran la Separació de les dues cadenes d' ADN formant-se una forqueta de replicació. Un gran nombre d'enzims i proteïnes intervenen en el mecanisme molecular De la replicació, formant l'anomenat complex de replicació o replisoma. Aquestes proteïnes i enzims són homòlogues en eucariotes i Arqueobactèries, però difereixen en bacteris. 2.DE L'ADN A L'ARNm. L'ADN ES TRANSCRIU AL NUCLI (Transcripció) L’ ADN és el responsable de l’estructura i funció de la cèl.Lula “dient-li” quines Proteïnes ha de fer. Però l’ADN no pot travessar les membranes que envolten ell nucli i passar al Citoplasma que és on es construeixen les proteïnes. Cal fer una “còpia” de L’ADN mitjançant un altre tipus d’àcid nucleic, l’ARN o àcid ribonucleic. L’ARN sortirà del nucli i durà la informació al citoplasma on serà utilitzada per Produir proteïnes. L’ARN té una cadena senzilla de nucleòtids. Aquests contenen ribosa i no Desoxirribosa i hi ha una de les bases que difereix de les de l'ADN. En l'ARN, A diferència de l'ADN hi trobem uracil en comptes de timina (L’ARN mai no té Timina). Hi ha tres tipus d’ARN implicats en la síntesi de proteïnes: L’ ARN missatger (ARNm), l’ARN de transferència(ARNt) i l’ARN ribosòmic (ARNr). El pas d’ADN a ARN s’anomena transcripció i té lloc al nucli. La doble hèlix D’ADN es desenrotlla i la seqüència d’una de les cadenes serveix per produir Una molècula d’ARN misatger (ARNm). Aquest ARNm es forma a partir de Ribonucleòtids lliures que s’alineen al llarg de la cadena d’ADN. L’aparellament de bases segueix l’ordre que determina l’ADN, formant-se una Cadena d'ARNm amb les bases complementàries. Si en la cadena d'ADN hi ha el desoxiribonucleòtid que conté l'adenina, en la Cadena d'ARN s'hi col·loca un ribonucleòtid que conté uracil. Si en l'ADN hi ha Un desoxiribonucleòtid de timina en l'ARN s'afegeix un ribonucleòtid D'adenina. Quan hi ha una citosina en l'ADN es col·loca una guanina en L'ARNm, i si hi ha una guanina el ribonucleòtid que s'afegeix porta la citosina. La cadena de DNA es va llegint pels enzims responsables de la síntesi del RNAm des de l'extrem 3' cap al 5'. Els ribonucleòtids es van unint, formant-se La cadena de RNAm en sentit 5'->3'. Vegem-ho amb un exemple: Imaginem una cadena d'ADN que conté la següent seqüència de nucleòtids: ATGGATTCCGAT. La cadena d'ARNm que es formaria seria la següent: UACCUAAGGCUA. Si posem les dues cadenes, una sota l'altra veuràs que les bases de la Cadena d'ARNm són les complementàries de les que hi ha en la cadena D'ADN: Cadena d'ADN: ATGGATTCCGAT Cadena d'ARNm: UACCUAAGGCUA La transcripció implica un cert nombre d’enzims, com l’ARN polimerasa.. 3.DE RNAm A PROTEÏNA. L'ARNm ÉS TRADUÏT A PROTEÏNA-PELS RIBOSOMES DEL CITPLASMA (Traducció) L’ARNm abandona el nucli a través dels porus de la membrana nuclear i Entra al citoplasma on s’unirà als ribosomes ( petits orgànuls formats per ARNr i proteïnes), que poden estar lliures o units a a les membranes del Reticle endoplasmàtic. La informació que conté l'ARNm donarà lloc a una Proteïna en un procés que anomenarem traducció. En aquest moment entra en acció l'ARNt, la funció del qual és transportar els Aminoàcids que han de formar la proteïna. Les molècles de ARNt tenen una Estructura amb una regió especial que conté un triplet de bases anomenat Anticodó. Aquesta seqüència és específica per a cada aminoàcid, i determina La uníó entre cada ARNt i un aminoàcid determinat. L'ARNm que ara s'ha enllaçat al ribosoma també conté una seqüència de Nucleòtids. Cada tres nucleòtids formen un codó. Una molècula d’ARNt amb El seu anticodó (triplet complementari del codó de l’ARNm ) s’enllaça a L’ARNm. Els codons i els anticodons de l'ARNm i l'ARNt són complementaris. Així que A cada codó de l'ARNm s'hi anirà afegint un ARNt amb l'anticodó Complementari. Aquest ARNt transporta un aminoàcid, que s'enllaça amb els altres Aminoàcids que s'han anat col·locant abans que ell. 
Entradas relacionadas: