Cadena cinematica de la fresadora

Enviado por Chuletator online y clasificado en Tecnología Industrial

Escrito el en catalán con un tamaño de 7,17 KB

 

EXACTITUD, PRECISIÓ I APRECIACIÓ

Alguns valors importants que Cal tenir encompte són els que surgeixen quan tenim en compte que en cualsevol Mesurament es produeix un error.

L’excactitud d’una mesura és Determinada pel grau d’aproximació al valor real o convencional de la magnitud Que mesurem. Així doncs, la precisió es la capacitat d’un instrument de mesurar Amb exactitud. D’altre banda un altre valor importat és l’apreciació que Determina el valor de la mínima fracció de la unitat de mesura que es pugui Llegir en un instrument.

QUANTIFICACIÓ D'ERRORS: ERROR ABSOLUT I ERROR RELATIU

L’error absolut d’una mesura Es defineix com la diferènmcia entre el valor obtingut de la mesura i el valor Convencional de la magnitud.

Ea = Xi -Xo

L’error relatiu es defineix com el quocient entre l’error absolut i el valor Convencional de la magnitud.

Er = Ea / Xo

TOLERÀNCIES I AJUSTATGES


La tolerància és la quantitat dimensional que indica L’interval de dimensions entre les qual s’ha de fabricar una peça. Un ajustatge és quan una peça encaixa en una altra peça amb una relació dimensional Previament definida.

TIPUS D'AJUSTATGES


Ajustatges amb joc que garanteixen que les peces Llisquien entre elles. Ajustatges amb serratge no deixen mourse les peces entre Elles un cop muntades.

Ajustatges indeterminats no Permeten saber per endevant si les peces quedaran fixes o lliscaran.

Industria química


: Exemples: Elaboració de Pesticides i adobs. Conservació Dels aliments. També es poden obtenir nous productes alimentaris.Productes cosmètics.Material Fotogràfic i de reprografia com ara líquids reveladors.Indústria Petroliera per obtenir productes derivats del cru del petroli.Productes Farmacèutics.

CNC (Central Numerical Controller):


El CNC és un Sistema que automatitza i controla les accions d'una màquina. Anteriorment Aquestes accions s'havien de realitzar manualment.

Principi de Funcionament

El CNC es basa en un sistema de Coordenades per tal de realitzar el moviment de l'eina. S’utilitza un programa Informàtic per tal de programar el moviment amb l'eix de coordenades.

Torn


Per tal de controlar els Moviments del torn només son necessaris dos eixos de coordenades: l'eix X (desplaçaments laterals) i l'eix Z (moviments verticals).

Fresadora


Per tal de controlar una fresadora només és necessari l'eix Z, per als moviments verticals.

Programació


Ordres preparatòries:

- Ordre G53: Aquesta ordre permet Traslladar el punt inicial (0,0) a un altre punt.

- Ordres F, S, G94, G95, G96 i G97: Defineix les velocitats i els avenços i l’eina respectivament.

- Ordre T: Ens indica la geometria De l'eina (cilindrar, escairar, roscar, segar…)

- Ordres de desplaçament:

- Ordre G0: Aquesta funció es fa Servir per desplaçar l'eina quan no està treballant.

- Ordre G1: És l'ordre de Desplaçament per mecanitzar. Quan es fa servir aquesta instrucció els Desplaçaments programats recorren una línia recta.

-Ordres per cicles fixos de treball:

- Ordre G68: Hi ha diferents ordres Segons el cicle de treball que son definides per la geometria de la peça que es Vol obtenir.

Avantatges del CNC-
El control numèric Permet fer que en l'operació de retrocés les velocitats de desplaçament siguin Molt superiors a les de treball, estalviant temps quan l'eina no treballa.

- Estalvi de temps en quan a la Verificació de les mesures de la peça.

- Augment de la precisió en l'acabat Superficial.

- Estalvi de temps en el canvi D'eines, ja que al estat programat es realitza automàticament.

- Permet reduir el temps en el Control de qualitat.

Maquines eina


Les màquines eines són totes Aquelles màquines que són utilitzades per transformar físicament les dimensions De diversos materials sòlids, des del sector de l'artesania a la indústria, des Del sector de la fusta fins el metal·lúrgic. Elements fonamentals:

Bancada.-

La bancada és la part principal d'una màquina eina ja que és l'esquelet D'aquesta, per tant ha d'estar feta de materials resistents capaços de suportar Vibracions intenses, grans forces, etc

Cadena cinemàtica.-


La cadena cinemàtica està conformada per diferents Components, tots ells tenen un fi comú: transmetre, regular i transformar el Moviment.

Capsal.-

La seva funció més usual és la de subjectar l'eina Que treballa el material, però també i depenent de la màquina eina s'ocupa de Subjectar el material de treball, també pot ser fix o mòbil.

Classificació Per tipus de treball. Per desbast.-

Aquest tipus de procés consisteix a Arrencar trossos de l'objecte de treball per tal d'aconseguir les dimensions Desitjades, que òbviament són més petites que les de l'objecte de treball Inicial.

Per pressió.-


En aquest Procés es transforma l'objecte de treball mitjançant l'ús de la força de Pressió, d'aquesta manera es pot deformar o tallar materials que necessiten una Gran força per a ser treballats.

Especials.-

Dins d'aquests processos es nomenen principalment els Processos de treballs mitjançant làser, electroerosió i ultrasons.

Classificació de Màquines:

Convencionals: Torn, Trepant i Fresadora - De Vaivé: Perfiladora i Serra de cinta - No convencionals: Electroerosió, Arc de Plasma i Laser industria Metalurgica:

Deformació Plàstica:


procediment que varia la forma inicial d’una peça al sotmetre-la A una pressió exterior (esforços mecànics). Processos:

Laminatge:

Fer passar un metall en calent entre dos cilindres que giren en sentits Oposats. D’aquesta manera, el gruix del material que entra disminueix i aquest S’estira.

La forja:

conformar el material aplicant en una zona molt Concreta forces de compressió per mitjà de martells mecànics o premses.

L’embotició:

transformar una xapa plana d’un metall laminat en un cos Prismàtic al premsar-la o colpejar-la (olles de pressió, bombones d’oxigen, Portes, xassissos de cotxes).

Cisallament:

es talla una Peça metàl·lica dividint-la en dues parts al passar una cisalla o ganiveta per L’element a tallar. Són màquines que comporten un gran risc.

Plegatge:

es deformen les peces per donar-los una curvatura o provocar-los Un plegament mitjançant unes motllures que dobleguen la planxa i li donen la Forma (conductes de fum, armaris de màquines, productes de caldereria).


Entradas relacionadas: