C8

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 8,23 KB

 
SISTEMA INFRAR. longitud d'ona propera a la llum Mode Punt a p.: emisor i receptor + a prop possible, es requereix una línea de visio entre les 2 estacions, s'utilitza en xarxes token ring. Mode Quasi difós: emissió radial, comunicació per superficies reflectants, no cal linea de visió entre estacions, pero si entre superficies reflectants que pot ser passiva/activa Pass(reflector amb propietats reflectores i despersores) Ac( propietats reflectores denominat també satèlit) Mode Difós poder de sortida senyal optic molt potent per omplir una sala amb multiples reflexions entre paret i obstacles. No cal linea de visio i orientació a qualsevol lloc. Avantatge no cal autorització per a la transmissió, excepte limit de potensa transmissio OMS components economics i baix consum energetic. Inconvent: no pot travesar objectes sòlids, forta resistència a interferencies electromag. les restriccions en la potencia limiten la cobertura. RADIOFREQUENCIES: S. Banda estreta: similar a la manera en que es difusen les ones de les estacions de radio. S'ha de sintonitzar una frequencia molt precisa entre l'emissor i receptor. El senyal pot ravessar parets. Poden tenir problemes per les reflexions de les ones de radio. S.espectre divers o estés: s'assigna una banda de frequ. i s'estableix directrius d'utilització, utilitzades en telf. movils, portes garatge, sensors remots,.. ESTANDARDS: IEEE802.11: Resposta a FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum) espectre ensanxat per salt de freq. i DSSS(direct seguence spread spectrum) espectre ensanxat per freq. directa. Dissenyat per conectar edificis amb moltes oficines entre diferents punts de control sense fils. HIPERLAN: objectiu d'alta velocitat de transmissió més alta del 802.11, té 4 estàndards, la 1ª a la WLAN (23.5Mbps) despres HiperLAN/2 (54Mbps) BLUETOOTH: tecnologia de curt abast i baix consum, per conexions de periferics a PC, optimitzada per tranceptors de radio de baix consum, els senyals no són forts per travesar parets, sostres. FUNCIONAMENT: te instalat un microxip especial que funciona com un walki talki de curt abast. TERMES:Piconet: xarxa bluetooth de 2-8 dispositius Unitat mestra: marca la freq. que s'utilitzarà per sincronitzar les unitats Unit. esclava les que no son mestra Scatternet 2 o + independents i no sincronitzades piconets Mac addres: direcció 3 bits que pot formar 8 adreces Parked units: dispositius sincronitzats en piconet sense MAC adress Mode Sniff i hold: mode en estalvi d'energia SEGURETAT BLU. Sense: cap procediment Service level security accés + flexible, apropiat per installacions en paralel amb requeriments de seguretat Link level security instala procediments de seguretat abans de l'enllaç HOME RF: tecnologia dissenyada per la conectivitat sense fils en una llar, pot interconectar internet i telefonia, opera a 2.46Ghz combinant elements del estàndard DECT (digital enhanced cordless telephone) i del IEEE 802.11 FIBRA: FDDI (fiber optic data distributed interface) constitueix un anell doble de fibra optica amb el pas per testimoni, permet fins a 1000 estacions, L=200 Km i V=100Mbps si un anell es desactiva, l'altre actua com retorn, apropiada per transmissio de veu i dades. FIBERNET xarxa realitzada amb fibra optica que sigui totalment compatible amb xarxa ethernet FASTNET xarxa doble bus lienal configurada per area local o metropolitana

TARGETA RDSI: targeta interna que permet conectar un ordinador amb l'exterior, te l'avantatge de ser més ràpid que un mòdem MODEM: la funcio es d'enviar l'informació convertint la senyal digital en analogic i quan arriba al modem receptor fer el procés contrari. Comunicació en 2 sentis no simultani SEMIDUPLEX i en 2 sentis i simultani DUPLEX + velocitat - temps per conseguir fer el procés 1 caracteristica es la de tenir 1 llista amb els nº de destinatari, per marcar-lo automaticamento de manera programada. PONT (BRIDGE) sistema format per conectar 2 xarxes locals entre si. Es poden colocar en el servidors d'arxius o telecomunicacions. Les 2 han d'utilitzar el mateix protocol. Actua sobre els paquets de dades al nivell de control d'acces del medi (MAC). Les funcions son les de filtratge amb aprenentate i reenviament, si necesita enviar un paquet a una adreça que no hi esta en la seva taula de desti, examina el camp d'adreça dl paquet (filtrat) els envia a l'adreça localitzada (reenviament) i els afegeix a la seva taula(autoaprenentatge) ROUTER: incorpora la funcio de filtratge dels ponts i determina la ruta fins al seu desti. Actúa entre els paquets transferits entre estacions, no com els ponts que ho fan al nivell d'enllaç. Incorporen protocols de nivell de xarxa ja que utilitzen un esquema jerarquic RIP (protocol d'informació d'encaminament) calcula la distancia entre el rou. emisor i receptor i els salts que hi hauran. PASSARELA(GETAWAY) sistema que permet la comunicació entre una xarxa i un mainframe o mini ja que utilitzen els protocols de nivell de transport, sessió, aplicació, presentacio, diferents. Es solen colocar al servidor de telecomunicacions. Realitza una traducció complerta de protocols diferents entre xarxes de diferents naturalesa. El retard de propagació d'un paquet és molt major que altres dispositius. XTB xarxa telefonica basica, es composa basicament del propi terminal conectat amb centrals locals conectades a centrals locals de la xarxa a traves de centrals de transit. Cable de Cu, fibra o satelit. Avantatge de facil acces i economia en cosotos, Inconvenients de limitada velocitat de transmissio i lent proces de establiment de cada comunicacio. XARXES COMUTACIÖ DE PAQUETS: tota l'informació d'un terminal es divideis en paquets on si la ruta o node queda fora de servei, es deriven per altres rutes per arribar al destinatari. Aquestes xarxes X25 augmenten la seva velocitat redueix les saturacions i augmenten la qualitat de la comunicació. CIRCUITS PUNT A PUNT: conjunt de medis que fan possible la comunicacio entre 2 punts de manera permanent sense poder accedir a la xarxa publica ni altre circuit. FRAME RELAY: protocol de comutació de paquets fragmentat en trames, enviant troços a traves d'una xarxa digital. Estableix una conexio anomenada conexio virtual. Tecnologia de paquet ràpd on el xequeig d'error es fa als extrems i no a cap node. Utilitza -nodes de comunicació. XDSI xarxa digital de serveis integrats, tota la comunicació es farà de forma digital la capacitat de transferencia dividida en canals: CA c. anl de 4Khz CB: c. dig 64 Kbps transport informació usuari CC: c Dig de 8-16Kbps CD: c dig de 16-64 Kbps transmissió informacio senyalitzacio usuari-xarxa per control comunicació CE: c Dig de 64 Kbps senyals internes XDSI CH: c dig de 384,1536,1920 Kbps proporciona al usuari capacitat de transferència informacio. ATM (Asynchronus Transfer Mode) circuit de transmissió de dades d'alta velocitat utilitza fibra optica, pero també pot utilitzar UTP c3 o 5 ADSL(asynchronus digital suscriber line) part de la familia xDSL serveis de banda ampla, velocitats de fins 8Mbps canals des. 640 Kbps asc. Permet converses telefoniques i enviar dades al mateix temps. Hardware senzill i barat.

Entradas relacionadas: