Biotecnologia i genètica: aspectes clau

Enviado por Chuletator online y clasificado en Biología

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,1 KB

Esquema d’un fragment d’ADN:

C-G/A-T

ADN:

Molècula que porta les instruccions per a què la cèl·lula pugui fer les seves funcions. A nivell molecular, és un àcid nucleic (molècules formades per una llarga cadena de nucleòtids (grup fosfat+sucre+base nictrogenada)), és una molècula formada per dos cadenes unides entre si formant una dobla hèlix.

ARN:

Al·lels:

Formes alternatives que pot presentar un gen originades per mutació. Homozigosi: els dos cromosomes iguals porten el mateix al·lels. Heterozigosi: els dos cromosomes iguals porten al·lels diferents. Al·lel dominant: es manifesta en el fenotip sempre, en homozigosi i heterozigosi. Al·lel recessiu: es manifesta en el fenotip sempre, en homozigos

Dels gens a les proteïnes: 3 fases-

 1. Replicació: L’ADN fa una còpia de si mateix.
 2. Transcripció: Permet passar la informació genètica de l’ADN en molècules de ARN missatger i esdevenen nuclis cel·lulars (ADN->ARN)
 3. Traducció: Utilitza la informació del ARN missatger i produeix proteïnes i te lloc en el ribosoma de les cèl·lules (ARN->proteïnes)

El codi genètic:

És la relació entre la seqüència de l’ADN amb la seqüència d’aminoàcids de les proteïnes. És universal perquè tots els organismes tenen les mateixes equivalències entre triplets, nucleòtids i aminoàcids. (la tabla esa de classe que hice apuntess)

Bioètica:

Disciplina que estudia els problemes ètics, socials i morals relacionats amb el progrés científic. Problemes com:

 • Aliments transgènics: no se sap si aquesta OMG tenen proteïnes tòxiques o compostos amb al·lèrgies o transfereixen els gens.
 • Genoma humà: El perfil genètic d'una persona podria permetre conèixer la probabilitat de que una persona contragués malalties (assegurances) té 46 cromosomes, 23 parelles (Autosomes) dels quals 22 son iguals i 1 (Heterocromosomes) es el que determina el sexe XX dones XY homes.
 • Teràpia gènica: no es permet la teràpia gènica germinal ja que es modificaria el perfil genètic de la descendència.
 • Clonació i cèl·lules mare: Està prohibida la clonació humana amb finalitat reproductiva i la constitució d'embrions humana amb fina d'experimentació.

Enginyeria genètica:

Conjunt de tècniques  que s’utilitzen per a modificar gens. També es denomina tecnologia de l’ADN recombinat.

 1. Identificar el fragment d’ADN en què es localitza el gen d’interès.
 2. L’ADN donant es sotmès a enzims de restricció, que tallen els dos extrems del fragment que interessa.
 3. Els fragments d’ADN obtinguts s’uneixen a fragments d’ADN vectors mitjançant altres enzims específics.
 4. La molècula d’ADN recombinant resultant es transfereix a una cèl·lula hoste.
 5. La molècula d’ADN recombinant es replica en la cèl·lula hoste (clonatge).
 6. Les cèl·lules hoste sintetitzen les proteïnes d’interès que després són purificades i analitzades.

Teràpia gènica:

És idònia perquè permet la introducció d’un gen amb la seqüència normal que supleix la funció defectuosa del mateix gen del pacient amb una seqüència errònia

Empremta genètica:

És el patró d’ADN que té cada persona diferent. PCR-És una tècnica que permet crear moltes copies o amplificar franges d’ADN, la seva utilitat es per fer l’empremta genètica, analitzar alteteracions, detctar aliments transgènics.

Processos biotecnològics tradicionals:

On s’utilitzen éssers vius (bacteris i llevats) per a la producció del formatge, vi, iogurt..Organismes transgènics o modificats genèticament (OMG):on s’utilitzen organismes en els quals s’ha introduït gen procedent d’altre espècie que sintetitza una proteïna que abans no produïa.Plantes transgèniques:Conté un o més gens inserits artificialment per aconseguir protecció i resistència contra les plagues i herbicides. Aliments transgènics:Són aliments elaborats per o que conten algun  ingredient provinent d’una OMG.Animals transgènics:Són animals com les rates, pollastres, conills, porcs, ovelles o peixos que s’utilitzen per a estudiar malalties no per al consum humà.Riscos de la biotecnologia, Ecològics: Els OMG poden hibridar-se amb altres espècies silvestres o cultivades o poden crear insectes més resistents. Sanitaris: No es coneixen en profunditat els riscos de consumir-los. Socials: El ús de patents o la dedicació de conreus a la producció de biocombustibles pot encarir el preu dels aliments.

Reproducció assistida:

Conjunt de tècniques que tenen com a objectiu ajudar a concebre un fill i s’aplica quant això no es possible per mètodes naturals. Inducció a la ovulació: Consisteix en administrar hormones que estimulen la maduració de nous òvuls al ovari. Inseminació artificail: Consisteix a introduir els espermatozoides al interior de l’úter de la dona just quan es produeix l’alliberament d’un òvul, els espermatozoides més adequats son seleccionats del pare. Fecundació in vitro (IVF): Consisteix en l’extracció d’òvuls i la fecundació d’aquests amb espermatozoides en un laboratori, es mantenen en cultiu dos o tres dies i es transfereixen uns pocs embrions a la cavitat uterina pq es desenvolupin naturalment. Injecció introcitoplàsmatica d’esperma: És un procés molt semblant al IVF però amb la injecció d’un únic espermatozoide dins de l’òvul.

Organisme trangènic:

És aquell que resulta de la introducció d’un o diversos gens de diferent espècie.Clon: Còpia idèntica genètica a un altre vector és una part d’un agent infecciós que transmet informació genètica a una cèl·lula.Enzim de restricció: És una proteïna que reconeix la seqüència d’ADN i el talla en un punt concret.Cèl·lula hoste: És la cèl·lula que introdueix la informació genètica al exterior.

Entradas relacionadas: