Bens demanials i bens patrimonials

Enviado por Chuletator online y clasificado en Derecho

Escrito el en catalán con un tamaño de 71,88 KB

 

¡Escribe tu texto aquí!

TEMA 1. BÉNS DE L’ADMINISTRACIÓ: RÈGIM BÀSIC

1.1ELS BÉNS I L’ADMINISTRACIÓ

Concepte de PATRIMONI DE LES AA.PP.:

Art

3.1 LPAP 33/2003, de 3 de Novembre = concepte ampli: conjunt de béns i drets que Pertanyin a qualsevol AP.

-Element subjectiu: AA.PP; concepte extensible A tot el poder, per manca de persones jurídiques fora del poder executiu

-Element objectiu

oessencial: la titularitat: conjunt de Béns i drets que són titularitat d’alguna entitat pública.

oElement accidental:

§és igual el títol d’adquisició.

§És igual l’existència d’afectació o no a una Finalitat

oinclou:

§drets reals (de domini i limitatius del domini) i Drets personals (arrendaments)

§drets materials (sobre béns mobles i béns Immobles) i immaterials (per exemple, propietat intel·lectual: s’apliquen les Normes dels béns immobles: art. 121.3 LPAP).

§Títols de participació en capital d’empreses (accions, participacions, obligacions).

No s’inclou dins el patrimoni de les AA.PP. Els anomenats Recursos de l’Hisenda Pública (art. 3.2 LPAP): diners, crèdits, valors i demés Recursos financers.

1.2RÈGIM JURÍDIC BÀSIC DELS BÉNS DE L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

1.2.1. DISTRIBUCIÓ DE COMPETÈNCIES PER A LA REGULACIÓ NORMATIVA ENTRE E I CC.AA.:

-Principi de reserva de llei per:

oregular règim jurídic del domini públic (132.1 CE)

oBéns que formen el patrimoni de L’Estat i patrimoni Nacional, així com la seva administració, defensa i Conservació del (132.3 CE: encara que faci referència només a l’AE, es creu una Reserva extensible)

-La competència normativa de l’Estat S’ha justificat, en part, en competències compartides (149.1.18: bases del RJ De les AA PP); i, en altra part, en competències plenes (149.1.6: legislació Processal; 149.1.8: legislació civil; 149.1.17: règim econòmic de la seguretat Social; i 149.1.18 (legislació sobre expropiació forçosa).

-TC ha considerat que la Titularitat d’un bé per part d’una AP no incorpora la competència per Regular-ne el seu règim jurídic. Per tant, podem trobar béns de l’Estat Regulats per normes de la CA; i viceversa (Ss TC77/84, 227/88, etc).

-Així s’ha aprovat LPAP (Llei 33/2003, de 3 de Novembre), que cal analitzar acuradament separant-la en dues parts:

- aquella que és aplicable a Totes les AA.PP. (per ser preceptes aprovats per l’E en virtut de competència Plena o compartida).

- aquella restant que és Només expressament aplicable a l’AE.

1.2.2. NORMATIVA REGULADORA

EN GENERAL

CE (art. 132)

BÉNS DE L’ESTAT

- Llei 33/2003, de 3 de Novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques.

- Reial Decret 1373/2009, de 28 d’Agost, que regula el Reglament General de la Llei de Patrimoni de les Administracions Públiques.

BÉNS DE LES COMUNITATS AUTÒNOMES

- Decret Legislatiu 1/2002, de 24 de Desembre, Text Refós de la Llei de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya.

- Decret 323/1983, de 14 de juliol, d’execució de la Llei de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya.

BÉNS DE LES ENTITATS LOCALS

NORMATIVA DE L’ESTAT

- Llei 7/1985, de 2 d’Abril, de Bases de Regim Local (arts. 79 a 83)

- Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, Reglament de Béns de les entitats locals

NORMATIVA DE LES COMUNITATS AUTÒNOMES

- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’Abril, Text Refós De la Llei municipal i de règim local de Catalunya (arts. 199 a 233)

- Decret 336/1988, de 17 d’Octubre, regulador del Reglament de Patrimoni dels ens locals.

1.2.3. CARACTERÍSRTICA BÀSICA: es distingeix un règim de propietat regulat per DA (amb Facultats exorbitants; DP) i un règim de propietat regulat per normes civils (ídem règim que els particulars; béns patrimonials). Crítica:

- sistema sense parangó al dret comparat; fins i Tot el Dret alemany desconeix aquesta dicotomia.

- s’evoluciona de la dicotomia a la diversitat:

- primer, normativament, regulant règims jurídics Específics per a determinades propietats, sigui contemplades com un conjunt Subjectiu (patrimoni nacional) com un conjunt de destí (béns comunals) o com a Categories individuals de béns (costes, aigües, mines). Són règims normatius Específics, que normalment reclamen en primer lloc l’aplicació de la normativa Pròpia, amb preferència a la que s’ha dit anteriorment.

- però fins i tot jurisprudencialment. STC 166/1998= inventa la categoria dels béns patrimonials afectats a una finalitat Pública.

- molts autors són partidaris de substituir Aquesta dicotomia (o diversitat) per un règim jurídic únic sobre les propietats De l’Administració, on existissin diferents escales de privilegis a favor de L’AP en funció de la vinculació més o menys intensa del bé a una finalitat Pública. Escala de la demanialitat (DUGUIT).

1.3 CLASSIFICACIÓ DELS BÉNS PÚBLICS

Classes de béns demanials: règim Jurídic administratiu: Desenvolupament: 2.4

domini Públic sobre propietats

domini Públic natural

-132.2 CE: “la zona marítimó-terrestre, las playas, el Mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma Continental

-Altres per condicions Naturals: són insusceptible de propietat privada (atmosfera, etc). Origínàriament considerats res extra Comertium

Domini Públic per declaració legal (5.2 LPAP; art. 3.3 LPGencat; art. 201.4 LMcat)

béns immobles propietat de l’Administració on s’allotgin dependències Públiques pròpies o d’entitats dependents o vinculades

Domini Públic per afectació (art. 5.1 LPAP; art. 201.1 LMCat)

afectació a l’ús general (destinats a ser directament utilitzats pels Particulars) o al servei públic (per la seva naturalesa o per disposicions Particulars d’organització s’adeqüen essencialment o exclusivament al fi Particular del servei)

Domini Públic sobredrets reals

superfície, Usdefruit, servituds, etc

- que corresponguin a l’AP constituïts en utilitat D’alguna propietat demanial (201.5 LMcat; 3.3 RPat Cat).

- Que es constitueixi un dret real per a la consecució D’un fi d’interès públic (art. 201.5 LMCat).

Característiques Generals dels béns demanials: art. 6 LPAP art. 80.1 LBRL:

oIndisponibilitat: inalienables, Inembargables, imprescriptibles.

oSuficiència: per a servir a l’ús general I al servei públic.

oAplicació efectiva: no podran estar vacants, Salvant excepcions justificades per interès públic.

oPreferència de l’ús comú sobre l’ús privatiu

oExercici diligent de les prerrogatives administratives

oIdentificació i control: a través d’inventaris i Registres.

oCooperació i col·laboració entre les diferents AA PP.

oExempció tributària.

Béns Comunals

Del Municipi: 131.2 CE; art. 79.3, 80.1 LBRL; art. 202 LMCat

l’aprofitament correspon al comú dels veïns (es Regeixen per les regles especials del seu règim, i, subsidiàriament, per les Normes del domini públic: inalienables, inembargables, imprescriptibles i Gaudeixen d’exempció tributària)

D’altres AA PP

No tenen regulació legal expressa; això no Obstant la doctrina els accepta (GUAITA), ja que el que els defineix no és la Persona titular, sinó l’aprofitament comú.

Tractament jurisprudencial dels béns comunals: STC 4/1981; Ss TS 31 de Desembre de 1.986 (Jur 1986/1696) i 30 d’Abril de 1.987 (Jur 1987/ 4768)

monts Veïnals en mà comú

art. 83 LBRL

remet a legislació específica: Llei 55/1980, d’11-XI: pertanyen A agrupacions veïnals en la seva qualitat de grups socials i no com a Entitats administratives i venen aprofitant-se consuetudinàriament en mà Comuna pels membres d'aquelles en la seva condició de veïns

béns Patrimonials o de domini privat (règim jurídic civil, amb especialitats)

patrimoni Privat natural

art. 7.2 LPAP; art 4 LPGencat

drets d’arrendament, valors i títols Representatius d’accions, participacions de capital de mercantils, Obligacions de les mateixes, drets de propietat incorporal

Patrimoni Privat per exclusió

7.1 LPAP; 203 LMCat

tots els que no tinguin la consideració de Demanials

Característiques generals dels béns patrimonials: art. 8 LPAP

oDret privat

oEn el seu règim jurídic: són alienables, embargables (amb excepcions), prescriptibles i no gaudeixen d’exempció tributària.

oen la gestió: Principis generals d’eficiència, Economia, eficàcia i rendibilitat.

oDret públic:

oen l’explotació i alienació: Principis de publicitat, Transparència, concurrència i objectivitat.

oen control i col·laboració: ídem domini públic:

§Identificació i control: a través d’inventaris i Registres.

§Cooperació i col·laboració entre les diferents AA PP.

Presumpció de patrimonialitat: l’adquisició d’un bé Significa per regla general el seu ingrés al patrimoni privat de l’AP, sens Perjudici de la seva posterior afectació a l’ús general o servei públic (art. 16 LPAP).

Patrimonis dels ens institucionals: no té règim jurídic Diferenciat

Patrimoni propi: domini públic o patrimonial:
9.3 LPAP

- Correspon a l’ens titular La gestió, administració i explotació.

- si és domini públic, la Seva desafecció comporta traspàs de la propietat a l’ens territorial Corresponent (art. 80 LPAP)

Patrimoni adscrit: art. 73 PLAP

Pertany a las titularitat De l’A territorial; i l’ús a l’ens institucional

patrimonis Especials de l’AP: propietats amb règim jurídic propi

patrimoni Municipal del sòl i d’habitatge

arts 163 Ss. Decret legislatiu 1/2010

són un conjunt de béns que es gestionen Separadament a la resta i estan afectats a determinades finalitats legals. Té El seu propi règim jurídic; en la mesura que es considera alienable i Embargable, supletòriament es regirà per la normativa dels béns patrimonials

Patrimoni Nacional

132.3 CE; Llei 23/1982, de 16 de juny; RD 496/1987, de 18 de març, modificat per Reial Decret 600/2011, de 29 d’Abril

tema 8: conjunt de béns i drets de titularitat Estatal destinats a l’ús de la Casa Reial.

La llei enumera exhaustivament els béns mobles i Immobles.

La gestió i Administració s’encarrega al Consell D’Administració del Patrimoni Nacional.

El seu règim es similar al domini públic.

Patrimoni Empresarial de l’Estat

arts 166 Ss LPAP

- Es defineix subjectivament: és el patrimoni de:

- les EEPPEE definides a Cap III tit III LOFAGE: entitats depenents d’un ministeri A les quals s’encomana la realització d'activitats prestacionals, la gestió De serveis o la producció de béns d'interès públic susceptibles de Contraprestació)

- les entitats públiques vinculades o dependents De l’AE en les quals al menys el 50% dels ingressos procedeixin d’operacions De mercat

- les societats mercantils de l’E (+ 50% capital Titular de l’AE);

- societats en que la participació de l’Estat Sigui inferior però pertanyin al grup estatal per reunir condicions d’art. 4 De la Llei del Mercat de Valors.

- S’aplica en principi el règim dels béns Patrimonials.

- el cas més significatiu és la SOCIEDAD ESTATAL DE GESTION INMOBILIARIA DE PATRIMONIO (SEGIPSA)

http://www.Segipsa.Es/

patrimonis Especials d’interès públic (siguin o no de l’AP) T 8

Avui Anomenats béns culturals i ambientals

- Són béns de propietat privada o de l’AP, però D’interès públic i, per això, sotmesos a un règim d’intervenció i control

- El Patrimoni Històric Espanyol: L 16/1985, de 25 de juny (STC 17/1991, de 31 de Gener): inclou béns (mobles,immobles, documents) d’interès artístic, Històric, paleontològic, arqueològic, etnogràfic, científic o tècnic:

- el descobriment de béns amb valors de Patrimoni històric: domini públic de l’AE.

- obligacions dels propietaris: exhibició, Conservació, manteniment i custòdia.

- drets de l’AP: tanteig.

- El Patrimoni Cultural català: Llei 9/1993, de 30 de Setembre, de Patrimoni Cultural de Catalunya

- Propietat intel·lectual: el seu interès Cultural justifica determinada intervenció pública. LPI RDL 1/1996, de 12 D’Abril; Llei 3/2008, de 23 de Desembre (participació en benefici de l’autor D’una obra d’art original).

- Propietat industrial: ídem. Patents (L 11/1986, de 20 de març; Rnt RD 2245/1986, de 10 d’Octubre); Marques (L 17/2001, de 7 de Desembre; Rnt RD 687/2002, de 12 de juliol).
1.4 ADQUISICIÓ DELS BÉNS PÚBLICS

609 CC

531.1 ss CCC

propietat

Ocupació

Propietat i altres drets

Llei

Donació

Successió

Contractes+tradició

usucapíó

-Atribució Per llei:

-Adquisició del domini per Modificació de les condicions naturals.

-Adquisició del domini per Voluntat legislativa: això passa en les grans categories del domini públic, on Acostuma a existir una llei que fa 2 coses: declara la demanialitat i en regula El seu règim jurídic: domini hidràulic, marítimó-terrestre, portuari, viari, Miner, etc.

opot implicar responsabilitat Legislativa.

oNormalment reclama règim de Transitorietat

-A títol Onerós: expropiació o compra-venda

-EXPROPIACIÓ: remissió a la LEF i a Legislació urbanística (art. 24 LPAP). Significa l’expropiació el ingrés Automàtic en el domini públic?:

oSí, si l’expropiació s’ha fet Per a destinar el bé a l’ús públic, al servei públic o a fins o funcions de Caràcter públic (art. 24.2 i 66.2.C LPAP)

oNo, en altres cassos: per Exemple, expropiació solar per incompliment funció social propietat.

-ADQUISICIONS ONEROSES DIFERENTS:

oVoluntàries:

§Poques Normes a la legislació de patrimoni:

·cal tramitar un expedient de Contractació, amb informes preceptius que acostumen a valorar cost d’adquisició I oportunitat (art. 116 LPAP i 15.1 LPGencat), STS 3 maig 2007 (RJ 2007/8351) Cas Las Teresitas: compra Ajuntament Sta Cruz de Tenerife de solars en primera línia De platja: TS anul·la la compra per manca d’informe pericial seriòs; afirma “el Precio de la compraventa no ha contado con el soporte (informe pericial) Exigido por el precepto que se cita como infringido en la demanda (11 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de Julio), ni con un sistema de fijación que acredite la Corrección de mismo de modo fehaciente (artículo 118 del mismo Reglamento) por Lo que, en consecuencia, no resulta cumplido el principio de buena Administración, exigido por el artículo 4 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de Junio. Por las razones expresadas, el Informe de Valoración que hemos analizado no cuenta con las exigencias necesarias para Constituir un elemento objetivo de control administrativo en el trámite de Determinación del precio de la compraventa que nos vemos obligados a anular.”

·règim jurídic de l’expedient De contractació: 110.1 LPAP:

opreparació i adjudicació: LPAP; generalment, es requereix publicitat i concurrència (art. 116.4 LPAP i 11 RPGencat). Implica aplicació de DA i competència JCA.

oen la resta:

§conflicte Negatiu: art. 110.1 LPAP diu que a manca de regulació de la pròpia Llei S’aplicarà la LCSP (RD Leg 3/2011); mentre que l’art. 4.1.P de la LCSP exclou La seva aplicació a contractes sobre béns immobles, valors negociables i Propietats incorporals, que afirma es regiran sempre per la legislació Patrimonial.

§remissió a CC (art. 19 LPAP). Implica igualment Remissió de litigis a jurisdicció civil; que abasta igualment als litigis Derivats del compliment o incompliment de càrregues modals, en el seu cas.

§Formes: compra-venda, permuta (Arts. 153 i 154 LPAP), Reducció de capital o de fons propis (119 LPAP)

oForçosa, en procediments Administratius o judicials d’execució patrimonial: arts. 25 a 27 LPAP)

-A títol gratuït: Herència, llegat, donació, cessió gratuïta, prescripció i ocupació.

-MORTIS CAUSA: HERÈNCIA/LLEGAT:

oEl règim jurídic ve regulat per Dret Civil. Implica igualment remissió de litigis a jurisdicció Civil; que abasta igualment als litigis derivats del compliment o incompliment De càrregues modals, en el seu cas.

oPoques normes especials a la legislació de patrimoni:

§l’acceptació s’entendrà feta sempre a benefici D’inventari. Art. 20 LPAP.

§Si hi ha càrregues, cal fer-ne valoració (art. 21.3 LPAP) i només procedeix acceptació si valor de les càrregues és inferior a Valor herència (excepció de circumstàncies d’interès públic)

oclasses

§testada a favor d’una AP: testament a favor d’una AP.

§Testada o intestada a favor de tercer, Que no arriba a acceptar: Segons art. 441.6 del CCC, succeeix la Generalitat de Catalunya si l’herència es regula per dret català (seguint estatut personal del Causant: art. 9.1 CC).

§intestada (art 20.6 LPAP; arts. 4 ss R LPAP): segons art. 441.2.2 i 442.12del CCC, a falta de persones cridades a la successió intestada, succeeix la Generalitat de Catalunya si l’herència es regula per dret català (seguint Estatut personal del causant: art. 9.1 CC).

oafectació a finalitat en cas d’herència testada o llegat:

1.es designa hereu i s’afecta a finalitat (si/si) per voluntat del testador es produeix afecció a alguna Finalitat concreta; diferents supòsits

- es designa hereu a l’AP i finalitat específica

- es designa hereu a un particular, però destinació De part dels béns s’afecten a sufragis i obres pies: 428.3.1 CCC: la Persona gravada els ha de vendre i ha de lliurar la meitat de l'import a la Confessió religiosa a la qual pertanyia el causant, per als dits sufragis i per A atendre les seves necessitats, i l'altra meitat, a la Generalitat de Catalunya, Perquè els apliqui a entitats o a finalitats assistencials del municipi o la Comarca del darrer domicili del testador a Catalunya

- als pobres en general: a favor dels pobres en General, serà hereu la Generalitat, que els aplicarà a fins assistencials del Municipi o de la comarca de l’últim domicilio del testador en Catalunya (art. 428.3.2 CCC)

2.No es Designa hereu però s’afecta a finalitat (no/ si): Impossible a Catalunya, on la validesa del testament exigeix designació d’hereu.

limitació temporal de l’afectació:

Els béns adquirits per Dret privat amb afectació a determinada finalitat quedaran alliberats si Durant 30 anys han servit al destí previst encara que posteriorment deixin de Fer-ho per circumstàncies sobrevingudes d’interès públic (art. 21.4 LPAP)

En canvi els béns adquirits per Expropiació forçosa, s’entendrà acomplida la finalitat si durant 10 anys es Destinen efectivament a la finalitat per a la qual varen ésser expropiats (art. 54.2.3 LEF)

oNo afectació a finalitat: béns adquirits mortis causa per AP sense Afectació a finalitat: 442.13 CCC: els béns Adquirits per Generalitat a títol de successió han de ser destinats a Assistència social o a cultura, preferiblement al municipi de darrera Residència del causant a Catalunya. Si són habitatges, els destinarà a política Social d’habitatge

-CESSIÓ GRATUÏTA: remissió a legislació Específica, que la imposa com a càrrega prèvia per a l’adquisició o la Consolidació de determinats drets (urbanisme).

-OCUPACIÓ:

oRègim general de l’ocupació: Remissió a CC (art. 23 LPAP); implica igualment remissió a jurisdicció Civil.

oRègims especials: els béns vacants (històricament els “bienes mostrencos”):

§Immobles: art. 17 LPAP:

·Són propietat de l’Estat, per Ministeri de la Llei. STC 58/82 declara inconstitucional una llei catalana que Atribuïa titularitat a Gencat.

·L’Estat en pot prendre Possessió per via administrativa si no existeix possessió de tercer en concepte D’amo (en aquest cas haurà d’exercir accions davant jurisdicció civil).

§Saldos i Dipòsits bancaris: art. 18 LPAP: Són propietat De l’Estat, si no s’ha fet cap gestió que impliqui exercici de propietat durant 20 anys. STC 204/2004 considera que és una previsió legislativa plenament Constitucional.

-PRESCRIPCIÓ ADQUISITIVA: Remissió a CC (art. 22 LPAP); implica igualment remissió a jurisdicció Civil.

- Adquisició De drets diferents a la propietat: l’actuació de l’Administració com Arrendatària:

- cal tramitar un procediment: art 124 LPAP: regla general de Publicitat i concurrència.

- clàusules preceptives: possibilitat d’ús per Qualsevol òrgan de l’AP arrendatària (art. 126.1 LPAP).

- si es preveu desocupació abans d’expiració termini contractual, Es comunica a l’òrgan encarregat de la gestió patrimonialde l’AP arrendatària, per si és d’interès Ocupació per altra òrgan (art. 127 LPAP)

- s’admeten modalitats d’arrendament financer o arrendaments amb opció de compra (art. 128 LPAP)

1.5 GESTIÓ, TRANSMISSIÓ I CESSIÓ

1.5.1.- la gestió dels béns de l’AP (arts. 110 ss. LPAP)

A)LA GESTIÓ DELS BÉNS PATRIMONIALS:

A.1.- LA GESTIÓ EN GENERAL:

- la gestió patrimonial es realitza amb la negociació, preparació i Subscripció de negocis jurídics.

- per la seva naturalesa (béns patrimonials) no són necessaris pel compliment De les finalitats de l’ens titular, o han estat adquirits per retornar-los al Tràfic jurídic patrimonial (art. 80 LPAP).

- règim jurídic: 110 LCAP

- quant a preparació i adjudicació de contractes: submissió a Legislació de patrimoni i, subsidiàriament, a la legislació de contractes de Les AAPP (remeten conflictes a la jurisdicció contenciosa).

- quant a efectes i extinció: submissió a legislació de patrimoni i, Subsidiàriament, a la legislació civil (remeten conflictes a la Jurisdicció civil).

- Llibertat de pactes: 111 LCAP: límit de que no siguin contraris A norma no dispositiva o als principis de bona administració.

A.2.- LA INCORPORACIÓ DEL BÉ AL PATRIMONI:

La Incorporació al patrimoni és produeix:

- generalment, com a conseqüència de l’adquisició del bé: L’adquisició d’un bé significa per regla general el seu ingrés al patrimoni Privat de l’AP, sens perjudici de la seva posterior afectació al us general o Servei públic (art. 16 LPAP).

- per desafectació d’un bé propi.

- Per desafectació d’un bé immoble o dret real d’una entitat pública Vinculada: el bé passa a ser patrimonial de l’AP territorial que en té El control (art. 80 LPAP), tramitant.-se un procediment per declarar-ne la Incorporació al patrimoni d’aquesta (art. 81 LPAP).

A.3.- LA CONSERVACIÓ DEL BÉ:

- la conservació dels béns correspon a l’òrgan Competent segons afectació o adscripció; cas de concurrència d’afectacions, S’establiran protocols de conservació entre òrgans implicats (art. 129 LPAP)

- la conservació dels béns patrimonials correspon A òrgan encarregat de la gestió del patrimoni dins l’ens titular (art. 130 LPAP).

B)GESTIÓ DE BÉNS DEMANIALS: TEMA 2

1.5.2.- la transmissió dels béns de l’AP

A.- L’ALIENACIÓ DEL BÉ:

- 30.2 i 131 LPAP: característica dels béns patrimonials si

- no són necessaris per a l’exercici de Competències o funcions de l’AP titular; o

- s’efectua alienació amb reserva d’ús (simultàniament a alienació) utilitzant contractes d’arrendament o similars.

- forma d’alienació: 132 LPAP:

- generalment, per contracte onerós; característiques del contracte: Procediment amb publicitat I concurrència (art. 135 ss LPAP); en immobles normalment per concurs (art. 137.1 LPAP; en mobles i béns incorporals, normalment per subhasta (art. 143 i 144 LPAP). Excepcions Adjudicació directa:

- en béns immobles: art. 137.4 LPAP: adjudicació a AP o entitat pública, ens sense afany de lucre declarat d’utilitat pública, Quan s’afecti a un fi d’interès general, quan siguin porcions sobreres de Vials, quan siguin finques en cas d’exercici de dret legal d’adquisició preferent (confrontants, comuners o altres legalment configurats), quan es vengui a Ocupant immoble per raons excepcionals; quan subhasta o concurs hagin quedat Deserts.

- en béns mobles: art. 143.4 y 145 ss LPAP: Adjudicació a altres entitats públiques o sense afany de lucre quan no sigui Possible entregar-los com part del preu de noves adquisicions, o quan valor Sigui inferior al 25% del preu d’adquisició

- són admissibles clàusules d’ajornament en pagament del preu amb Límits (màxim 10 anys; garantia –clàusula resolutòria expressa, hipoteca, aval, Assegurança de caució o similar-; i meritament d’interès legal (134 LPAP).

- per títol gratuït: vid 1.5.3 cessió de béns

- alienació per prescripció adquisitiva de tercers: remissió a Normativa civil.

- pèrdua del domini de béns mobles per destrucció inutilització o Abandonament: art. 143.3 LPAP: quan no ha estat possible cessió o Alienació. Requereix acord exprés (justificat) que implica desafectació (si és Demanial) o desadscripció

B.- GRAVAMEN DEL BÉ: art. 152 LPAP: la imposició De carregues requereix els mateixos requisits que per l’alienació.

1.5.3.- la cessió dels béns de l’AP

- Són Cessions gratuïtes.

- Requisits del cessionari: a favor d’entitats públiques (admet Cessió de propietat o cessió d’ús) o entitats sense afany de lucre (admet només Cessió d’ús) (art. 145 LPAP). Poden presentar instància demanant la cessió (art. 149 LPAP).

- eficàcia de la cessió: si és sobre immobles, l’eficàcia queda Condicionada a la inscripció al RP (art. 151 LPAP).

- publicitat: períòdicament es publicaran les cessions gratuïtes Efectuades; en AE aquesta publicació es fa al BOE i té periodicitat semestral (art. 151.4 LPAP)

- afectació a fi (art. 148 LPAP))

- els béns hauran de destinar-se al fi que Justifica la cessió. En immobles, constarà aquesta afectació dins la inscripció Que es practiqui al RP

- formes de control:

- els cessionaris hauran d’elaborar informe Trimestral que remetran a l’entitat cedent

- a l’acord de cessió es podran imposar formes Addicionals de control

- l’incompliment de la finalitat comporta Resolució de la cessió i reversió del bé a l’AP cedent, quedant gravat el Cessionari del detriment o deteriorament del bé (art. 150 LPAP)

- extinció de l’afectació: en la forma que Contempli el títol de cessió; en béns mobles, als 4 anys.

1.6 PROTECCIÓ I DEFENSA DELS BÉNS PÚBLICS

1.6.1.- OBLIGACIÓ DE DEFENSA DELS BÉNS:

- han d’exercir totes les accions per a la protecció i defensa del Patrimoni (art. 28 LPAP), que inclou

- l’exercici de les potestats administratives Procedents.

- l’exercici de les accions judicials procedents.

- no s’admet transacció ni arbitratge, excepte Autorització formal (del Consell de Ministres en AE: art. 31 LPAP)

- obligació de col·laboració

-del personal de l’Administració: Art 61 LPAP: obligació genèrica de col·laborar en defensa i protecció dels béns Públics, i de facilitar inspeccions.

- col·laboració ciutadana: art. 62 LPAP: obligats a respondre a Requeriments d’aportació de dades, documents i informes rellevants per a la Gestió i defensa de béns públics.

- obligacions de Notaris i Registradors: art. 63 LPAP: quan S’atorguin escriptures o documents administratius inscriptibles sobre béns i Drets de l’AP, comunicaran l’escriptura o document a l’AP titular del bé o Dret, deixant constància a la matriu d’haver-se fet comunicat. El Registrador No inscriurà document en que hi manqui aquesta manifestació.

- obligacions de Registres i arxius públics: art. 64 LPAP: Facilitar informació gratuïta a l’AP sobre béns o drets de la seva titularitat.

1.6.2 LA INEMBARGABILITAT:

- és característica de béns de domini públic i comunals (132.1 CE; 80.1 LBRL)

- SsTC 166/1998, 209/1998 y 228/1998: la inembargabilitat només es Justifica si el bé està destinat a la satisfacció de necessitats col·lectives; Independentment de que siguin o no patrimonials. Així el TC inventa una nova Categoria: bens patrimonials afectats a un ús o servei públic que no perden el Caràcter de patrimonials.

- embargabilitat relativa de béns patrimonials: art. 30.3 LPAP: l’inembargabilitat Es redueix a “béns i drets patrimonials quan es trobin materialment afectats a Un servei públic o a una funció pública, quan els seus rendiments o el producte De la seva alienació estiguin legalment afectats a fins determinats, o quan siguin Valors o títols representatius del capital de societats que executin polítiques Públiques o prestin serveis d’interès econòmic general” (art. 30.3 LPAP= SORPRENENTMENT NO TÉ APLICACIÓ A TOTES LES AA.PP.)

- L’ART. 30.3 LPAP no és precepte d’aplicació general; només s’aplica expressament A AE. Altres AP:

- AL: 173.2 TRLHL: precepte similar: “Los tribunales, jueces y autoridades Administrativas no podrán despachar mandamientos de ejecución ni dictar Providencias de embargo contra los derechos, fondos, valores y bienes de la Hacienda local ni exigir fianzas, depósitos y cauciones a las entidades Locales, excepto cuando se trate de bienes patrimoniales no afectados a un uso O servicio público

- GENCAT: la LPat Gencat només reconeix la Inembargabilitat de béns de domini públic (Art. 17 Decret Legislatiu 1/2002, de 24 de Desembre); però El Reglament (art. 112 Decret Decret 323/1983, de 14 de juliol) encara proclama Regla d’inembargabilitat de tots els béns; precepte en qualsevol cas Inconstitucional.

- Altres CC.AA. Amb lleis Posteriors a Ss TC encara proclamen inembargabilitat de tots els seus béns (art. 44 LPat Aragó 2000); són, evidentment, inconstitucionals.

- L’embargabilitat de comptes corrrents: STSJ Madrid 26.4.2010 (JT 2010/716): amb remissió a STS 29.01.1999): “el privilegio de la Inembargabilidad sólo alcanza a los bienes que estén destinados a la Realización de actos “iure Imperi”, pero no a aquellos destinados a la Realización de actividades “iure gestionis”; recorda igualment la Jurisprudència constitucional que admet l’embargament de “bienes patrimoniales No afectados a un uso o servicio público” – SSTC 166/1998y 211/1998, de 27 de Octubre- . I conclou que és admissible l’embargament de comptes corrents de l’Administració ja que “(…) el principio especial de embargabilidad De determinados bienes hace que la cuenta embargada al no aparecer afecta al Servicio público sea susceptible de la diligencia recurrida”

1.6.3INVENTARIS I CATÀLEGS:

- Obligació De portar inventari:

- les AAPP han de portar inventari sobre béns i Drets del seu patrimoni (art. 32 LPAP) que inclogui com a mínim béns immobles i Drets reals (art. 32.4 LPAP).

- al inventari hi consten actes d’afectació Demanial (desafectació o mutació), adscripció al patrimoni (desadscripció) (art. 82 LPAP).

- efectes Del inventari:

- no té el caràcter de registre públic, i només serveix com Instrument d’ajut a la gestió interna (art. 34.4 LPAP)

- les dades que constin al inventari no tenen efectes front a tercers I no poden ser utilitzats per a fer valer drets front l’AP (art. 34.4 LPAP)

- les dades són consultables per tercers només quan aquestes dades Formin part d’un expedient (art. 34.4 LPAP)

- condició de disponibilitat: no es poden realitzar actes de Gestió o disposició si no hi ha inscripció del bé al inventari (art. 35.1 LPAP)

1.6.4 LA INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE DE LA PROPIETAT: arts 28, 36 a 40 i 83 LPAP

- Antecedents: històricament s’ha discutit possibilitat D’inscripció dels béns de domini públic, tota vegada que a l’estar fora del tràfic No necessiten de la protecció del RP.

- la LPAP tanca polèmica establint l’obligatorietat de la inscripció: per a Tots els béns i drets que tinguin accés a algun registre (principalment RP, RM O RHMPSD); com excepció, la inscripció és potestativa en cassos d’arrendaments D’immobles inscriptibles (art. 36).

- títol inscriptible: 37 LPAP

- conforme LH;

- trasllat dels actes o disposicions que Continguin els actes subjectes a inscripció.

- per a la renovació del tracte successiu a favor De l’AP, serà inscriptible la certificació administrativa, notificada als Titulars d’inscripcions contradictòries si en els 30 dies següents no formulen Oposició (si les inscripcions contradictòries tenen + 30 anys d’antiguitat i Els interessats no son coneguts, es farà publicació edictal).

- béns no inscrits: art. 39 LPAP: si el Registrador coneix de L’existència de béns o drets pertanyents a una AP que no han estat inscrits, ho Comunicarà a l’Administració titular

1.6.5 FACULTATS I POTESTATS PER A LA DEFENSA DELS PATRIMONIS PÚBLICS:

- Qüestions Comunes a les potestats de defensa:

-Conflictes jurisdiccionals (art. 41.2 i 43.2 LPAP):

AP vr. Particular: exemple: desnonament Administratiu

Nat. Conflicte

civil

Temes: propietat, adqu per dret privat, etc.

Exercici acció Davant Jurisdicció Civil:

Recl Prèvia preceptiva

Posterior Acció:

Ordinària

Interdictal **

Particular Vr AP: exemple instància Demanant recuperació camí veïnal

adm

Temes: us del be segons règim adm; adqu del be per DA, procediment, competència, etc.

Exercici Acció davant Jurisdicció Contenciosa

penal

44 LPAP: si en la instrucció dels procediments de Defensa de propietats es descobreixen indicis de comissió de tipus Qualificats pel dret penal, es posarà en coneixement del Ministeri Fiscal, Però no se suspendrà la tramitació del procediment

** Explicació especial accions interdictes: D’adquirir, obra nova, retenir, recobrar.

·La LPAP condiciona admissió Interdictes de recobrar a l’existència de via de fet (art. 43.1 LPAP).

oAdmissió d’interdictes en cas De via de fet Frente a las actuaciones Que, en ejercicio de las facultades y potestades enumeradas en elartículo 41de esta Ley y de acuerdo con el procedimiento establecido, Realicen las Administraciones públicas no cabrá la acción para la tutela Sumaria de la posesión prevista en elartículo 250. 4º

·La LEC 2000 no diu res dels Interdictes d’obra nova (250.1.5 LEC)

·Jurisprudencia, tant amb LEC 1881 com el LEC 2000 entenen que és incompatible interdicte obra nova amb Privilegis executivitat: art. 441.2 LEC 2000: suspensió immediata de l’obra (SAP Castellón núm. 127/2009 de 17 Abril AC 2009\1023; Auto AP Santa Cruz de Tenerife núm. 86/2011 de 4 maig. JUR 2011\281492 )

-Els ens territorials poden exercir potestats tant en béns patrimonials com Demanials; els ens institucionals Poden exercir les potestats només sobre béns demanials (art. 41.3 LPAP)

-Mesures cautelars: poden decretar-se abans o Durant el procediment administratiu; remissió general a art. 72 Llei 30/1992 (art. 42 LPAP)

A)POTESTAT D’INVESTIGACIÓ: art. 41.1.A, 45 a 49 LPAP

- concepte: accions destinades a determinar la titularitat Dels béns, quan no consti de forma certa (art. 45 LPAP).

- Procediment (art. 47 LPAP):

-Iniciació d’ofici:

oa iniciativa pròpia o

oen virtut de denúncia: el denunciant (si no venen obligats a la investigació per raó del càrrec o de funcions) té Dret a una indemnització del 10% de l’import del bé.

-Instrucció:

oAnunci de l’acord d‘inici a Un diari oficial i al tauló d’anuncis de l’Ajuntament on radiqui el bé.

oInforme jurídic (Advocat de L’Estat o òrgan d’assessorament de l’entitat)

-Finalització:

oResolució: si està acreditada o no la Titularitat de l’AP; en cas afirmatiu, s’ordena la inscripció si es tracta de Bé inscriptible.

oCaducitat: 2 anys sense resolució, des De publicació de l’anunci

-Efectes de la resolució: encara que amb certa Discussió doctrinal, majoritàriament es creu que els efectes són idèntics als Actes d’atermenament i recuperació possessòria: afecta simplement a l’estat Possessori, i els tercers que oposin drets de caràcter civil

ono poden resultar perjudicats per la resolució De l’expedient administratiu.

oPoden exercir accions; Dualitat jurisdiccional:

§davant la jurisdicció civil per a la protecció Del seu dret.

§Davant la jurisdicció Contenciosa en temes de procediment i de competència.

§Sector doctrinal crític (minoritari) sobre aquesta dualitat jurisdiccional en allò que fa referència a Domini públic; entenen que existeixen preceptes suficients (1.1 i 4.1 LJ) per Entendre que tot conflicte ha d’anar a la JCA.

B)POTESTAT D’ATERMENAMENT: art. 41.1.B, 50 a 54 LPAP. Art. 82.B LBRL

- concepte: atermena béns Immobles propietat de l’AP dels altres confrontants que pertanyen a tercers, Quan existeix imprecisió de límits o indicis d’usucapíó (art. 50 LPAP).

- procediment (art. 52 LPAP, precepte aplicable només a l’AE):

oIniciació d’ofici: iniciativa pròpia o

oa petició de confrontant (assumint en tal cas les Despeses de l’atermenament).

-Instrucció:

oL’acord d’inici

§es comunica al RP.

§Es publica a un diari oficial I al tauló d’anuncis de l’Ajuntament on radiqui el bé.

§Es notifica a tos els Interessats que ostentin drets sobre les finques confrontants que puguin Resultar afectats

oInforme jurídic (Advocat de L’Estat o òrgan d’assessorament de l’entitat(

-Finalització:

oResolució: aprovatòria de L’atermenament.

§Es notifica als interessats.

§Si es creu necessari, un cop Ferma la resolució, es procedeix a afitar, amb la intervenció dels interessats Que ho sol·licitin.

§S’ordena inscripció a RP. Si La finca no està inscrita, la resolució d’atermenament és títol suficient per a Immatricular-la.

oCaducitat: 18 mesos sense resolució, Des de la data de l’acord d’iniciació.

oSilenci: en procediments iniciats a Instància de part; si en la instància es demanava línia d’atermenament, el Silenci serà negatiu ex. Art. 43.1.2 de la Llei 30/1992

- Efectes de la resolució: encara que amb certa discussió

-Sobrants d’atermenaments de Béns demanials: art. 54 LPAP: poden ser objecte de desafectació.

-Pels demés, efectes Simplement possessoris: id. Expedient d’acció d’investigació:

oL’atermenament no és títol D’adquisició de la propietat.

oAlguna normativa especial sí Atribueix efectes adquisitius: art. 13.1 LCostes

C) POTESTAT DE REINTEGRAMENT POSSESSIU: art. 41.1.C, 55 a 57 LPAP. Art. 82.A LBRL

- concepte: art. 55.1 LPAP: anomenat interdicte administratiu: Acció administrativa (autotutela declarativa i executiva) de recuperació de la Possessió indegudament perduda per l’AP (no hi ha títol extingit que legitimava Possessió de tercer, ja que en aquest cas existiria desnonament administratiu) sobre Un bé o dret que li pertany. NO DISCUTEIX PROPIETAT, NI ADQUISICIÓ (TEMA CIVIL) Sinó SIMPLEMENT Possessió, QUE ES VOL RECUPERAR.

- tradicionalment anomenat interdictum propium: implica autotutela declarativa i executiva.

- procediment (art. 56 LPAP):

-Iniciació d’ofici: s’ha d’iniciar en qualsevol Moment en béns demanials; i abans de que transcorri un any des de la Despossessió en béns patrimonials (passat el qual termini, la recuperació per L’AP requereix l’exercici d’accions civils davant dels tribunals)

oa iniciativa pròpia o

oper denúncia.

-Instrucció:

oes comprovarà la usurpació Possessòria i la data en què es va produir

oes donarà Audíència a L’interessat

-Finalització:

oResolució:

§es requereix a l’ocupant Perquè en un termini no superior a 8 dies desallotgi, amb prevenció d’execució Forçosa si no es desallotja voluntàriament.

§S’imposen a l’usurpador les Despeses derivades de la tramitació del procediment, i els danys i perjudicis Ocasionats als béns usurpats.

oCaducitat:

§No existeix regulació a la LPAP ni al seu Reglament.

§Jurisprudència reàcia a Aplicar caducitat (STS de 27 maig 2008 -RJ 2008\2872- cas d’aplicació de la Llei 30/92 en redacció inicial i de la LPE: nega que el termini de resoldre sigui De 3 ó 6 mesos; refusa l’al·legació de caducitat).

§En la vigència de la Legislació actual, sembla clar que el termini de caducitat es produeix als 3 Mesos: art. 42.2 L 30/1992; en el mateix sentit STSJ Andalusia d’1 Desembre de 2009 (JUR 2009\201713)

-Execució: coactivament, amb ajut de La força pública; o amb multes coercitives de fins el 5% del valor del bé, que Poden reiterar-se cada 8 dies fins a Desallotjament.

D) EL DESNONAMENT ADMINISTRATIU: art. 41.1.D, 58 a 60 LPAP

- concepte: art. 58.1 LPAP: acció administrativa (autotutela Declarativa i executiva) de recuperació de la possessió de béns demanials cas D’extinció de títol, o de les condicions o circumstàncies que legitimaven L’ocupació. NO BENEFICIA ALS BÉNS PATRIMONIALS (salvant algunes previsions de Normativa especial). COM TOT DESNONAMENT COMPTA COM PRIMER REQUISITS LA PROPIETAT DE L’AP DEL BÉ SOBRE EL QUE ES VOL PRACTICAR DESNONAMENT.

- procediment (art. 59 LPAP):

-És requisit previ la Declaració d’extinció o caducitat del títol que legitimava ocupació. Es fa en Procediment administratiu, prèvia Audíència a l’interessat.

-Declarada l’extinció del Títol, se segueix un segon procediment, de desonament administratiu, que acaba En resolució en què es requereix la desocupació en un termini de 8 dies, Imposant a l’ocupant les despeses del procediment i danys i perjudicis

- Execució: ídem reintegrament interdicte administratiu. Pot ser Necessària prèvia autorització judicial si cal accés a domicilis particulars o Altres llocs l’accés als quals ho requereixi (art. 8.6 LJ)

1.6.5 ESTABLIMENT DE LIMITACIONS I SERVITUDS SOBRE ELS TERRENYS CONFRONTANTS

- des de la LPAP existeix una simple previsió de cautela registral: comunicació D’immatriculacions i excessos de cabuda en finques confrontants: art. 38 LPAP: Quan s’inscriguin immatriculacions o excessos de cabuda de finques confrontants Amb altres pertanyents a una AP, el RP ho comunicarà a l’Administració titular.

- la normativa especial acostuma a regular límits o restriccions Sobre propietats confrontants; es veurà en temes 3 ss.

1.6.7 EL RÈGIM SANCIONADOR:

- arts 192 ss LPAP: sorprenentment no són d’aplicació a totes Les AA.PP.; només a l’AE. A Gencat cal aplicar arts. 41 ss de la Llei de patrimoni pròpia.

- afecta a actuacions sobre béns de domini públic; excepcionalment sobre Béns patrimonials: per exemple, incompliment d’obligació de comunicar Saldos bancaris abandonats).

tipificació D’infraccions (art. 192 LPAP)

Sancions (art. 193.1 LPAP)

Prescripció (art. 194. LPAP)

molt Greus

- Danys a Domini públic + 1 milió €

- Usurpació béns domini públic

Multa Fins 10 milions €

3 anys

Greus

- Danys a Domini públic + 10 mil € - 1 milió €

- Obres En domini públic que produeixin alteracions irreversibles.

- Retenció béns domini públic un cop extingit títol.

- Ús comú Especial o privatiu sense autorització ni concessió; o, en cas d’autorització O concessió, sense ajustar-se al títol o per finalitats diferents.

- Actuacions sobre béns afectats a un servei públic que impedeixen o dificulten Greument la normal prestació.

- Incompliment del deure de comunicar saldos o dipòsits abandonats.

- Incompliment dels deures de col·laboració i cooperació per funcionaris, Notaris i registradors.

- La Utilització de béns cedits gratuïtament per a fins diferents a aquells pels Quals es va fer la cessió.

Multa Fins 1 milions €

10 €/dia De retard, a partir de 30 dies del naixement de l’obligació de comunicar

2 anys

lleus

- Danys a Domini públic - 10 mil €

- Incompliment pels usuaris de les disposicions que regulen utilització de béns Destinats al servei

- Incompliment de disposicions que regulen ús comú general

- Incompliment de deure de conservació pels titulars de concessions o Autoritzacions

- Incompliment del deure de col·laboració ciutadana.

- Incompliment D’altres obligacions legals (crítica: tipus genèric)

Multa Fins 100 mil €

6 mesos

- Graduació de les multes (art. 193.1 LPAP):

- circumstàncies a considerar: en funció dels Danys causats, el valor dels béns o drets afectats, reiteració de l’infractor i Grau de culpabilitat

- atenuant: correcció per l’infractor de la Situació dins el termini que li sigui requerit(fins al 50% de la multa)

- Sancíó accessòria d’inhabilitació per a noves Concessions i autoritzacions en cas de reincidència en infraccions greus o molt Greus (193.2 LPAP).

- restabliment i indemnització:

- l’infractor ve obligat al restabliment del bé a L’estat anterior, i a indemnitzar dels danys i perjudicis causats en la quantia Que l’AP determini art. (193.3 LPAP)

- per a l’execució forçosa de l’obligació de Restauració es poden imposar multes coercitives; no superiors al 20% de la Sancíó o obligació establerta, i no es poden reiterar en terminis inferiors a 8 Dies (197.2 LPAP)

- procediment sancionador: remissió (art. 196 LPAP) a les normes Del Reglament regulador de la potestat sancionadora (RD 1398/1993).

- termini de caducitat: art. 20.6 RD 1398/1993: 6 Mesos des de l’acord d’iniciació. STSJ Madrid 1023/2004 de 23 juny RJCA 2004\855

- TIPUS PENALS: arts 319 a 340 CP: delictes contra l’ordenació del Territori, la protecció del patrimoni històric i contra el medi ambient.


Entradas relacionadas: