Baules de la cadena epidemiologica

Enviado por Chuletator online y clasificado en Medicina y Salud

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,42 KB

 

RESERVORI ANIMAL S'anomenareservori animala aquellcapaç de transmetrel'agent causal a l'home (zoonosi). En aquestapartats'inclouen les infeccions i les infectaciones, peròs'exclouen les agressions i les toxines. En la transmissió es poden implicar un o méshostesintermediaris. Tan pot Ser de maneradirectecomindirecte.

RESERVORI TEL.LURIC  Normalment Es denomina reservori tel·lúric a terra, a l'aigua i a les fomites, i té importància per un seguit de Consideracions. Precisa d’unes condicions ambientals impressindibles; humitat, temperatura, recursos Per a ser viables...
FONT Es considera fontd'infecció a tot home (fonthomòloga), animal (heteròloga) o ser inanimat (heteròloga, per exemple: el sòl) des d'onpotpassar la infecciódirectament o indirectament a l'hoste susceptible.
Cal Recordar que en moltesocasions la font sol ser també el reservori, peròhi ha casos en què No ésaixí. Per Exemple el virus de l'Ébola, es creu que el reservoriés el ratpenat de la fruita i al final l'home acaba sent La font De contagi, encara que en el cas de topar-nos Amb El reservori i infectar-nos Directamentd'ell, podríemdir que el reservori , en aquest cas, ésconsiderat també com A fontd'infecció.
MECANISME DE Transmissió S'anomenaMecanisme de Transmissió al conjunt de mecanismes que utilitza el germen per posar-se en contacte ambl'hoste. Un Agent causal pot Usar mecanismes de transmissió directa, indirecta o utilitzar diversos mecanismesd'ambdóstipus.
ØTransmissió directe: contacte (sexual, mucoses, mans, etc), de mare a fill, Aranyades i Mossegades.
ØTransmissió indirecte: Aires, aigua, Aliments, terra, lavabos…

HOSTE SUSCEPTIBLE S’anomena Hoste Susceptible a Tot subjecte Sa, capaç d'emmalaltir. El grau de Susceptibilitat es veu influït per factors com l'edat, el sexe, la professió o El lloc de residència. Hi ha dos elements que juguen un paper molt important en El contagi de l'hoste susceptible:
ØLa Porta d'entrada: Lloc on penetra l'agent causal. Pot servir tant per a la multiplicació com la Propagació de l'agent dins de l'organisme de l'hoste. Hi ha diferents portes D'entrada: pell, genitals, vies urinàries, conjuntiva, aparell digestiu, Faringe o inoculació per instruments.

Sistema Immunològic: Hi Ha moltes malalties que provoquen inmunodepresions (VIH, Neoplàsies, Aplàsies), així Com molts medicaments (immunosupressors per tractar malalties autoimmunes o per Al funcionament correcte dels trasplantaments, quimioteràpics). L'estat en què Es trobi el sistema immune de l'hoste susceptible és essencial per evitar que La cadena epidemiològica es completi i que molts agents oportunistes provoquin La malaltia. Un clar exemple és el fong Aspergillus, el qual podem respirar amb certa Tranquil·litat amb un sistema immune en estat normal, però que té Una alta taxa de mortalitat si Arriba a colonitzar els pulmons d'un individu inmunodeprimi

Entradas relacionadas: