Avantatges del Carbó

Enviado por Chuletator online y clasificado en Geografía

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,02 KB

 

2

3. Exposeu breument les característiques principals de l'energia obtinguda a partir del carbó mineral, d'acord amb l'esquema següent:


A) Origen del carbó i varietats

El carbó és un combustible fössil originat fa uns 300 milions d'anys a partir de la matèria orgànica de falgueres i equisets que formaven àrees orgànica de falgueres i equisets que formaven àrees boscoses en zones pantanoses. Els vegetals morts al quedar coberts per l'aigua, el fang i altres sediments i sota l'acció de la pressió i la temperatura es van transformar en carbó (procés de carbonificació) Les varietats de carbó són les següents: antracita, carbó bituminós (hulla) i sub-bituminós(hulla), lignit i torba.


B) Sistemes d'extracció principals

L'extracció del carbó es realitza en mines subterrànies, a partir de la construcció d'un sistema complex de pous i galeries. També hi ha mines a cel obert per extreuen et carbó d'aquells afloraments més superficials


C) Localització geogràfica dels jaciments de carbó

El carbó és el combustible fössil més abundant. Es troba sobretot en l'Hemisferi Nord, els majors dipòsits de carbó estan a Amèrica del Nord Rússia i la Xina, encara que també es troba en quantitats considerables a l'Europa occidental, la Índia, África del Sud i Austràlia


D) ús del carbó: avantatges i inconvenients

El carbó és utilitzat principalment per a la generació d'electricitat a les centrals t rmiques . Es calcula que aproximadament el 40 % de l' electricitat que es produeix al món està generada amb la utilització de carbó.

La indústria mundial del ferro i de l'acer, sobre tot els alts forns de la indústria siderúrgica, també depenen del carbó També es destil-la carbó per a l'obtenció de gas ciutat i en la producció de productes químics derivats dels hidrocarburs que conté.

Els pocs avantatges de la utilització del carbó radiquen en la seva abundància i en el fet que el seu preu no està sotmès a les grans variacions com les que pateix el petroli.
La utilització del carbó produeix importants danys ambientals perquè al cremar-lo s'alliberen grans quantitats de gasos responsables d'efectes tan nocius com la pluja àcida, l'efecte hivernacle, la formació de smog, etc. El dany que la combustió del carbó causa és molt major quan s'usa carbó de qualitat dolenta, perquè les impureses que conté es converteixen en òxids de sofre i en altres gasos tòxics.


4. Expliqueu la importància del petroli en el consum mundial d'energia. Exposeu la localització de les reserves de petroli i les conseqüències geopolítiques de la seva situació geogràfica Esmenteu les alternatives possibles al consum d'aquest tipus de combustible.


L'alumne hauria de desenvolupar la qüestió basant-se en els següents aspectes:

La gran importància i pes del petroli en el consum mundial d'energia ( aporta aproximadament un 40 % de l' energia comercialitzable ) . Cal citar també la gran varietat de productes que s'obtenen derivats del petroli, destacant l'ús com a combustible. Cal destacar que el petroli és el motor de l'economia mundial actual.

Les reserves del petroli són finites i ja no queden molts anys perquéè s'exhaureixin. L'Orient Mitjà concentra més de la meitat de les reserves actuals existents mentre que els països occidentals en son força deficitaris. Aquesta situació genera una forta dependència de les regions desenvolupades cap a les regions productores de petrolli.

El control de les rutes d'accés als recursos energètics per part dels paisos occidentals ha generat conflictes geopolítics en el món. Per la seva part, el poder de les regions exportadores ha donat com a resultat efectes com la crisi econòmica mundial de la dècada dels 70, provocada per la pujada espectacular del preu del petroli fixat per l'OPEP.

Les possibles alternatives es basarien en la reducci ó del consum, i en el foment d'energies alternatives. Encara avui, tot i la reducció del consum energètic en els sistemes de transport, la dependència de l'economia mundial enfront del petroli és molt gran.

Entradas relacionadas: