Avaluació panera dels tresors

Enviado por Chuletator online y clasificado en Psicología y Sociología

Escrito el en catalán con un tamaño de 28,32 KB

1.Enumera les àrees d’experiències en educació infantil?

Les àrees són:

-Descoberta d’un mateix i dels Altres.

-Descoberta de l’entorn.

-Comunicació i llenguatge.

2.Com ha de ser els objectius d’aprenentatge?

Els objectius d’aprenentatge han d’estar redactar Amb infinitiu, han d’expressar capacitats de tipus cognitiu, relacional, Afectiu, d’intercomunicació i de llenguatge i d’habilitats motores. S’han de Formular tenint en compte la diversitat dels infants i prioritzar els que puguin assolir la majoria. Per últim, han de permetre la Flexibilitat necessària per adaptar-los als aspectes individuals de L’aprenentatge.

3.Elabora un esquema o mapa conceptual sobre la programació d’aula

Segon Nivell de Concreció

Tercer Nivell de Concreció

Tercer Nivell de Concreció

Proposta Pedagògica en Educació Infantil

Programació General Anual

Unitats de Programació

Concreció del currículum en unitats de Programació integradores

Planificació educativa dels espais.

Conjunt d’unitats De programació integradores pel grup durant un curs.

Unitats Didàctiques, racons de joc, tallers, experiències, rutines quotidianes, Petits projectes, etc.

4.És un objectiu d’aprenentatge o un contingut?

a.Observar les característiques Morfològiques i funcionals dels ocellsà Objectiu.

b.Adaptació a l'entorn escolarà Contingut.

c.
Expressió i manifestació Corporal
à Contingut.

c.Interpretar ordres senzilles Que comportin dues o tres accions successivesà Objectiu.

d.Joc simbòlicà Contingut.

e.Nocions relacionades amb L’ordenació temporal à Contingut.

f.Característiques personals i pròpies à Contingut.

g.Gaudir de les pròpies Conquestesà Objectiu.

h.Mostrar coneixement d’alguns Dels costums i/o reaccions dels animals de granjaàObjectiu.

i.Sensibilitat davant de l’expressió musical à Contingut

5.Relaciona cadascuna de les afirmacions següents sobre l’avaluació en Les unitats didàctiques amb l’opció correcta: (activitat d’avaluació, criteris d’avaluació, autoavaluació i indicadors D’avaluació)

A.Fa referència a un tipus D’acció educativa en què la recollida d’informació és més factible :


Activitat d’avaluació

B.Apareixen establerts en el Currículum del segon cicle de l’etapa d’Educació Infantil:


Criteris d’avaluació

C.Es defineixen amb un Substantiu i el personal educador els ha de concretar:


Indicadors d’avaluació.

D.Fa referènciaa la reflexió dels professionals sobre la Manera com s’ha dut a terme la pràctica educativa:


Autoavaluació.

6.Contesta si és veritat o falç les següents afirmacions:

A.L’avaluació comença ja des de L’inici del procés d’ ensenyança/aprenentatge


: Verdader.

B.Els coneixements previs formen Part de l’avaluació formativa:


Fals

C.El procés avaluador és Individualitzat, discontinu, formatiu i integral


: Fals.

D.En l’avaluació és Imprescindible l’anàlisi de la nostra pràctica educativa


: Verdader.

E.Observació en els racons de Treball cal fer-la durant dues hores


: Fals.

F.L’avaluació es realitza a Partir dels objectius didàctics


: Fals.

G.L’adequació de la intervenció En l’avaluació és un aspecte important en relació a l’infant


: Verdader.

H.En l’avaluació només és Important el que aprèn l’infant


: Fals.

7.Quines són les propostes didàctiques de programació més importants a L’Educació Infantil?

Són un conjunt d’activitats d’aprenentatge entorn D’un tema, projecte o problema que interessa els alumnes; amb una varietat de Contingut en un temps més o menys llarg; per a tot el grup classe.

 • Projectes de treball: els projectes són processos o plans d’acció i recerca que Realitza un grup d’infants o un infant per tal d’entendre el món que L’envolta o a ell mateix, mitjançant la cerca de dades, l’observació, la Descoberta i l’experimentació.
 • Treball en racons: són Una manera d’organitzar l’espai de l’aula i d’oferir propostes D’activitats que sempre trobareu en qualsevol sala de l’escola bressol, on L’activitat sempre s’organitza per zones.
 • Tallers

  pot ser qualsevol espai, Racó o passadís que estigui organitzat, ambientat i preparat per realitzar Un treball específic, i que, alhora, permeti l’activitat d’un grup concret De nens i nenes.
 • Propostes de treball globalitzades: les Rutines o activitats de vida quotidiana

  a l’escola infantil S’organitzen principalment activitats de vida quotidiana i activitats Pròpiament de joc. Les primeres s’anomenen rutines: són coses que fem i Que passen tots ells dies i són essencials tan en la vida familiar com en L’escolar.
 • Propostes per als més petits: la panera Dels tresors i el joc heurístic

  la panera dels tresors i el joc Heurístic són uns materials i unes activitats de joc proposats per els Infants en els primers dos anys de vida, tant a l’escola bressol com a la Llar.
 • Altres recursos didàctic globalitzadors

  alguns recursos didàctics globalitzadors són activitats que Interrelacionen diverses àrees que són multidisciplinàries com les Sortides escolars, les festes populars que ens permeten globalitzar la Totalitat de les àrees curriculars o el joc dramàtic.

8.Què s’ha de tenir en compte en el tractament a la diversitat en la Programació infantil?

Quan hi ha una diferència marcada del Ritme evolutiu de l' infant respecte a les característiques pròpies de l'edat Que ens pot fer sospitar que hi ha problemàtiques específiques, el millor és Demanar ajuda als especialistes ( equips d'assessorament psicopedagògic (EAP) o D'altres) i detectar al més aviat possible les dificultats que l' infant pugui Tenir. La detecció precoç ajudarà a posar en marxa els mecanismes d'ajuda més Convenients.

En alguns casos serà necessària una adaptació Curricular o projecte individualitzat ( PI) , que es pot elaborar modificant Les activitats, la metodologia utilitzada, la manera d'avaluar-les, els Continguts d'aprenentatge o els objectius. L' adaptació curricular ha de tenir Present, d'una banda, la programació ordinària i, de l'altra, les necessitats, Els interessos i les possibilitats o capacitats de l' infant que la necessita. En conseqüència, quan s' hagi de dissenyar un PI, caldrà tenir al davant el Següent:

 • El disseny Curricular del cicle
 • La proposta Pedagògica de centre per al cicle corresponent
 • La unitat Didàctica en qüestió
 • Totes les Dades que tenim de l’alumne

L' objectiu del PI és intentar que l' infant, En un cert grau, pugui assolir els objectius del cicle a partir d ela modificació D'alguns dels elements del currículum, i, només en els casos més greus, dels Objectius i/o els continguts prescrits en el currículum.

Els PI, han de ser Propostes possibles que permetin assolir els objectius. Cal ser molt realista Quant a la valoració dels recursos dels quals disposem.

9.Seleccioneu pels casos següents quins mètodes i instruments Seleccionaríeu per procedir a la seva avaluació:

Desenvolupament psicomotriu d’un infant de 18 mesos:

Diari de classe (escales estimatives/ conductes observables

Nivell d’adquisició d’hàbit d’utilitzar els concrets en un grup de Classe de 24-36 mesos:


Escales estimatives (Graelles D’observació/ obtenir informació del procés infantil)

Avaluació inicial d’un infant que s’incorpora a l’escola:

Graelles d’observació.

Avaluació trimestral de cada infant:

Graella D’observació ( escales estimatives)

Gestió d’un centre infantil:

Graella D’observació.

Conducta d’un infant en una activitat de joc lliure:

Diari de classe (pautes d’enregistrament de conductes)

10.Què és l’avaluació? . Quan s’ha d’avaluar?

L’avaluació en l’educació infantil s’entén com la Recollida d’informació per a l’anàlisi i revisió períòdica del procés D’ensenyament- aprenentatge, per verificar la seva coherència i el seu grau D’eficàcia.

Quan? En començar una nova fase i durant el procés D’aprenentatge. Avaluació inicial, formativa i final o sumativa.

11.Completa o contesta :

a.En el procés d’observació cal Definir molt bé els components que cal observar.

B.Instrument que les educadores Utilitzen per aprendre a observar i a reflexionar sobre el que passa a l’aula


Diari de classe, graelles d’observació, escales estimatives i pautes D’enregistrament de conductes.

C.Els destinataris de la Comunicació sobre l’avaluació són


Els pares.

d.En el procés d’observació cal Determinar el context que s’ha d’observar, les Conductes individuals i col·lectives davant les situacions D’ensenyament-aprenentatge i incidir en el desenvolupament de les capacitats Dels infants.

12.Com avaluaries Aquests objectius d’aprenentatge?

A)mostrar col·laboració activa En la neteja personal ( rentar mans ): Observació

B)Identificar els personatges Importants de la llegenda de Sant Jordi: Preguntar

C)Classificar els elements Manipulatius en funció del seu color: Escala Estimativa o observació

D)

Participar en les activitats col·lectives, compartint progressivament El material:

Graella d’observació.

13. Quin ha de ser el paper De l’educador/a davant la programació?

El currículum actual preveu que l'equip D'educadors és qui s'encarrega de l'elaboració de les unitats de programació. S' ha de treballar amb uns objectius comuns, on tots els seus integrants Funcionin de forma col·laborativa, s' ajudin mútuament per millorar i Comparteixin la responsabilitat de l'educació dels seus infants.

La proposta de les unitats de programació que Es recullen en la proposta pedagògica de cada centre són el resultat de, per un Costat, el treball individual de cada membre de l'equip docent, amb la Responsabilitat de programar per al seu grup d' infants, i, per altre costat, Del treball cooperatiu de tots els membres, que tenen un com a fita comuna, la Construcció d'una filosofia que identifiqui la seva escola, utilitzant per Fer-ho la comunicació i les relacions professionals entre ells.

L' esforç que l'educador/a realitza per Comunicar els seus punts de vista als seus companys i per coordinar-se amb Altres professionals i també amb els pares és un instrument especialment valuós D'auto-formació.

L' educador ha de ser capaç de recollir i Seleccionar la informació destacable sobre els seus infants, de pronunciar-se Sobre els objectius que pretén aconseguir, de prendre decisions conscients i de Valorar els resultats. També ha de treballar en equip des del convenciment que Aquesta serà la millor eina d' auto- formació, perquè reuneix diferents Visions, estimula l' intercanvi de punts de vista i facilita l'ajuda en el Disseny de l'equip.

14.Característiques de les Activitats en educació infantil. Explica-ho a grans trets

Han de ser adequades A l’edat, han de ser motivadores, flexibles en el temps, variades, Globalitzadores i significatives per a l’infant. Han de partir dels seus Coneixements previs i interessos, s’han de plantejar amb continguts Globalitzats. Han d’estar connectades amb el món de l’infant tant en el seu Entorn real com imaginari. Hauran de situar i motivar l’exploració infantil del Seu entorn social. Hauran de permetre que l’infant s’expressi a través de L’acció.

15.Quines activitats tindrem En compte en les situacions de la vida quotidiana?

Les rutines de la vida quotidiana i cura de L’infant relatives a l’alimentació, la higiene i el descans. Sortides, festes De classe, aniversaris. Racons o tallers, activitats d’esbarjo, d’acollida i de Retrobament del grup, activitats més especialitzades (música, expressió Corporal...)

16.Quins tipus de jocs farem Amb els infants de 12 a 18 mesos?

-Joc heurístic.

-Contes.

-Taller de pintura.

17.Quin tipus d’activitats Treballaràs relacionades amb el llenguatge?

-Cançons.

-Taller de llenguatge.

-L’hora del conte.

18. Quin tipus d’activitats treballaràs relacionades amb la Psicomotricitat?

-Danses.

-Sessions de psicomotricitat Dirigida i vivencial.

-Jocs.

19.Quin tipus d’activitats Treballaràs relacionades amb l’entorn natural?

-Sortides escolars.

-Centres d’interès de les estacions De l’any ( anar a visitar alguna granja)

-Treball al jardí.

20. Quin tipus d’activitats Treballaràs relacionades amb l’entorn social?

-Joc simbòlic.

-Festes populars.

-Joc sociodramàtic.

21.Elabora un esquema o mapa Conceptual amb els diferents instruments que disposem per a l'obtenció D'informació per a l'avaluació en educació infantil.

Són els instruments Que ajuden a enregistrar les dades d'una manera organitzada. L'observació pot Ser sistemàtica(és una observació pautada que implica; determinar els Comportaments i el context que s’han d’observat, organitzar les situacions en Què s’observarà i elaborar un sistema de registre o asistemàtica.

oDiari de Classe: És un quaderns que està a l’aula i que permet anotar en algun moment Del dia i el que va passant o una cosa que sigui significativa. Permet un Coneixement continu del dia a dia, però també requereix temps i dedicació.

oGraella d’observació: Permet obtenir informació del procés o dels efectes Sobre l’alumne i dades dels infants de manera sistematitzada o espontània sense Interrompre el ritme de la classe.

oEscala estimatives: Llista de conductes observables que aporta Informació sobre la consecució d’una determinada capacitat observable i indica El nivell que ha assolit l’infant.

22.Indica Quins mètodes i instruments utilitzaries per a l'avaluació del comportament D'un nen o una nena en una sessió de joc heurístic. Justifica la Teva decisió

Un dels mètodes i instrument que utilitzaria per a L'avaluació del comportament d' un nen o una nena en una sessió de joc Heurístic seria una graella d' observació, ja que ens permet obtenir informació Del procés i dels seus efectes sobre l'alumne i dades dels infants de manera Sistematitzada o espontània sense interrompre el ritme individual dels infants I del grup en conjunt mentre realitzen l'activitat.

23.Marqueu si són vertaderes (V) o Falses (F) les opcions següents

El model curricular actual és flexible perquè Permet als centres i als educadors concretar-lo.

V

F

En el segon cicle d'educació infantil els Continguts de les àrees curriculars es presenten agrupats en blocs.

V

F

Les àrees curriculars de l'etapa d'educació Infantil es corresponen amb els àmbits d'experiència dels infants.

V

F

La seqüència didàctica fa referència a L'ordenació del conjunt de les activitats d'ensenyament aprenentatge en la Programació d'aula.

V

F

La metodologia de projectes implica la Improvisació: no cal planificar i organitzar els projectes perquè dependran De què interessi als infants en cada moment.

V

F

En la proposta de treball de tallers se solen Fer produccions materials o activitats que no deixen rastres materials, com Cançons, danses, etc.

V

F

Se solen trobar racons tant en els espais aula Com en els espais interiors i exteriors comuns de l'escola infantil.

V

F

Els tallers solen estar més estructurats en L'espai i el temps que els racons de joc.

V

F

La descripció diagnòstica fa referència a les Característiques més significatives del grup

V

F

Les activitats programades són inamovibles i Sempre s’han de dur a terme

V

F

Les UUPP han de ser coherents amb el que S’estableix en el PEC i en la PPC

V

F

Els objectius de la Unitat didàctica són els Objectius de cicle

V

F

Els recursos son els elements que ens Permetran portar a terme les activitats

V

F

24. Trieu l'opció correcta. Els projectes són…

E


Una manera d'organitzar l'espai de l'aula en diverses zones D'activitat.

F


Processos o plans d'acció i recerca que utilitzen la cerca De dades, l'observació, la descoberta l'experimentació.

G


Són activitats de joc amb materials inespecífics molt adequades per als Dos primers anys de vida de l'infant.

25. Trieu l'opció correcta.Anomenem rutines…

a.
El conjunt d'activitats individuals entorn d'uns continguts específics.

B


Les activitats entorn de les Necessitats bàsiques afectives, físiques, de descans, alimentació, higiene, Etc.

c.El conjunt d'activitats d'aprenentatge entorn d'un tema o problema.

26.Trieu l'opció correcta. La panera dels tresors és una activitat i un Material de joc que s'adreça als infants…

D


de sis a Déu-dotze mesos.

E


de dotze a vint-i-dos mesos.

F


des dels sis mesos fins als tres Anys

27. Explica en què consisteix Una adaptació curricular

Les adaptacions curriculars són modificacions/concrecions Que l’educador pot introduir en el disseny d’una activitat (respectant els Objectius i continguts) per augmentar o disminuir el seu grau de dificultat, Realitzar-la amb un material diferent al programat o realitzar-la en fases successives.

28.Què s’entén per “ atendre A la diversitat”?

S’entén per diversitat, quan hi ha una diferència Marcada del ritme evolutiu de l'infant respecte a les característiques pròpies De l'edat que ens pot fer sospitar que hi ha problemàtiques específiques.

29.Com ha de ser l’avaluació?

Es tracta de valorar el grau d’aprenentatge que L’infant ha assolit després d’un procés d’ensenyament-aprenentatge, com s’ha Desenvolupat en aquest procés; l’actuació de l’educador, la idoneïtat de les Activitats proposades, l’espai, el temps o els materials utilitzats. Es tracta D’anar fent el seguiment de l’infant per preveure quines són les millors Situacions d’ensenyament-aprenentatge.

30. Quin és l’objectiu de L’avaluació inicial dels infants?

L’objectiu de l’avaluació inicial és fer una Avaluació del curs o d’un trimestre per poder conèixer les característiques Dels infants, les habilitats, les idees o coneixements que tenen o les Possibles dificultats davant del plantejament del nou aprenentatge.

31. Quin és el responsable de L’avaluació dels infants?

Els responsables de l’avaluació dels infants són Els mateixos educadors/educadores.

32. Fes un esquema que contempli elquè, com, quan i per quèavaluar

Què avaluar: implica escollir els indicadors que permetin Observar i valorar el grau d’assoliment dels objectius de l’infant, tenir en Compte els aspectes de la personalitat de l’infant. (coneixements, Desenvolupament de les capacitats, canvis en el comportament, habilitats i Destreses, valors, actituds i les normes.

Com avaluar: Model de recollida de dades que es Farà servir, el mètode més usual és l’observació i la recollida de dades en Diferents pautes, pot haver altres mètodes per recollir-les ; en víDeó, Fotografies...

Quan avaluar: Hi ha tres moments d’avaluació; abans De començar el procés, durant el procés i després del procés. Cal precisar la Durada i periodicitat de les observacions.

Entradas relacionadas: