Atur friccional

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,41 KB

    El mercat del factor treball no es competencia perfecta perque hi ha poder de mercat perque una part important de la negociació dels salaris es fa a partir dels acords entren els sindicats i la patronal. Tant aquells com aquesta tenen mes poder de negociació que un treballador o un empresari individualment com també eines de pressió (vagues o tancament temp). El preu del mercat el salari esta regulat. El sector public fixa un salari mínim per garantir una remuneració mínima de tots els treballadors de l'economia.

Fixen salaris

: Els sindicats i les organitzacions patronals negocien uns acors anomenats convenis colectius sobre les condicions laborals en general i mes concretament pel que fa als salaris per cada categoria professional, jornada de treball, vacances, h anuals treballades,... Totes dues parts consideren les seg circumst.: La previsió sobre el comportament dels preus de manera que el treballador pugui mantenir, com a mininm el seu poder adquisitiu. Les condicions de l’anterior conveni, que son el punt de referencia es molt difícil que es renuncii a drets adquirits. Si hi ha moltes persones sense feina, les demandes salarials no poden ser gaire altes perque els treballadors davant del perill de perdre la feina no tenen gaire capacitat de pressió. La conjuntura economica, si la demanda es baixa la pressió d’una posible vaga no tindra gaires efectes sobre la patronal. La taxa d’atur:
Desocupats (joves primera incorporació pobl activa, persones que reingresen pobl activa després de fills o estudis, treb que pleguen per acomiadament o tancament…) deixen destar desocupades (troben feina, deixen d buscar feina, malaltia, jubilació,) El nivell d’atu d’una economia es mesura amb la taxa d’atur que indica el percentatge de la població activa que esta desocupada: taxa d’atur població aturada/” activa x 100.
Atur registrat es comptabilitzen les persones que estan inscrites a les oficines de desocupació i mostren intenció de buscar feina, no reflecteix realitat. Atur estimat: enquesta a la població activa fent una mostra representativa de famílies.

L’atur:

afecta a les persones actives que busquen feina i no en troben.

Tipus d’atur


Cíclic

Es produeix quan els treballadors queden ociosos perque la despesa de l’economia duran certs períodes es insuficient.

Estacional:

causat per canvis en la demanda de treball en moments diferents de l’any.

Friccional:

s’origina quan els treballadors deixen els seus llocs de treball per buscar-ne de un de millor.

Estructural:

treballadors a l’atur perque no tenen la formació tecnica necesaria .

Efectes de l’atur:Economics:Caiguda de la producció real:

no s’aprofitan els recursos disponibles,la producció esta per sota de la frontera de posibilitats de producció.

Disminució de la demanda

El nivell de renda dels individus disminueix quan passen a la condició d’aturats.

Augment del déficit public:

Si l’atur augmenta, el sector public haura de fer front a despeses grans.

Socials:Efectes psicologics negatius:

factor d’autoestima i carta de presentació social.

Efectes discriminatoris:

discrimina per edad,sexe o origen ètnic.

Ladurada del atur:


es el temps que una persona esta sense feinaTeories explicatives atur:
Incideixen el component demogràfic,canvis tecnologics,obertura al comerç internacional,cicle econòmic.

Funcionament mercat: classics

L’atur es involuntari,ja que desapareixeria si els treballadors acceptessin reduir els seus salaris fins al nivell d’equilibri. La riqueza a la baixa dels salaris es la causa de l’atur.

Keynesia:

es mostren partidaris de recórrer a una política de demanda expansiva.Es defensa l’atur per sobre del friccional es involuntari,fet que el nivell de demanda agregada es insuficient.

Efectes atur:curt termini:

El producte nacional i el nivell general de preus s’incrementa.

Llarg termini:

l’augment inicial dels preus fa que els salaris i altres costos s’incrementin.

La inflació:

és laugment general i sostingut dels preus en una economia. El seu valor es determina a partir de levolució del IPC (Índex de Preus de Consum) i el seu objectiu es lestabilitat en els preus.

Causes de la inflació:

Existeixen diverses teories elaborades amb el propòsit dexplicar les causes de dinflació.- Inflació de demanda: es produeix en les situacions en què la demanda de béns i serveis ha augmentat de tal manera que no pot ser satisfeta per loferta, es a dir, es produeix quan hi ha un excés de demanada en relació amb la capacitat doferta del sistema productiu del país.
- Inflació de costos: és aquella en què lalça general del nivell de preus està motivada per lincrement dels costos de la producció, que estan constituïts pels salaris, les primeres matèries, lenergia, la mecanització, els bens i serveis adquirits a altres empreses, els costos financers i els impostos.
Entre les mesures públiques contra la inflació de costos destaca la que anomenem política de rendes, que pretén de reduir els augments de preus per mitjà del control de taxes de creixement dels salaris i daltres rendes com ara lloguers, dividends, etç.

Efectes o conseqüències de la inflació:

A més de la influència de la inflació sobre els preus i la dels preus sobre els salaris, en podem destacar altres efectes:
- Perjudica els individus que no augmenten els seus ingressos al mateix ritme que augmenten els preus.- Beneficia els deutors i perjudica els creditors.- Perjudica els individus que disposen duna determinada quantitat de fons estalviats.- Disminueix la competivitat exterior de leconomia del país que pateix la inflació.- Dificulta lelaboració de previsions sobre levolució futura dels preus i les altres variables econòmiques i , per tant, lelaboració de plans dinversió empresarial.- Altera lassignació de recursos en leconomia.- Provoca un increment en el tipus dinterès del mercat.- Determina un augment de la càrrega impositiva, pel fet que provoca un increment dels salaris i, en conseqüència, del tipus impositiu.

Entradas relacionadas: