Àtoms molècules i estructures gegants

Enviado por Chuletator online y clasificado en Química

Escrito el en catalán con un tamaño de 8,46 KB

Visió General de l’enllaç químic- L’enllaç químic és La uníó entre àtoms iguals o diferents. - L’energia d’enllaç és l’energia que S’allibera quan es forma un mol d’enllaços i coincideix amb l’energia Necessària per trencar-los. - La distància d’enllaç o longitud d’enllaç és la Distància entre els nuclis dels àtoms enllaçats per a la qual s’assoleix el Mínim d’energia. -La deslocalització d’electrons fa referència a electrons D’enllaç que estan distribuïts entre més de dos àtoms que estan units entre ells.

L’enllaç Iònic és l’enllaç que es crea per L’atracció electrostàtica entre ions de signe contrari. //Elements que Formen enllaços iònics -Els dos àtoms han de tenir electronegativitats molt Diferents. -Els elements han d’estar tan allunyats com sigui possible en la Taula períòdica. -Un enllaç serà més iònic: -Com més estables electrònicament Siguin els seus ions. -Com més petites siguin les càrregues dels ions que el Formen. -Com més gran sigui el Catíó i més petit l’aníó.// Les xarxes Cristal·lines iòniques són compostos iònics formats per agrupacions Geomètriques regulars d’ions, que es mantenen en posicions fixes per l’acció de Les forces electrostàtiques.// Propietats Dels compostos iònics       -Punts de fusió i ebullició alts. -Conductivitat Elèctrica només en dissolució aquosa o estat líquid. -Duresa: les xarxes Cristal·lines presenten una forta resistència a ser ratllades.- Són molt Fràgils. -Són solubles en dissolvents polars, com l’aigua, l’amoníac, etc.//Energia De solvatació: energia alliberada en el procés de solvatació. Energia Reticular: energia necessària per trencar la xarxa.

Enllaç covalent: Un enllaç covalent és la Uníó de dos àtoms mitjançant electrons compartits. En l’enllaç covalent, els Electrons de cadascun dels àtoms que formen l’enllaç queden a disposició D’ambdós àtoms.//Variació de l’energia potencial electrostàtica del Sistema format per dos àtoms d’hidrogen a mesura que es van apropant //L’enllaç Covalent es dóna preferentment entre els àtoms dels elements més Electronegatius. //Estructures de Lewis Les estructures de Lewis són Representacions de les molècules que es caracteritzen perquè els parells D’electrons compartits per dos àtoms es representen mitjançant guionets i S’utilitzen punts per representar els altres electrons de valència no Compartits.

Propietats De les substàncies covalents (I) Les Substàncies covalents moleculars estan formades per molècules que estan unides Entre elles mitjançant forces intermoleculars febles.// Propietats de les Substàncies moleculars -Tenen punts de fusió i d’ebullició baixos. -Són Toves i no presenten gaire resistència mecànica. -No són bones conductores.- Les substàncies apolars són insolubles en dissolvents polars.- Les substàncies Polars són solubles.// Les substàncies covalents atòmiques o cristalls Covalents són sòlids constituïts per àtoms units mitjançant enllaços covalents Molt fortsque formen una xarxa tridimensional.// Propietats de les substàncies atòmiques -Tenen punts de fusió i d’ebullició molt elevats. -Són Molt dures. -No condueixen la calor ni el corrent elèctric. -Són pràcticament Insolubles.

Enllaç Metàl·lic: és la uníó entre àtoms D’elements metàl·lics que comparteixen conjuntament els electrons de la capa de València. Les xarxes cristal·lines metàl·liqües constitueixen empaquetaments Molt compactes en els quals cada ió positiu del metall es troba unit amb la Resta mitjançant electrons mòbils. Els enllaços metàl·lics es formen Fonamentalment en els metalls alcalins, els alcalinoterris i els elements de Transició. -Tenen densitats elevades.  -Presenten punts de fusió moderats o alts. - Tenen energies reticulars Altes. - Són dúctils. -Són bons conductors del corrent elèctric. - Són bons Conductors de la calor. - Presenten una lluentor característica.

Forces Intermoleculars: són les interaccions Que experimenten les molècules d’una substància entre elles .- Forces de Van Der Waals: nom general que es dóna a qualsevol tipus d’interacció Electrostàtica entre dues molècules. Hi ha les forces de dispersió i l’atracció Dipol-dipol. Les forces de dispersió apareixen entre molècules no polaritzades. Una molècula, en un moment donat, experimenta un petit desplaçament del seu Núvol electrònic i es forma un dipol instantani. Aquest dipol induex un altre Dipol en una molècula propera i entre tots dipols apareix una força d’atracció.

L’atracció Dipol-dipol apareix entre l’extrem positiu d’una molècula polaritzada i L’extrem negatiu d’una altra. Una substància s’anomena polar quan, malgrat no Estar formada per ions, té la càrrega elèctrica distribuïda de manera que una Part de la molècula queda carregada negativament i una altra, positivament.

Enllaç D’hidrogen: es produeix entre molècules Que contenen àtoms d’hidrogen units mitjançant un enllaç covalent a un altre àtom molt electronegatiu i de mida petita. (ex: F, O i N) L’enllaç covalent Coordinat es dóna quan el parell d’electrons compartit és aportat totalment Per un del àtoms enllaçats. És tan fort com qualsevol enllaç covalent simple. També s’anomena enllaç covalent datiu.

Geometria Molecular  -Àtom central: és l’àtom al qual estan Enllaçats la resta d’àtoms de la molècula o ió. El representem per A.  -Parells d’electrons enllaçants: són els Parells electrònics compartits entre l’àtom central i cadascun de la resta D’àtoms. Els representem per B. - Parells d’electrons lliures: són els parells D’electrons de l’àtom central que no estan compartits.

NºAtoms:  2-> AB té Polaritat i geometria lineal// 3->A2B No(Atom central tots electrons Compartits)->lineal Si(Atom central amb atoms no compartits)->Angular// 4-> A3B NO->Plana trigonal SI->Piramide trigonal// 5->A4B NO-> Perque te tots els electrons compartits-> Tetraedrica (Piramide de 4 en 3D)

No Metalls


IUPAC-> B Si C Sb As P N H Te Se S I Br Cl O F combinacions d'aquest metalls el primer sera el de la Esquerra. Sistematica: Prefix+ no m+ ur de no m. Stock: no m+ur de no metall. Sals Binaries: metall i no metall MnNm Sistematica: Prefix+ no m+ur de prefix + M Stock: no m+ur +m(València) Hidrurs: MHm Metall+H(València) Sistematica hidrur de metall Stock Hidrur de metall (m) Acids hidracids: Xn+H x HnX->HCl Sistematica: no m+ur de prefix + hidrogen Stock: Acid no M+hídric. Oxids: M2Om/ X2Om Sistematica: Prefix+oxid de prefix+ no M/metall. Stock: Oxid de metall/no m (València) Hidroxids: M(OH)m Hidroxid de liti/Hidroxid de liti(ii) Peroxids: M2(O2)m Peroxid de Metall(València)


Les Dissolucions són mescles homogènies de dues substàncies o més. Dissolució = solut + dissolvent. Solut: substància que es dissol. Dissolvent: substància Que dissol. La solubilitat és la quantitat de solut dissolta, en un volum Determinat de dissolvent, en una dissolució saturada. La solubilitat depèn de La temperatura. Corbes de solubilitat: Quantitat de solut en funció de la Ta. Percentatge En massa (%): grams de solut en 100 g de dissolució. Percentatge en Volum (% VOL): mil·lilitres de solut per cada 100 mL de dissolució. Molaritat o concentració molar ( M): mols de solut per cada litre de Dissolució. Grams per litre de dissolució: grams de solut per litre de Dissolució. Molalitat ( m): mols de solut per quilogram de Dissolvent.  Fracció molar ( X): mols De solut per mols totals de dissolució. Parts per milió (ppm): grams de Solut per milió de grams (1 tona) de dissolució.

 No preparar dissolucions més concentrades que La dissolució mare.  Segons la mida de Les partícules: -Suspensió: partícules grans, se separen per decantació -Dissolució: Mescla homogènia, no distingim els components. -Suspensió col·loidal: formada Per partícules que no són apreciables a primera vista, però molt més grans que Qualsevol molècula. Efecte Tyndall: Permet distingir una dispersió Col·loidal d’una dissolució autèntica: si es fa passar un feix de llum a través D’una dispersió col·loidal, la llum es difon; en la dissolució autèntica, no.

Entradas relacionadas: