Arxiu

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 8,68 KB

Tema 5
Estils de les cartes:
Estil modern:És caracteritza per la senzillesa en la distribució i per la rapidesa a l'hora de mecanografiar-lo.Les parts començen al marge esquerre del paper i no es deixa gens de sagnat.Estil modern modificat:És un estil molt semblant a l'estil modern, excepte en l'aparat del destinatari, que se situa a la banda dreta. El comiat i la signatura, se situen desde el centre de la carta cap al marge dret. Si el sobre es de finestreta a l'esquerra el destinatari anira a l'esquerra.Estil professional:Només se sagna la salutació i el començament de cada paragraf.Se sagna de 2 a 3 cm o de 7 a 10 pulsacions de l'espaiador. El destinatari anira a la dreta.El comiat i la signatura s'escriuen, o bé desde el centre de la carta cap a la dreta.Aquest estil fa més àgil la lectura de la carta, perquè visualment és més agradable per la distribució dels elements.Estil evolucionat:Aquest estil sorgeix com a l'alternativa a les relacions mercantilsactuals, que pretenen simplificar el contingut de les cartes comercials tractant el tema directament. Per assolir aquest objectiu s'eliminen la salutació i el comiat i la resta dels elements es distribueixen seguint qualsevol dels tres estils comentats anteriorment.Classificacio de les cartes:Cartes d'informes: informes comercials(solvencia etc..) i informes personals(persones que an treballat), entre altres.Cartes de comanda: Sol·licitu d'informació, de comanda en ferm, d'acceptació o modificació de la comanda, d'alteració de les condicions de comanda i de denegació entre les més freqüents.Cartes de reclamació: de comanda i d'impagament.Comunicacions breus i de carácter intern:Carta circular: És el tipus de carta comercial que fan servir les empreses per comunicar algun esdeveniment a altres persones o a altres empreses, com ara canvis de domicili, de raó social, inauguració de sucursals o agéncies, llençaments d'articles nous, etc..També s'utilitzen dins de l'empresa per comunicar assumptes d'interes general, vacances canvi de horari etc.. Saluda: És el tipus de comunicació que normalment fan servir els directors d'empreses, entitats públiques i autoritats pels motius següents:-Mostra d'agraïment,-Invitació a actes,-Preses de posseció,-Anunci de canvi de domicili social,-Altres.Caracter intern: Aquest document serveix perquè els diferents departaments o seccions d'una empresa es comuniquin entre si. Certificat: Textos que justifiquen o donen fe d'un fet o una situació.
Tema 6
Ofici: És un document de caràcter oficial que utilitzen els òrgans o unitats de l'administració pública, autonòmica i local per comunicar-se entre elles.Nota interior: És tracta d'un document que s'utilitza en les comunicacions entre departaments o unitats que pertanyen al mateix òrgan superior.Notificació: La notificació és el trámit mitjançant el qual l'òrgan competent comunica a l'interessat una resolució o qualsevol altre acte administratiu.Sol·licitud:És un document que conté una o més peticions d'un ciutadà amb la finalitat d'iniciar l'acció en un organisme administratiu, per satisfer una o més pretensions amb fonament de dret subjectiu o un interés legítim.La declaració: És el document que utilitzen les persones físiques, jurídiques i altres tipus d'organitzacions, per manifestar a constatar la veracitat o l'autenticitat d'un fet.Tractaments a Catalunya:Molt honorable senyor:Presi. i expresi. de la Generalitat de Catalunya,i del Parlament de Cata. Honorable senyor: Consellers i exconse. de la Gener. de Catalunya,Cònsuls, Presi. del Consell Consultiu de la Gener., i comissionats per Universitats i Recerca. Excel·lentissím senyor:Cap de l'oposició del Parl. de Cata.,Alcalde de Barcelona, Delegat general del Govern de l'estat,Diputada del Congres, Eurodiputat, subdelegat del Govern, Presi de la diputació de BCN, i Presi. del tribunal superior de justicia de Cata. Magnific Senyor: Consellers i sindics del Conselh Generau d'arán. Il·lústrisim Senyor: Alcalde i delegat del Ministeri, Diputat de la diput. de BCN, Degà de la Facultat, director de l'escola universsitaria, Regidor de l'ajuntament de BCN, magistrat jutge i presi de l'audiencia prov. Molt Il·lustre senyor: Cap de estudis universitat i secretaria general de la uni. Il:lustre senyor: diputats del parl. de Cata, jutge, membres de la taula del Parlament de cata., notari, sindic de greuges i de comptes.Tractaments a españa: Su majestad: Rei o reina d'espanya.Su Alteza Real: Prínceps, infants i infantes d'españa.Excelentísimo senyor: Alcalde de Madrid, Ambaixador general de l'estat,Magistrat del tribunal suprem, ministre del govern, president dels tribunals constitucional i suprem,Alts commandaments de les forces armades.Ilustrísimo senyor: Alcalde de la provincia, director general, magistrat de l'audiencia provincial i president, i de la diputacio prov també presi.
Tema 11
Ofimàtica: aquest mot prové de les paraules informàtica i oficina, com bé indica el nom, defineix les eines informàtiques de les quals disposen les persones per realitzar les tasques d'oficina d'una manera més eficaç i ràpida.Instruments convencionals de plasmar dades(enum.):-Màquina d'escriure convencional,-màquina electronica(Amb components electronics que faciliten la seva utilització com, memòria, possibilitat de visualitzar el text, monitor.), -màquina electrica(força de pulsació per electricitat.) -Ordinador personal.Impresores:Per impacte:-impresora d'agulles:són agulles situades al cap d'impressió i que es mouen cap al paper per impulsos magnètics -Sense impacte: -impresores de bombolla o raig de tinta: punts que es projecten amb gotes petitísimes de tinta amb el capçal.2Làser:el tambor està carregat electroestàticament o magnèticament, rep u feix de llum, el làser, que fa que el rodet amb póls del tòner s'adhereixi al tambor per unes partícules que quedin impreses al paper perque augmenta rapidament la temperatura.3Ploter;traçador fe linies i gràfics.Equips de gestió empresarial: -Módem: És un aparell que transforma senyals digitals del ordinador en analógiques per després poder invertir el procés en el módem destinatari.hi ha interns o externs.Adaptadors digitals: augmenta la velocitat i el volum d'informació.Fax:Transmet dades per impulsos elèctrics a través de la xarxa telefónica.Elements: -Safata de paper,enviament automatic, trucada a distancia, Marcació automàtica, funció anticurvatures, Impressió de qualitat. Escaner:....fax-módem,escaner-impresoora, Copiadora-imprsora-escàner, fax-pcfax+lo de antes, lo anterior mas telefon.Mitjans de transmissió a distancia: Propers: cinta transpor.,Una mica allunyats: Transport pneumatic del documents, Allunyat: 1Teletip:aparells per transmetre textos per impulsos elèctrics codificats previament.2teletext: sistema de comunicació internacional per vía telefonica.3telemàtica: necessita una menció a part a causa del auge que te aquesta ciencia en les oficines.Telematica:és la transmissió de dades entre ordinadors, generalment per cable.Correu electronic: sistema de comunicació electronic que emmagatzema el missatges enviats de manera que es pot rebre quan ho desitji.Videoconferéncia:sistema de telecomunicació que permet a un grup de persones situades a llocs allunyats, transmetre i rebre informació audiovisual a temps real.Multiconferència:Equip espècific que permet establir vodeoconferencies o reunions en mes de dos llocs simultaneament.Elements:- Un codec(aparell per a la compressio i descompressio del senyal de video.-Un ordinador multimèdia.-una targeta i programari de videoconferència,-Camera de video motoritzada,-Microfons i altaveus,-comandaments per infrarojos.

Entradas relacionadas: