Aristoteles teoria del conocimiento

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Filosofía y ética

Escrito el en español con un tamaño de 11,59 KB

TEORÍA DO COÑECEMENTO:
A maioría dos filósofos gregos desvalorizaron a sensibilidade xa que consideraban que os sentidos proporciónanos un coñecemento enganoso e só a razón é apta para coñecer a realidade ( presocráticos). Para os sofistas o coñecemento sensorial é relativo o suxeito cognoscente. Platón levou as teorías dos presocráticos ata as súas últimas consecuencias o afirmar que o verdadeiro coñecemento trata unicamente sobre as Ideas e o resto pertence o campo da opinión. As Ideas só poden se coñecidas por reminiscencia ou dialéctica.
Aristóteles transforma estas teorías e adopta unha postura empirista : non hai máis mundo ca este e o ser real é sustancia individual corpórea composta de materia e forma. A esencia dos corpos é a súa forma o cal quere dicir que son realidades intelixibles e por tanto asequibles mediante sensación primeiro e pensamento despois.
A sensación:Os sentidos son receptáculos da forma sensible sen a materia ( ex: a cera recibe a impronta do anel sen o ferro). A facultade de sentir é unha potencia que se actualiza coa presenza do obxecto sensible, que é sempre unha cousa individual ( un corpo). A facultade sensitiva é potencia do que o sensible é, xa, acto, desta forma chega a facerse semellante o sensible. Así, sentir é captar a forma sensible que está nun corpo pero, captala, sen a súa materia.
Non se pode sentir sen a presencia do corpo xa que só así a posibilidade de sentir pasa a acto identificándose, deste xeito, a facultade de sentir co percibido.
O pensamento: os sentidos son facultades do individual, o entendemento ( Nous) é a facultade que pensa o universal ( ex: o ollo ve a Sócrates o entendemento pensa a forma ou esencia de home).
Pero, cómo se pasa da percepción o pensamento?, e dicir, cómo se pasa do obxecto Sócrates o concepto home?.
A esencia do home encontrase na materia, nos individuos concretos. Así pois, é preciso partir da sensación e, acumulando experiencias, chegar por indución a esencia universal común. Para conseguilo a imaxinación e as súas imaxes son unha axuda posto que se encontra entre a sensación e o pensamento. Por iso di Aristóteles que a alma non pode pensar sen imaxes senón que pensa as formas nas imaxes.. ë nas formas sensibles onde existen as formas intelixibles. En conclusión, para o autor, ante a ausencia de sensación non é posible coñecer nin comprender nada xa que a actividade do entendemento debe ir na compaña de imaxes.
A actividade do pensamento é explicada mediante unha difícil teoría na que se distingue entre dous tipos de entendemento: o posible e o axente. O primeiro é potencia de recibir e coñecer os intelixibles e o segundo prodúceos sendo este último o que é considerado como inmortal, separado e eterno.
ETICA Y POLITICA
Para Aristóteles a felicidade consiste en unir sabiamente a contemplación, a virtude e os valores exteriores. Sendo a virtude a capacidade e actitude permanente para comportarse dun modo determinado, adquírese polo exercicio e a costume así, canto mais se practique mais virtuoso se é.
Tamén en Aristóteles a ética desemboca na política e semella subordinarse a ela. Por una parte la idea de justicia legal muestra que la ética depende de la política, si la virtus general consiste en obedecer las leyes, es porque las leyes establecen los modos virtuosos de comportarse en las relaciones con los demás:ser virtuoso es obedecer a las leyes. Por otro lado la idea de justicia distributica nos muestra que la política depende de la ética: la distribución de los cargos en el Estado se hacen de acuerdo a las exigencias de la justicia.
La ética y la política se identifican. Aristóteles afirma que son dos aspectos de un mismo conocimiento práctico que se ocupa del bien del ser humano, y sebasa en el caracter esencialmente social del ser humano. Está convencido que solamente en sociedad le es posible al hombre alcanzar su bien, la vida digna y feliz. Para esto tenemos que explicar también el carácter comunitario de bien en cuanto que los seres humanos solo pueden lograr su perfección en convivencia con otros. Pero a parte de ese carácter comunitario de bien hay q destacar un bien de la comunidad que esta por encima de ese bien de los individuos: el Estado tiene como fin facilitar a los ciudadanos una vida digna y satisfactoria.
Ao Estado lle compete a tarefa educativa e ninguén é virtuoso se non foi educado.
Aristóteles insiste en que la naturaleza humana es esencialmente social. Frente a las teorias sofistas que afirmaban que la sociedad es un producto de la convención, Aristóteles afirma que la sociabilidad es un trazo característico de la naturaleza humana. Esta tésis pone en manifiesto de nuevo el caracter teleológico del pensamiento aristotélico.
La vida comunitaria tiene lugar en distintos niveles:familia, aldea y finalmente en el Estado. El estado(polys) es la forma más perfecta de comunidad. Surgen con la necesidad de asegurar la vida de los ciudadanos pero el Estado va más allá ya que procura que además de vivir, puedan vivir bien. Solo en el Estado el hombre puede vivir una vida plenamente humana.
Aristóteles vai criticar a política idealista - utópica de Platón xa que para el a política non pode ser unha ciencia exacta.
Mantense fiel ao esquema da pequena cidade - estado. Encanto ás formas de goberno leva a cabo unha clasificación : monarquía , aristocracia e democracia as cales sofren un proceso dexenerativo en : tiranía, oligarquía e demagoxia ( dominación tiránica da plebe). nas tres primeiras formas gobernan os mellores e os mais virtuosos e fano en vistas ao ben común e non ao proveito particular. Cando non ocorre esto, se deriva cara as formas dexeneradas.
Pero, o autor, non outorga primacía a ningunha forma de goberno e pode ser definido como pragmático ao ter en conta as condicións exteriores ( xeografía , economía etc.), así como se trata dunha aldea ou outra. De todas formas e conforme a súa teoría ética ( termo medio) , semella inclinarse pola democracia ( politeia) baseada nas clases medias e gobernando os mellores.


ÉTICA
Aristóteles en su teoría ética parte de que el fin último, la meta de todos los seres humanos es la felicidad. Todos los seres humanos estarán de acuerdo con esta afirmación pero el desacuerdo comienza cuando se quiere concretar en qué consiste esa felicidad. Ante esto se destacan fundamentalmente dos actitudes:
1.La primera consiste en dejar que cada uno determine lo que lo puede hacer feliz. Tal actitud renuncia a la teoría moral ya que se renuncia a preguntarse por un modelo generalizable de felicidad.
2.Si se opta por una actitud teórica,como Aristóteles, la pregunta solo puede ser respondida analizando la natuuraleza humana. Volviendo a ese estudio se establece que cada ser es feliz realizando la actividad que le es propia y natural. Es facil observar que este principio es una consecuencia de la concepción teleológica de Aristóteles.
Puesto que cada ser natural tiende a realizar determinadas actividades, su ejercicio traerá consigo la satisfacción de sus tendencias y con esto, la perfección y la felicidad. Ahora bien, la actividad más propia del ser humano, la que más se corresponde con su naturaleza, es la actividad intelectual. Por tanto la forma más perfecta de felicidad para e hombre ha de ser la actividad contemplativa. Pero Aristóteles sabe( Platón ya lo nombrara) que el hombre no es solo razón. Una vida dedicada solo a la contemplación sería posoble sino existieran necesidades corporales. Por lo que esta aspiración es practicamente irrealizable, que solo lo pueden conseguir algunos hombres y en escasos períodos de sus vidas. El ser humano no puede alcanzar esta felicidad absoluta propia de Dios sino que se tiene que conformar con una felicidad limitada.
La consecución de esta forma humana de felicidad exige la posesión de bienes corporales(salud) y exteriores(medios económicos...). Existe además la posesión de las virtudes morales.
En su reflexión acerca de la virtud, Aristóteles distingue dos tipos de virtudes en el ser humano: virtudes intelectuales, perfeccionan el conocimiento, y virtudes morales, perfeccionan el caracter.
Entre las virtudes intelectuales introduce la prudencia, buen juicio o sabiduría práctica. Platón le dió bstante importancia a la prudencia en su teoría de las virtudes considerándola la virtud propia de la razón. También en Aristóteles ocupa un lugar destacado ya que le corresponde determinar lo que es correcto o incorrecto en el ámbito de la conducta.
Aristóteles define la virtud moral como un hábito de elegir consistente en un término medio relativo a nosotros. De acuerdo con esta definición las virtudes morales:
1.Son disposiciones estables.
2.Nos facilitan elegir en cada caso lo más correcto y conveniente.
3.Lo correcto y conveniente consiste siempre en untérmino medio.
4.Este término medio debe ser racionalmente establecido. Es la prudencia la que determina ese justo medio para cada tipo de acción.
Las distintas acciones cinstituyen un término medio razonable entre dos oposiciones extremas, una excesica y otra defectuosa: el valos es el término medio entre temeridad alocada y covardia...
Junto a la prudencia Aristóteles le da mucha importancia a la justicia. Para Platón la justicia no es una virtud particular, de una parte del alma, sino el orden general que reina en el alma cuando las distintas partes realizan la función que le corresponde. En Aristóteles encontramos un parecido, la justicia no es una virtud particular sino la virtud integral del hombre que posee todas las virtudes. Esta justicia general consiste en el cumplimiento de las leyes. El conjunto de leyes determina los modos virtuosos de comportarse. Además afirma que la justicia es una virtud particular que regula las relaciones interpersonales imponiendo un trato equitativo de modo que a cada uno se le dea lo que le corresponde. Este trato equitativo incluye dos formas:
1.Justicia aritmética: exije que a todos se les dea exactamente lo mismo
2.Justicia geométrica: exije que a los implicados se les dea en proporción a sus meritos.
Aristóteles le da mucha importancia también a la amistad(philía) , a la cual le dedica dos libros enteros. En el uso aristotélico, la palabra philía expresa los lazos afectivos de quien tiene conciencia de formar una comunidad sea del tipo que sea(relaciones entre amantes, padre e hijo, amigos y finalmente entre ciudadanos). Para Aristóteles la amistad es una virtud o va acompañada de virtud, es necesaria para la vida siendo además algo bonito y hermoso. Es la perfección o excelencia de la condición social. Sin convivencia no hay vida humana; sin amistad no hay vida plena. El hombre feliz necesita amigos. La amistad entre ciudadanos, amistad civil o política se manifiesta como concordia. En un Estado hay concordia cuando todos los ciudadanos están de acuerdo sobre las cosas que les convienen y las eligen y llevan a la práctica.

Entradas relacionadas: