Aprovisionament magatzem

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,93 KB

 

Tema 4: 1.El magatzem:


A.Concepte de magatzemEl magatzem és el recinte on Es duen a terme les funcions de recepció, manipulació, conservació, protecció i Expedició posterior de productes.

Objectiu

: efectuar les operacions i Activitats necessàries per subministrar els materials o productes en condicions òptimes d'ús i en el moment oportú, de manera que s'evitin aturades perquè en Manquen o immobilitzacions de capitals perquè se n'han acumulat. De la definició anterior Se’n desprenen tres raons que justifiquen l’existència de magatzems: ·Evitar desequilibris en els ritmes d’aprovisionament i producció. ·Evitar desequilibris entre la demanda i l’oferta dels productes. ·Optimitzar els recursos financers derivats del cost dels materials al Magatzem. B.Classes de magatzem: Podem fer una primera Classificació dels magatzems tenint en compte els departaments on s’ubiquen: ·Magatzems d’entrada: ( dep. D’aprovisionament) regulen el flux intern de Materials per dur a terme el procés de fabricació. ·Magatzems de sortida: ( dep. De distribució) es refereixen al mateix Concepte anterior, però destinat als productes acabats. Altres criteris per Classificar els magatzems són els següents: ·Segons la naturalesa del productes: Magatzems de matèries primeres, Magatzems de productes en curs, Magatzems de productes acabats, Magatzems de material auxiliar. ·Segons la localització: Magatzem central, Magatzem regional, Magatzem de Plataforma. ·Segons la propietat: Magatzem propi, Magatzem en lloguer, Magatzem en règim De lísing. ·Segons la funció logística: Magatzem de consolidació, Magatzem de divisió De trameses o de ruptura, Magatzem combinat. La classificació més destacada de totes es la funció logística: ·Magatzem de consolidació: Són molt habituals en indústries en les quals els Productes tenen una gran quantitat de components. El centre de consolidació Produeix estalvi per l'ús de mitjans eficients de transport, en agrupar Trameses i reduir els nivells d’estoc en el client. ·Magatzem de ruptura: Redueix significativament el nombre de contactes de L’empresa amb els seus clients finals, els quals només s’han d’adreçar a un Centre de ruptura per recollir múltiples productes. ·Magatzem combinat: Les empreses tendeixen a tenir un magatzem de Consolidació per a l’aprovisionament de materials i un magatzem de ruptura per A la distribució dels productes.

2. Funcions del magatzem:

Funcions del magatzem: · Recepció i inspecció dels materials. ·Registre d’entrada. Codificació dels materials. ·Emmagatzematge i manutenció dels productes. ·Preparació dels productes (Picking). ·Expedició dels productes. A.

Primera fase

: recepció i inspecció dels Materials: Consisteix a rebre al magatzem les mercaderies i a comprovar que el que S’ha rebut coincideix amb la comanda que s’havia fet. Aquest departament és qui Té tota la informació sobre les condicions que s’han pactat, pel que fa a Quantitat i qualitat. En el cas que no es compleixin les condicions pactades, Serà qui haurà de procedir a la devolució dels productes. Fases que componen la recepció dels materials: ·Arribada dels materials. ·Comprovació de l’existència d’orde de compra. ·Control de la mercaderia segons l’albarà. ·Comunicat d’incidència si la mercaderia no és conforme.B.

Segona fase

: registre i codificació:Hi ha Dos tipus de codificació: ·Per prestatgeries: cadascun té una numeració Correlativa. Els panells dde la prestatgeria estan organitzats de baix a dalt. ·Per passadissos: es codifica blocs de dues Prestatgeries. La profunditat de les prestatgeries es codifica amb la numeració De baix a dalt, assignant nombres parells a la dreta i senars a l’esquerra.

Entradas relacionadas: