Que aporten a les empreses els factors productius

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 10,84 KB

La frontera de possibilitats de producció reflecteix la producció màxima que un país és capaç de produir en un determinat període de temps , aprofitant els seus recursos productius i la seva tecnologia de manera eficient.Per a representar gràficament lfpp, el més habitual és suposar un país que produeix dos béns o serveis.

a) en un diagrama deixos representem els béns o serveis. B)anotem les combinacions de recursos i les representem amb lletres, cadascuna de les queals indica undica una combinació eficient, perquè els recursos disponibles són aprofitats al màxim,unim els punts, traçam lfpp. C)lfpp té forma còncava- el cost doportunitat és creixent ´´es a dir: a nivells majors de productes, la renuncia és major y a nivell menor la renuncia és menor.D) leficiència econòmica o significat econòmic.
Punts eficients,1empra tots els rcursos(els recursos són limitats)2per produir més dun producte,hem de renunciar a latre hi ha cos doportunitat3és la produccó màxima amb uns recursos determinats.    Punts ineficients 1no empra tots el recursos,és a dir hi ha recursos no utilizats. 2per produir més dun producte, no hem de renunciar a laltre(no hi ha cost doportunitat).  punts inassolibles no es pot produir amb els recursos disponibles. El creixement ecoòmic és lincrement del valor de la producció de béns i serveis duna societat en un període de temps determinat, permet arribar als punts inassolibles. Causes del creixement econòmic- maneres de créixer económicament1 augmentar els recursos productius(qualitat) a mayor quantitat de treballadors,instl.Lacions,diners....Major serà la quantitat produïda. 2millorar la productivitat(qualitat)com que no sempre és possible disposar de més recursos,lideal és procurar produir un major número dunitats amb els mateixos recursos productius. El més habitual és: formar els treballadors-com més alt és el nivell de formació dun treballador major valor serà capaç de genrar. Implantar avenços tecnològics els nous mètodes de producció possibiliten una major producció o un major estalvi d costos, el creixement econ`mic es representa com un desplaçament cap a la dreta de la fpp.Aquest creixement econ`mic pot afectar a la producció de bens. La productivitat no és el mateix que producció són conceptes íntimament lligats, però que són si´nònims.La producció és major quan es produeixen més unitats, però per a una mateixa producció pot haver més o menys productivitat en funció dels mitjans utilizats per obtenir-ka. La producció és una mesura absoluta(km,m...) i la productivitat és una mesura que relaciona dues magnituds diferents(km-hmunitta física).

Mesura del creixement econòmic el PIB: La magnitud que mesura la producció associada al creixement econòmic és el producte interior brut el producte interior brut(PIB) és el valor de la producció de béns i serveis d'una societat en un període de temps determinat dins de les fronteres d'un país estigui produït per nacionals o estrangers. El creixement econòmic acostumar a presentar-se en forma de percentatge i en sèries temporals.    Els sistemes econòmics un sistema econòmic És la manera en què s'organitzen els individus d'una societat per solucionar els seus problemes econòmics aquests problemes són: Què produir? Com produir-lo? Per aquí producir? Les doctrines econòmiques: Els sistemes econòmics moderns no tradicionals es fonamenten en una determinada doctrina econòmica o Escola econòmica és el conjunt d'idees o opinions d'un grup d'economistes importants. Sistema tradicional- tradició- creences i pràctiques ancestrals- res. Sistema centralitzat- autoritat de l'estat- marxisme- Karl Marx. Sistema capitalista- Llibertat economica- liberalisme- Adam Smith. Sistema mixta- Llibertat econòmica modulada perl'autoritat-keynesianisme-John M. Keynes
Econòmic tradicional la tradició els usos i costums ancestrals determinen Quins bens i serveis produeix la societat com els produeix i entre quins membres s'han de repartir mateix que s'ha produït sempre com amb els mètodes tradicionals de la mateixa manera que s'ha fet sempre per aquí es repartiran els bens i  serveis de la mateixa manera que ho han fet les generacions passades per trobar exemples de sistemes econòmics tradicionalspurs els hem de cercar a societats pre-industrials, existeixen trets del sistema tradicional que dins altres sistemes econòmics els hinduistes no menjaven vedella.    Economia de mercat o economia capitalista l'economia de mercat basa el seu funcionament en espais organitzats Els mercats on consumidors i productors intercanvien béns i serveis a canvi d'un preu les vendes i preus resultants informen les empreses sobre l'exit el fracàs de les seves decisions aquest sistema de senyals fan necessària una comunicació directe entre consumidors i productors els preus i les vendes transmeten el missatge i dirigeixen el mercat com si es tractes d'una mà invisible. El conjunt d'empreses egoistes genera competència si la nostra empresa paga salaris baixos una altra empresa captarà els nostres treballadors i farem fallida. Si la nostra empresa Cobra massa una altra empresa vendre a un preu inferior i farem fallida. Si la nostra empresa no ven el que el mercat Demana una altra empresa ho farà i farem fallida. Funcionament de la mà invisible es tracta d'un celebra concepte adoptat per Adam Smith el Segle XVIII lliura el funcionament de l'economia de mercat sense la intervenció estatal. L'anomenada economiaa de mercat mai Ha estat implantada en estat pur exceptuant una determinada etapa al l'Anglaterra de Segle XIX coneguda amb el nom de capitalisme salvatge actualment algunes economies que s'aproximen aquest model amb la intervenció limitada de l'Estat són les de Singapur Nova Zelanda Àustria o Irlanda.
Funcions de l'estat en l'economia de mercat, amb la mà invisible ordenant el mercat la intervenció de l'estat o sector públic es limita En principi a dues qüestions 1 establir el Març jurídic institucional- són necessaris unes lleis i normatives bàsiques català antígens a les famílies i les empreses pel desenvolupament d'activitats sense cap perjudici per exemple un salari mínim una jornada laboral limitada,2 Subministraments públics- dos tipus de vents els no rendibles aquells que són oferts per l'estat perquè l'empresa privada no es podria subministrar o a preus massa alts com les carreteres o Els parcs.Els estratègics serveis que donava la importància estratègica per al bon funcionament d'una democràcia han de ser gestionats per l'estat com per exemple de l'exercit la policia o l'Administració de Justícia. Avantatges de sistema d'economia de mercat, - els individus poden consumir i produir segons les seves preferències i disponibilitats,- el sistema de preus farà possible que els excedents i les escassetats de bens i serveis no durin gaire,- però decidir què s'ha de produir no cal que intervingui l'Estat,- els individus i empreses tenen incentius per actuar de manera eficient. L'economia de planificació centralitzada tot i que aquest sistema va arribar a ser l'imperant per a economies com la de Xina o la de l'antiga Uníó Soviètica Avui pràcticament ha desaparegut del món avui només existeix a Corea del Nord Cuba Vietnam y Laos, l'agent econòmic rellevant és el sector públic i el seu objectiu principal és aconseguir l'equitat entenent com a tal un repartiment igualitari de la renda,  l'Estat és el propietari dels recursos de producció a més regeix el funcionament de l'economia en general. L'organ de planificació centralitzada l'assignació de recursos corre a càrrec de l'anomenat òrgan de planificació centralitzada aquest òrgan públic i central ordena la totalitat de l'activitat econòmica sense deixar cap marge a empreses o famílies de preus o vendes o altres indicadors propis del mercat l'ordenació es realitza a través de plans econòmics plurianuals en aquest s'especifica fins el més mínim detall de la vida econòmica del país des del Subministraments de recursos als mètodes de producció de les empreses passant pels salaris dels treballadors el repartiment d'aliments o el temps de vacances. Les empreses no basen la seva actuació maximizar beneficis costos ni en minitzar els plans econòmics plurianuals.  Fracàs del sistema de planificació centralitzada van aconseguir cobrir amb èxit les necessitats bàsiques en matèria d'ocupació sanitat o educació sistema es va imposar a finals del Segle XXX les causes del fracàs són sentits amb els preus i salaris fixats per l'estat les empreses no s'hi esforçàvem per ser competitives entre elles i augmentava la de desmotivació dels treballadors, excessiva burocràcia el gran aparell administratiu necessari per a controlar el sistema econòmic es va revelar com un gegant amb peus de fang presidit per la lentitud i la ineficàcia es va anomenar l'infern burocràtic, error de previsió davant l'absencia de senyals econòmics reals com si segueix amb els preus o les vendes en el sistema d'economia de mercat els planificadors no tenien informació fiable sobre la marxa de l'economia amb la qual cosa no sempre encertaven les previsions i assignacions de recursos. Les limitacions de les economies capitalistes i dels planificadas van donar lloc a l'economia mixta online on l'estat intervindria per corregir els desajustos del mercat. Funcions de l'estat en l'economia mixta, institucional l'estat ha de procurar que les lles i normes recollint l'activitat, lleis Subministraments públics no rendibles i estratègics subministren altres serveis públics que són d'interés per al conjunt de la societat com per exemple educació o la sanitat, redistribuir la renda el sector públic miraré de corregir les diferències socio-econòmiques amb la finalitat d'aconseguir un nivell mínim de Benestar per a tothom alguns exemples aquesta actuació són les pensions de jubilació la subvencions empreses per creació d'ocupació o els ajuts de les famílies nombroses, suavizar l'inestabilitat cíclica lligat a la iniciativa privada el sistema d'economia de mercat alterna fases d'expansió i fases de recessió i per tant és responsabilitat de l'estat aconseguir unes transicions entre les dues fases el menys traumàtiques possible fase d'expansió subir l'economia i fase de recessió baixen l'economia. L'economia mixta se situa a mig camí entre el sistema d'economia de mercat i de planificació centralitzada i Mira d'aprofitar els avantatges dels dos sistemes en aquest sentit les societats dels països rics Espanya entre ells van impulsar durant el Segle XX l'anomenat estat del benestar l'estat del benestar És un cas particular del sistema d'economia mixta caracteritzat per un el alt Grau d'intervencionisme de l'estat en l'economia i una Despensa social elevada( Espanya sanitat i educació).

Entradas relacionadas: