Aparells de corrent continu

Enviado por Chuletator online y clasificado en Tecnología Industrial

Escrito el en catalán con un tamaño de 10,26 KB

 

A.39. Què és una màquina tèrmica? és un dispositiu que fa un treball mitjançant un procés de pas d'energia des d'un focus calent a un focus fred.
Una Màquina tèrmica tres parts: on es produeix l’energia, és a dir, la font de Calor (motor, més concretament els pistons on es produeix la combustió) que es Transforma en treball (W). I entre la font i W té que haver-hi un Radiador/condensador...A la font es produeix Calor (Q1), de W n’ix treball i del radiador ix Q2.  Q1= W+Q2.

Exemple Amb central nuclear: el reactor em calfa un líquid (aigua) i ho transforma en Vapor que fa girar un turbina (W) connectada a una dinamo o generador que em Dona corrent alterna. Després eixa aigua calenta té que passar per algun costat Per refredar-se i passa per un riu i per unes estructures molt grans anomenades Torres de refrigeració per on ix vapor (calor). Això dona un rendiment del 30% Perquè es el quocient entre W/Q1. Això Vol dir que un motor elèctric (que es calfa molt poc) té un rendiment molt més Gran (90%) perquè no te perdudes Q2 (és molt xicotet). La Bicicleta també un rendiment d’un 90% pràcticament. Totes Les màquines tèrmiques perden més energia que el treball que em donen.

40 corrent Continua (CC)? Electroimant?Motor elèctric?Gen. De corrent alterna

El corrent continu es produeix per piles, bateries i dinamos. Volen crear Una pila per produir corrent- Materials: paper d'alumini, polímetre, patata i Moneda. L'important són els metalls que fan la diferència potencial. Aquest experiment produeix al voltant de mig volio. Una pila normal Produeix un voltio i mig. Electroimant, Material: necessitem pila, cable, bobina i clips o Imperdibles. Ajuntem un clau amb el cable i ho ajuntem amb la pila, ( a més tornades més Imantació) i d'aquí aquest clau passa a ser imant i pot atreure uns clips o Qualsevol cosa de Ferro. Motor elèctric és un dispositiu que converteix l'energia elèctrica a Energia mecànica, gràcies a un imant i un corrent elèctric. Materials: pila, Imant de neodimi, cable, dos clips, cinta adhesiva. Vam crear la bobina amb un cable i la connectem a la pila mitjançant els Clips. En passar corrent per la bobina es transforma en un imant per això es Repel·leix amb un altre imant i gira, així l'energia elèctrica es converteix en Mecànica pel moviment giratori. Generador de corrent altern (CA) A diferència dels motors, els quals Converteixen l'energia elèctrica en mecànica, els generadors, alternadors o Dinamos, converteixen l'energia mecànica en elèctrica a través de mitjans Electromagnètics. OBJECTIU: Produir corrent sense piles Materials: bobina de Coure, polímetre, imant de neodimi

A41 . Perquè s’utilitza aquesta com defensava Tesla i no la CC com defensava Edison? Com corporitzaries la CC i la CA?

Es produeix CA fent girar bobines en camps magnètics, Faraday. Rendiment Tèrmiques 30%, hidràuliques, eòliqües 70-90%. Hi ha perdudes en el transport (efecte Joule). La potència =Voltatge*Intensitat, amb Voltatge alt es redueixen Perdudes. Edison CC vs Tesla CA, aquesta es pot transformar a alts V. I no es pot Emmagatzemar: producció=consum+perdudes de transport.

Potencia=voltatge*Intensitat. M’interessa molta potencia i un alt voltatge Amb poca intensitat per tal de disminuir les perdudes per l’efecte Joule.

*A.42. Debat sobre la producció d’energia elèctrica en Espanya:

 que en el paper posa que Un 48 % de la factura som impostos. Es mentirà, ja que d’eixos sols un 22 % es Per a l’estat, és a dir, l’IVA més un 5 % per impostos especials, però la resta Dels impostos son per a les centrals elèctriques. Si desglossem els impostos Trobem alguns prou raonables però hi ha altres que son invenció seua. Quan Existeix excés d'oferta, el preu al que s'estan oferint els productes és major Que el preu d'equilibri. Per tant, la quantitat oferida és major que la Quantitat demandada. Amb el consegüent, els oferents baixaran els preus per a Augmentar les vendes. Pel Costat contrari, quan existeix escassetat de productes, significa que el preu Del ben oferit és menor que el preu d'equilibri. La quantitat demandada és Major que la quantitat oferida. De manera que els oferents augmentaran el preu, Atès que hi ha molts compradors per a poques unitats del ben perquè el nombre de Demandants disminuïsca, i s'establisca el punt d'equilibri. El Punt on es creuen es coneix com a equilibri de mercat


*A.43. Quines obres de literatura vJules Verne Tracta de fer la “novel·la de la ciència”, és a dir, una novel·la que incloga els avanços Científics i tècnics, els viatges i les exploracions i el domini dels elements (l’aire i l’aigua). Per aquest motiu, les seues obres inclouen aspectes que Suposen una gran anticipació a la seua època:És útil per tal de Veure que allò que abans es creia irreal o impossible de fer, ara es un Realitat. A més, també dona lloc a analitzar els diferents usos que es pot fer De la ciència i la tecnologia. 


A.46. Quins canvis es produeixen En l’educació i, la científica en el s XIX?


En el S.XIX comença el sistema Educatiu en les etapes que tenim ara, aleshores comença l’educació més o menys Com la coneguem actualment. En 1789, França comença a fer canvis en la Universitat amb la revolució Francesa. CANVIS: En la universitat desapareix la carrera de teologia i en canvi se creen Carreres noves com ciències i lletres, a més continua medicina, dret… Es crea la primera escola de mestres del món en la Revolució francesa. Açò Significa que les persones que ensenyen als xiquets ja no són persones que Saben una mica de més però no tenen carrera. Es crea la primera universitat politècnica. (Arriba a Espanya amb Isabel II Aprox.) Es crea la primera xarxa molt extensa d’instituts de batxillerats pública. En 1850 es creen 50 instituts (En valència el Lluís Vives, en Alacant, Jorge Juan) Només un institut per província i qui volia anar a la universitat havia D’anat a l’institut, També es creen les primeres escoles de primària i els Professores es formen a les escoles normals, de mestres, que hi havia també una Per província. I els professor de les normals es formen a les normals superiors Hi havia una a Madrid. L’escola era només de 6-9 anys. L’Estat es comprometia a finançar L’educació primària.

A47. Les branques de la ciència protagonistes de la evolució científica

Relativitat: Einstein va elaborar la teoria de la relativitat, aquesta També és coneguda com la teoria revolucionària i va exercir un gran impacte en La societat. La Relativitat va tenir evidents implicacions en la percepció de L’espai i del temps que van influir en pintura o arquitectura. En cavi per als Científics va suposar la crisi de molts supòsits fonamentals. Per tant Einstein En 1911 va canviar d’idea i va dir que els conceptes d’espai i temps absoluts De Newton no són vàlids i el canvi que hauríem de fer.

Quàntica: es parla d’àtoms que tenen nivells, dels electrons i les seues Propietats. Amb açò puc manipular els electrons, i tot funciona amb electrons. Els electrons són la base de l’electrònica. Una cosa important que s’esbrina en Aquest segle és que l’àtom està buit i te dos parts (nucli i electrons al Voltant). El radi de l’àtom és 100.000 vegades el radi del nucli

ADN: Es descobreix que l’estructura de la molècula del ADN té forma de doble hèlice. Poc després es descriu la regulació genètica de la síntesi de proteïnes.  ADNÉs Un àcid nucleic que conté les instruccions genètiques usades en el Desenvolupament i funcionament de tots els organismes vius i alguns virus.

El àtom té dos parts, el nucli i els electrons. Els neutrons i el protons Estan en el nucli i els electrons peguen voltes a eixe nucli. El radi de l’àtom és igual a 10^5.

A48. Quins impactes CTS Científics, tècnics, socials  revolució científica?


El tema de la genètica ens ha portat als organismes modificats genèticament Eugenèsia positiva (quan necessites alguna cosa i la modifiques per Necessitat), eugenèsia negativa i lliberal (produir xiquets com tu vulgues). Exemple: el primer xiquet modificat genèticament. També hi ha una enginyeria dels electrons, i actualment fem amb ells allò Que volem. L’electrònica, els ordinadors han sorgit a partir de les revolucions Científiques del Segle XX. En Quant a la economia, les empreses, avui dia, més importants són empreses de Software itecnològiques com Amazon, Apple, Google... Però, abans eren les empreses relacionades amb els cotxes, el Petroli i els bancs, i només una empresa d’electronica (IBM).

*A.50. Feu un debat sobre què influeix intel·ligència, l'herència O l'entorn

Hi Ha cases que s’hereten al 100% com un grup sanguini. Hi ha altres que van per Percentatges. Ciril Bach va ser un home que deia que la intel·ligència S’heretava i després descobriren que la seua tesi era mentirà, sols va Experimentar amb uns bessons i la resta l’inventà. Es Discuten el percentatge, sabent que alguna coses s’hereta. El percentatge és Menys que de l’aprenentatge Si s’heretarà al 100% sols podries tindre el que té El seu pare o mare però el CI ha augmentat en el temps. El Tamany dels cervells és diferent i relacionaven açò amb la intel·ligència però Això no té res a veure, perquè si no els més intel·ligents serien les balenes.Entradas relacionadas: