Antigen anticos

Enviado por Chuletator online y clasificado en Biología

Escrito el en catalán con un tamaño de 13,15 KB

Biotecnologia.

A)Definiu el concepte de biotecnologia, i feu Una llista dels principals camps d’aplicació

La biotecnologia és el conjunt De tècniques mitjançant les quals s’obtenen productes útils per a les persones A partir d’ésser vius, les seves parts o els seus productes.

Els principals camps d’aplicació Són: agricultura, ramaderia, alimentació medicina i farmacologia.

A)Definiu el concepte de microorganisme

Els microorganismes són éssers Vius de mida microscòpica, tan sols visibles al microscopi.

E)Anomena les diferents parts que s’assenyalen Als nombres de la figura

1-cap

2-coll, collar o eix tubular

3-cua o baina

4-fibres caudals

5-placa basal

F)Explica el Cicle vital d’aquest microorganisme

1-Fase de fixació o adsorció a L’hoste: el virus reconeix estructures específiques i s’hi adhereix

2-Fase de penetració: directa, o Bé per endocitosi o mitjançant lisozims del virus

3-Fase d’eclipsi: replicació del Genoma del virus seguida de la formació de capsòmers proteics

4-Fase d’acoblament o assemblatge: Els capsòmers i l’àcid nucleic s’organitzen per formar un nou virus

5-Fase de lisi o alliberament: Per gemmació o exocitosi

Els Microorganismes.

A)Definiu el Concepte de microorganisme. Feu una llista dels diferents grups de Microorganismes

B)Mencionau Almenys tres microorganismes patògens que conegueu, i explicau breument quina Malaltia causa cada un

-Fong Candida : produeix Inflamació de les parets de la vagina amb flux vaginal pastós en la dona i Inflamació de la uretra en ambdós sexes. És tracta amb fungicides.

-Protozou Plasmodium: causant de La malària; s’infecten les cèl·
Lules hepàtiques i eritròcits sanguinis. Els Símptomes són: febres recurrents, calfreds, anèmia, dolors de cap i musculars.

-Bacteri salmonella: causant de La salmonel·losi; provoca diarrees i vòmits. Els principals aliments a través Dels quals es pot transmetre són els ous, la llet i els seus derivats.

Al Segle XIX, El doctor Ignaz Semmelweis, comparant les febres postpart en dos hospitals, va Descobrir que en un hospital on les dones que parien eren ateses per cirurgians –en ocasions les atenien després de realitzar autòpsies- el 10% de les dones Morien, mentre que a l’altre hospital, on només atenien les dones que estaven De part les comares, la mortalitat era només del 4%.

*Quina Explicació científica donaríeu sobre la diferència de mortalitat entre els Hospitals?

Els cirurgians transmetien Infeccions per manca d’asèpsia.

*Quina recomanació hauríeu donat per disminuir El percentatge de morts al primer hospital.

Utilitzar mètodes D’esterilització, com per exemple aplicar formaldehid i glutaraldehid als Utensilis.

Immunitat.

A)Definiu el Concepte d’immunitat i digau quins tipus d’immunitat coneixeu

El concepte d’immunitat fa Referència al fet de ser invulnerable a una determinada malaltia infecciosa. És La resistència que presenten els organismes a la infecció.

Pel que fa al tipus:

-Immunitat natural: adquirida Com a conseqüència d’haver patit la malaltia i haver-ne desenvolupat anticossos Específics.

-Immunitat artificial: Mitjançant vacunació.

·Immunitat conferida per Respostes inespecífiques de barreres externes o primàries (pell, mucoses) i Secundàries o internes (macròfags, cèl·lules NK i sistema del complement).

·Immunitat per respostes Específiques (limfòcits, sistema antigen-
Anticòs).

A)Definiu el grup dels bacteris, i explicau-ne Les principals característiques

Els bacteris són microorganismes Procariotes del regne de les moneres.

En quant a la morfologia poden Ser:

-Bacils: estructura allargada.

-Cocs: esfèrics. Diplococs (parells), estreptococs (cadenes), estafilococs (raïms) i sarcines (associacions 3D regulars).

-Espirils: bastó.

-Vibrions: forma de coma Ortogràfica.

B)Descriviu Les principals estructures de la cèl·lula bacteriana, ajudant-vos d’un dibuix

Constituïts per:

-Capsula: no sempre, si n’hi ha, és rica en glúcids.

-Paret: rígida, formada per Mureïna, diferencia els bacteris gramnegatius i grampositius.

-Membrana plasmàtica: similar a La d’eucariotes, però sense esteroides i amb uns replegaments interns anomenats Mesosomes.

-Citosol.

-ADN bacterià: DNA circular i Plasmidis.

c)Anomenau un exemple de bacteri que provoqui Una malaltia en humans, i un que sigui beneficiós o aprofitable Biotecnològicament.

Un exemple de bacteri que Provoqui una malaltia en humans es el Neisseria Gonorrhoeae que provoca Gonorrea. També hi ha el Clostridium botulinum (botulisme) i el Samonella (Salmonel·losi).

Un bacteri beneficiós es el Lactobacillus que participa de la fermentació làctica.

Biotecnologia microbiana.

A)Definiu els conceptes de microorganismes i Biotecnologia microbiana

S’entén com a biotecnologia Microbiana el conjunt de processos industrials que utilitzen els microorganisme Com a base per a l’obtenció dels seus productes.

b)Quin és el principal procés metabòlic en què Es basen les aplicacions de la microbiologia a la producció d’aliments i begudes? Descriviu breument aquest procés.

La fermentació: es tracta d’un Procés catabòlic en què, a diferència de la respiració, no intervé la cadena Respiratòria, per al qual cosa no es fa servir l’oxigen de l’aire com a Acceptor d’electrons, per això és un procés anaeròbic. L’acceptor final D’electrons i protons és una molècula orgànica, i no hi ha síntesi d’ATP a les ATPsintetases, només al nivell de substrat, per la qual cosa el rendiment Energètic és baix.

c)Anomenau Alguns exemples de processos industrials de producció d’aliments i begudes Basats en els microorganismes.

Producció de iogurt i formatge Amb la fermentació làctica.

Producció d’alcohols amb la Fermentació alcohòlica.

Microbiologia.

A)Definiu els termes de microbiologia i Microbiologia aplicada

La microbiologia és la ciència Que estudia els microorganismes, i la microbiologia aplicada és la ciència que Utilitza els coneixements de la microbiologia per produir aplicacions Industrials d’interès humà.

b)Feu una Llista dels principals exemples d’aplicacions de la microbiologia a la Producció d’aliments i begudes, i especificau els microorganismes i processos Que s’utilitzen en aquestes aplicacions.

Producció de formatgeàfermentació làcticaà bacteris: Streptococcus Thermophilus, Lactobacillus bulgaricus.

Producció de iogurtàfermentació làcticaàbacteris: Streptococcus Thermophilus, Lactobacillus bulgaricus.

Producció de pa fermentatà fermentació alcohòlicaàllevats (Saccharomyces Cerevisiae, S. Calsbergensis, S. Cidrii, S. Uvarum) o floridures (Aspergillus Oryzae).

Producció de cervesa, vi i Altres begudes alcohòliqüesàfermentació alcohòlicaà llevats (Saccharomyces Cerevisiae, S. Calsbergensis, S. Cidrii, S. Uvarum) o floridures (Aspergillus Oryzae).

Aliments per a animalsàel mateix creixement de L’organisme (pinsos animals)àllevats (Candida utilis, Saccharomycopsis lipolytica), bacteris (Methylophilus methylotrophus) i algues (Spirulina sp.).

A)Definiu els conceptes immunitat i Immunologia

El concepte d’immunitat fa Referència al fet de ser invulnerable a una determinada malaltia infecciosa. La Immunologia és la ciència que estudia tot el que està relacionat amb la Immunitat i el sistema immunitari.

B)Definiu els Limfòcits i descriviu-ne breument els diferents grups

Els limfòcits són cèl·lules Immunocompetents (són la base de dos tipus d’immunitat, humoral i cel·lular) Que es troben a la sang i a la limfa, tenen el nucli gros i arrodonit i escàs Citoplasma.

Els limfòcits B, responsables de La immunitat humoral, tenen proteïnes (immunoglobulines) a la superfícies Externa de la membrana plasmàtica que s’emmotllen a l’antigen i provoquen la Resposta immunitària.

Els limfòcits T maduren en el Timus i no produeixen anticossos lliures, però si que disposen de receptors de Membrana capaços de reconèixer antígens de la superfície externa d’altres Cèl·lules, i produeixen diferents tipus de resposta immunitària segons siguin Citotòxics, col·laboradors o supressors.

Un tipus particular de cèl·lules De tipus limfocitari són les cèl·lules NK (natural killer) de la sang dels Vertebrats, que s’encarreguen de destruir cèl·lules canceroses o bé cèl·lules Infectades per virus.

Concepte D’antigen i d’anticòs. Explicau les reaccions antigen-anticòs.

Concepte d’antigen: qualsevol Substància que l’ésser viu reconeix com a estranya al seu cos i que és capaç D’induir una resposta immunitària, unint-se específicament a una molècula D’anticòs.

Concepte d’anticòs: Glicoproteïnes (immunoglobulines), presents en el sèrum, els teixits tissulars I superficials d’algunes cèl·lules, sintetitzats pels limfòcits B, capaces de Reaccionar amb els antígens que han provocat la seva síntesi.

Reacció antigen-anticòs: Constitueix la base de la resposta humoral. L’antigen arriba a la limfa i els Ganglis limfàtics, on limfòcits B amb immunoglobulines s’adapten a l’antigen. Això provoca l’activació dels limfòcit
B, que es diferencia en dos tipus de Cèl·lules: plasmàtiques (grosses, especialitzades a fabricar anticossos) i Limfòcits B de memòria (petits, sintetitzen poc anticòs però tenen vida Il·limitada, i faciliten una resposta ràpida en cas d’una segona infecció amb El mateix antigen). Els anticossos s’uneixen de manera no covalent amb L’antigen a través dels fragments Fab. El complex antigen-anticòs desencadena Les respostes immunitàries, com neutralització directa de l’antigen a càrrec de L’anticòs, activació del complement, opsonització de partícules estranyes o Precipitació dels antígens perquè siguin eliminats per macròfags, o afavorint La citotoxicitat dels limfòcits Tc, les cèl·lules NK o els granulòcits.

Entradas relacionadas: