Analisi gramatical

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,41 KB

 
analisi gramatical:Estudi de l'estructura d'una unitat linguistica:la categoria gramatical de les paraules, l'agrupament en sintagmes,i la ufncio sintactica que fan en l'oració.cultisme:paraula que s'ha adaptat directament del llati.llatinisme:paraula o expresio llatina que s'ha incorporat a la llengua catalana sense cap modificacio.manlleu:paraula d'una altra llengua que s0ha integrat al catala.mot popular o hereditari:mot que ha evolucionat desde el llati cap al catala.funcio sintactica:paper que cada sintagma desenvolupa en el marc de l'oració.paraula:unitat gramatical pertaneynt a una determinada categoria per raons morfologiques,sintactiques i semantiques.Sintagma. paraula o grup de paraules organitzades al voltant d'un nucli y amb una funció concreta dins de l'oracio.

mode d'articulacio:manera en que els organs obstaculizen la sortida de l'aire en l'articulacio d'una consonant(oclusives,fricatives,africades,laterals,vibrants,nasals.PUnt d'articulacio:punt de la boca i organs que intervenen en l'articulació d'un so(bilabials,dentals,labiodentals,alveolars,palatals,velars)so consonantic:so que es produeix wuan l'aire que ve dels pulmons troba algun obstacle,total o parcial, que fa de caixa de resonancia.so vocalic:so que es produeix quan l'aire que ve dels pulmons no troba cap obstacle en el seu camí i surt lliurement.

Entradas relacionadas: