Anàlisi financera de l'empresa

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,27 KB

1. Endeutament

 • RE (ratio endeutament): passiu/pnet+passiu (0,4-0,6)
 • CORRECTE: En relació a l'endeutament de l'empresa, aquest és correcte, ja que un (dif re) del seu finançament prové de recursos propis (re% de finançament aliè).
 • INCORRECTE superior: La proporció del seu finançament aliè sobre el total de recursos financers és d'un (re%), el que mostra un excés d'endeutament. Caldria finançar inversions futures amb recursos propis per tal de millorar aquesta proporció.
 • INCORRECTE inferior: En relació a l'endeutament de l'empresa, direm que aquesta té un excés de finançament propi (un difRE%), i només un (RE%) de finançament aliè. L'empresa podria millorar els seus resultats acudint al deute per tal d'ampliar les seves activitats.

2. Situació financera a llarg termini

 • RS (ratio de solvència): actiu/passiu
 • CORRECTE +1,5: La seva solvència a llarg termini està contrastada, el seu actiu ofereix prou garanties per poder fer front a les seves obligacions de pagament a llarg termini. Es troba en una situació d'equilibri financer a llarg termini.
 • INCORRECTE -1: L'empresa es troba en una situació de fallida. Encara que liquidi tot el seu actiu, no obtindria prou recursos per fer front als seus deutes. L'única solució a aquesta situació seria una ampliació de capital.
 • MITJ 1-1,5: Podríem dir que l'empresa és solvent a llarg termini, ja que supera el total de deutes. Tot i això, es recomana que aquesta ratio tingui un valor proper a 2, ja que hem de tenir en compte que el valor de liquidació de l'actiu pot ser inferior al seu valor comptable, el que indica que podria tenir problemes per fer front a les seves obligacions de pagament. En cas que es trobi en aquesta situació, necessitaria una ampliació de capital.

3. Situació financera a curt termini

 • RL (ratio de liquiditat): disp+realitz+exist/pc
 • CRÍTICA 1,1: A curt termini, la seva situació financera mostra alguna dificultat. Encara que el valor de la ratio de liquiditat ens indica que, liquidant tot el seu actiu corrent, pot fer front als seus deutes, el seu valor és molt proper a 1, per tant hauria de vendre totes les seves existències i liquidar tots els seus drets de cobrament si no vol tenir problemes de liquiditat.
 • CORRECTE +1: L'empresa es troba en una situació d'equilibri financer a curt termini, no tindrà problemes de liquiditat i podrà atendre els seus deutes a curt termini.
 • INCORRECTE -1: Hi ha inestabilitat a curt termini, ja que el valor de la ratio de liquiditat indica una situació de concurs de creditors, és a dir, encara que liquidi tot el seu actiu corrent, no podria fer front als seus deutes a curt termini.
 • CAS ESPECIAL 1: Com la ratio de liquiditat és 1, l'actiu corrent té el mateix pes que el passiu corrent, la qual cosa indica una situació massa justa per poder cobrir els seus deutes a curt termini. En aquest cas, el fons de maniobra és nul i està compromesa la situació d'equilibri de l'empresa.
 • RT (ratio de tresoreria): disp+real/pc
 • CORRECTE propera a 1: La situació de tresoreria és bona.
 • INCORRECTE molt inferior a 1: Podem observar una mala situació de tresoreria. L'empresa hauria d'estimular les vendes i liquidar part de les existències.
 • RD (ratio de disponibilitat): dispon/pc
 • CORRECTE 0,3-0,4: La ratio de disponibilitat indica que no tindrà problemes per fer front als pagaments immediats o petits imprevistos.
 • INCORRECTE -0,3: La ratio de disponibilitat ens indica que l'empresa tindrà problemes per fer front als pagaments immediats o petits imprevistos, per tant, convindria que liquidés part dels drets de cobrament o algunes inversions temporals.
 • INCORRECTE +0,4: La ratio de disponibilitat mostra que l'empresa té un excessiu actiu líquid que pràcticament no ofereix cap rendiment. La solució seria fer petites inversions a curt termini.

Entradas relacionadas: