Actiu fix i circulant. Passiu fix i circulant

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,66 KB

ACTIU FIX
*Immobilitzat
+
Material (Terrenys I béns naturals, Construccions, Instal·lacions tècniques, Maquinària, Mobiliari, Equips per a processos dinformació,Elements de transport)
+Immaterial (Propietat industrial,Fons de comerç,Aplicacions informàtiques)
+
Financer (Inversions financeres permanents en capital,Valors de renda fixa,Crèdits a llarg termini)
-
Amortitzacions acomulades de limmobilitzat(de limmobilitzat material,de limmobilitzat inmaterial)
ACTIU CIRCULANT
+Existències (Mercaderies,Primeres matèries,Productes acabats)
+Realitzables (Clients,Clients efectes comercials per cobrar,Deutors,Deutors efectes comercials per cobrar,Hisenda Pública deutora per diferents conceptes)
+
Disponibles (Bancs i institucions de crèdits,Caixa)
PASSIU FIX
+No exigible net patrimonial(Capital,Capital social,Reserves,Perdues i guanys)
+Exigible a llarg termini (Proveïdors dimmobilitzat a llarg termini,Efectes commercials que cal pagar a llarg termini,Deutes a llarg termini amb entitats de crèdit)
PASSIU CIRCULANT
+Exigible a curt termini (Proveïdors,Proveïdors efectes comercials que cal pagar,Creditors per prestacions de serveis,Creditors efectes comercials que cal pagar,Proveïdors dimmobilitzat a curt termini,Deutes a curt termini amb entitats de credit,Hisenda Pública creditora per conceptes fiscals,Organismes de la Seguritat Social creditors)

Entradas relacionadas: