430000.00

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Geología

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,66 KB

-Lelectricitat : és una de les fonts denergia més importants, sense la qual no ens seria possible gaudir dels avantatges duna societat desenvolupada.
-
corrent elèctric: és el moviment delectrons a través dun material.
-
el circuit elèctric: és un conjunt delements enllaçats de tal manera que permeten el pas del corrent elèctric.
-
Perquè es produeixi corrent elèctric en un circuit: Tots els components han destar connectats entre ells. El camí que segueixen els electrons no ha destar interromput. I el circuit ha de començar en un pol del generador i acabar en laltre.
-
El corrent continu: És el corrent elèctric que es desplaça pel circuit sempre en el mateix sentit. El seu sentit convencional és del pol positiu al negatiu.
-
El corrent altern: És aquell que canvia contínuament de sentit.
Components del circuit elèctric: Els elements mínims per fer funcionar un circuit elèctric simple són:
-
Generador: És lelement responsable de subministrar lenergia elèctrica als circuits.
Hi ha uns quants generadors com:
-
les piles, que transformen lenergia química en elèctrica.(CC)
-
les dinamos que transformen lenergia mecànica en elèctrica.
El voltatge o tensió és lenergia amb la qual un generador és capaç dimpulsar els electrons a través dun circuit.
-
Els conductors: tenen la funció de transportar lelectricitat del generador al receptor i del receptor al generador per tancar el circuit.
La intensitat elèctrica:és el nombre de càrregues elèctriques que travessa el circuit per unitat de temps. Es mesura amb amperes.
La resistència elèctrica: és la dificultat que ofereixen els materials al pas del corrent elèctric. L unitat de resistència és lohm. Segons la resistència elèctrica els materials es classifiquen en:


-Conductors: són els materials que deixen passar el corrent amb facilitat.(tots els metalls:or,plata,coure,etc.)
-
Aïllants: són els materials que no permeten el pas del corrent(no metalls : plàstic,fusta,etc)
-
Semiconductors: són els material que si en modifiquen les característiques químiques o lestructura molecular es poden convertir en conductors o aïllants.(seleni,silici,germani,etc).
Els conductors curts i gruixuts tenen menys resistència elèctrica. Els conductors llargs i prims en tenen més.
-El receptor:
És lelement que transforma lenergia elèctrica del generador en un altre tipus denergia que ens resulta útil.
La potència : és la capacitat que té un receptor de realitzar la seva funció més intensament i/o amb més rapidesa, i es mesura en watts.
Potència= Voltatge x Intensitat.
I= P/V
L
a intensitat del corrent elèctric que circula per un circuit és directament proporcional a la tensió que hi apliquem i inversament proporcional a la resistència que ofereix.
I=V/R
Efecte Joule: Es produeix quan un aparell elèctric està molt de temps funcionant i sescalfa.

Entradas relacionadas: