3ºexamn 2ª

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en español con un tamaño de 4,62 KB

TNDNCIAS DA NARRATIVA...:1950-80.
Ánxel Fole:fundamntalmnt scritor d contos.Á lus do kndil e Terra brava:ambas obras d 14 hª q se dsnvolvn no Courel e no Incio respctivamnt.Narradas ao xeito dos cntos orais.
Álvaro Cunkeiro:Merlín e familia:sucesión d hªrelacionadas ntre si pola presnza do prsonaxe principal.o mago merlin. As cróniks d Sochantre:accion na Bretaña francesa durante a R.Francesa.Si o vello Sinbad volvese ás illas:o mitico prsonaxe das mil e unha noites sta repres.aki como1mariñeiro vello q tn q inventar hªpa mantro seu prestixio.Escola d mnciñeiro.Xente d aki e d acolá.Os outros feirants:3obras q cntñen brevs smblanzas d tips populars galegs.nelas retratanse prsonaxs insólits e curiosos,cn podrs xtraordinarios tipics da galicia rural e máxik.
E.B.Amor:A esmorga:cibran(o kstizo)o boks e o milhomes.Os biosbardos:7narracions curtas protagonizadas e cntadas x rapaces na q se nos presnta a Auria d principios d s.da súa infancia.Xente ao lonxe:baseada n feitos hª,vision da sociedad ournsá d principios do s.XX.
Xosé Neira Vilas:Memorias dun neno labrego:manifestanse as inqdanzas e a frustración d Balbino,1rapaz q viv n1mundo labrego d miseria e represión.Cartas a Lelo:cnxunto d 20 krtas q Toño scrib a Lelo,emigrant no Brasil.Aqles anos do Moncho:narradr n3ªprsoa a travs do kl o lctor coñece a hªd Moncho.
Xent no rodicio.A muller d ferro.Qrido Tomás:
obras cn protagonistas adultos.
Camiño bretmoso.Historias d emigrants.Remuíño d smbras:abórdase o tma da emigración.
A Nova Narrativa Galega:
Camilo Gonzalez Súarez-Llanos(Camilo Gonsar) :Lonxe d nós e dntro e Como calqra outro día.Xohana Torres:Adiós,María:mostra o nfrontamnto ntre o mundo rural e o urbano a traves das xpriencias d1rapaza.
Gonzalo Rodríguez Mourullo:a súa obra so cnsta d2volums:Nasce un árbore e Memorias d Tains.
Méndz Ferrín:
Percival e outras historias.O crepúsculo e as formigas.Arrabaldo do Norte.
MªXosé Queizán:iniciase na lit.galega cn A orella no buraco.
Carlos Casares:Vento ferido e Cambio n tres:son as úniks obras q se pdn nkdrar na NNG.
TEATRO
:
(d 1900-1936)
De fins do s.XIX ata as Irmandads:
a situación do teatro galego era prekrio n tos os aspctos.Acntcemnto imxtante:creación da Escola Rexional d Declamación coa q se intntou crear1cntro d formación d actors e cnsolidar o teatro.Scríbse n verso ata 1903.Autores n verso:Francisco Mª d la Iglesia cn A font do xuramnto.Galo Salinas cn obras como ¡Filla! e Bodas d ouro.
N prosa:Manuel Lugrís Freire cn3obras:A ponte.Minia.Mareiras.
Na épok das Irmandads:danse imxtants kmbios principalmnt na tmatik q se afasta do costumismo.O teatro é1arma pa a propaganda lingüístik e ideolóxik galega.Dstakn:
Ramón Cabanillas:A man da Santiña:comedia d costums n1ambient aristocrático n q se fala galego.O mariscal:traxedia hªn verso sobre Pedro Pardo de Cela.
Xaime Quintanilla:Alén e Donosiña:tratan tmas como o adultrio ou o divorcio.
Na épok NÓS:
Vicente Risco:O bufón dl El-Rei:drama d kractr tráxico,struturado n4pasos e cn numerosas scenas.
Otero Pedrayo:A lagarada:traxedia dionisíak dsnvolvida nun ambient rural na stacion da vndima.

Entradas relacionadas: