2n trimestrre

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Historia

Escrito el en catalán con un tamaño de 8,73 KB

Vocabulari

Liberalisme-
Nova ideología que qüestionava la monarquia absoluta i es presentava, com a alternativa al absolutisme.

Revolucions Burgueses-
Seguit de revolucions realitzades pels burgesos,pagesos i artesans. que van ser fetes en nom de les idees liberals.

Constitucio-Llei fonamental que defineix la forma de govern d’un pais

Federalisme-govern que s’aplica als estats en el que el govern central esta ubicat a la capital del pais i cadascun dels territoris que formen.

Il·lustració-
corrent de pensament q es va difondre arreu d'europa durant el segle XVIII i q basava les seves anàlisis en la raó.

Revolucio-
canvi radical en la forma de govern d’un país, realitzat en masses de forma violenta.

Assamblea Constituent-grup de persones que eren d’ideología liberal on es va jurar al francesos una constitució que reconegues els seus drets y les seves llibertats.

Comité-
Grup de persones elegides per una societat, un partit, etc, per a constituir una junta que té una missió, unes atribucions determinades, etc.

Sufragi Censatari-
sistema electoral en el qual nomes disposen de dret de vot els homes majors d’edat més rics.

Separacio de poders-Parteix de la constatació que qualsevol estat té tres poders :legislatiu(parlament),executiu(govern) i judicial(tribunals de justicia)

Estats Generals- Nom que rebie les corts a França.Representants dels res estaments. La seva funcio, aprovar lleis i impostos.

Bastilla-
Edifici d parís que servia de fortalesa, arsenal i presó. Simbol de poder absolut.

Cop d’Estat- Revolta militar que té per objectiu fer caure el govern i lliurar el poder a un militar.

Capitalisme-
sistema economic on les empreses i els negocis son de propietats privades , on s'aconsegueix un màxim benefici individual i una lliure competencia entre les empreses.

Ludisme-
Terme derivat de Ned Ludd, un suposat aprenent de teixidor anglès a qui s’atribueix el fet d’haver estat el primer a fer malbé intencionadament una màquina per raons laborals.

Girondins- Grup politic moderat provinents de la burgesia enriquida. En nom bé del districte de la Gironda, on tenien els diputats.
Jacobins- Tendencia politica radical i extremista de la petita burgesia, defensen la democracia encarnada en la sobirania nacional.

Sans-culotte- Revolucionaris provinents dels estaments populars, el nom prové de que a partir de 1792 portaren un pantaló llarg a ratlles en comptes de culote, calces llargues.


Preguntes

1. Que es l’art barroc?Situa’l historicament i indiquen les caracteristiques comparant-les amb les del renaixement.
L’art barroc, s.XVII-XVIII. va ser un moviment artístic que va servir com a element propagandístic dels catolics. Exalta els sentiments i emocions de l’espectador, representa miracles, martiris i temes religiosos.
Caractz: utilitzen corbes, hi ha llum i color, sobre el naturalisme, exaltació de sentiments.

2. En que consisteix la divisio de poders segons montesqiueu?
Consisteix en dividir el poder legislatiu (parlament), l’execuitu (govern) i el judicial (tribunals de justicia)

3. Explica qui va ser George Washington i la seva ideología?
Primer president dels estats units. Era Liberal, independentista, nacionalista, republicà i federalista.

4. Explica les 4 causes de la revolució Francesa.
Població descontenta, difusió de idees liberals, triomf de la revolució americana, greu crisi de la hisenda reial.

6. Defineix, situa historicament i indica les etapes fent una breu descripcio dels fets fonamentals de la Revolucioa Francesa.
1789-1799. Procés revolucionari que es dona a Frana, encapçalat per la burgesia. Aconsegueix destruir la Bastilla, és a dir, que acaba amb la monarquía aboluta i la societat estamental.
Hi ha 4 etapes: Etapa preliminar (la revolta dels privilegiats), Primera etapa de la revolució ( proclamació de l’assamblea Nacional Constituent), Segona etapa de la revolució (la revolució radical), Tercera etapa de la revolució ( La reacció termidoriana. El Directori)

8. Descriu el conjunt de canvis econó mics i socials qu es van produir amb la revolucio industrial.
La població n experimenta un creixement continuat i la producció n agrí cola augmenta. El comerç té un important increment dels intercanvis. Les millores ens els transports
9. Que va ser la revolucio industrial i en quin pais es va iniciar.
Va ser un canvi economic radical que va deixr enrere una economia basada en l’agricultura. Es va iniciar a la Gran Bretanya.

10. Descriu les caracteristiques principals del capitalisme i les teories d’Adam Smith.
-Les empreses i negocis son de propetat privada i els propietaris en disposen lliurement.
-L’objectiu de qualsevol activitat economica es aconseguir el maxim benefici individual.
-Hi ha lliure competencia entre les empreses: moltes empreses dedicades a un mateix negoci.
-Teories d’Adam Smith: L’estat no ha d’intervenir en l’economia.
Deures dels sobirans:
-Protegir la societat de la invasio d’altres estats
-Protegir els membres de la societat de la injusticia
de l’opressio.
-Crear i mantenir obres publiques que mai crearia
una iniciativa individual.

11. Assenyala els canvis té cnics que arriben amb la Revolucio Industrial.
Creixement de la població i d les ciutats.
Augment de la produccio agricola
Increment en el comerç
Milloren els transports
L’us de les maquines va crear les fabriques.

12. Descriu come era la situacio laboral dels obrers a principis del s.XIX.
-els habitatges dels obrers eren de dimensions molt reduï des, tenien una o dues habtacions que servien per diverses coses.
-La jornada laboral mitja era d’entre 12 i 14 hores, fins i tot 16 hores. Estreballava en fabriques poc ventilades. Els salaris eren tan baixos que no en tenien per viure
-Com que no hi havia ensenyament obligatori no hi havia lleis que fixessin edat minima de treball, era habitual que els infants treballessin
-Treball infantil
-Esperanç a de vida


13. Explica perque sorgeixen els primers sindicats obrers. Com s’anomenen i quina era la seva finalitat.

A la decada del 1820, es va formar els primers sindicats a la Gran Bretanya. Es tractava de asossacions de treballadors que tenien com a objectiu presionar als empresaris i al govern per tal de conseguir millores.
La vaga va ser un dels mitjans de pressió mé s usats pels sindicats

14. Quan, on i perque sorgeix el moviment obrer
L’epoca de la burgesia. Lestat liberal es desenten dels problemes dels trealladors.
Sorgeix un classe social: Els obrers industrials o ploretariat. Sotmesos a: llargues jornades (14 a 16 hores) i molta misè ria.
Les consequenciesson que apareixen els primers sindicats.Trade Unions (1825, Anglaterra).
La finalitat es negociar amb el patró per obtenir millores i millorar les condcions laborals

15. Anomena i explica les 4 ideologies principals que van sorgir amb el moviment obrer
-Ludisme: moviment brí tanic antimonarquista. Ned Lud, obrer que al 1779 va destruir un teler
-Socialisme:
- Anglé s: Robert Owen. L’homees bo per natura es l’estat qui el corromp
- Francé s: Saint Simon, Fonier. Va crear els Falausteris, cooperatives
de 1600 persones organitzades lliurament.
-Anarquisme: fundadors Proudhon i Bakunin. Defensa la solidaritat, la llibertat i la igualtat. El poder corrump.
-Marxisme: Socialisme cientí fic. Fundadors: Marx i Engels. L’estat es la base de la societat, dictadura del parlament.

Entradas relacionadas: