Efectos geológicos

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Geología

Escrito el en español con un tamaño de 11,2 KB

CARBONATACIO:PRODUIDA PL CO2 DISOLT N AIGUA.AQST KS S KMPORTA KM UN ACID DEBIL Q ATAK I DISOL LS ROQUS CALKRIES.DISOLUCIO:D ROQUS SOLUBLES,KM LS SALS.MAL D PEDRA:AKTIVITATS UMANS KM CREMAR L CNVUSTIBLE FOSIL EMET CNTAMINANTS A L?ATMOSFRA Q KMBINATS AMB L?AIGUA D PLUJA,GENEREN L PUJA ACID.AQSTA PLUJA AFECTA L PEDRA KLKRIA I DETERIORA LS EDIFICIS I MONUMNTS.METEORITZACIO BIOLOGIK:S PRODUID PLS ESERS VIUS S L KS D LS ARELS Q OBRIN FAKTRES.N LS ZONES D NEUS PERPETUES L PES Q FA Q L NEU S KMPAKT I S TRANSFORM N GEL.AIXI S FORMN LS GLACRES GRANS MASES D GEL Q YISQN FINS A ARES ON S FON(ZNES DABLACIO).PROP DLS POLS AQSTS MASES OKPN SUPRFICS GEGNTNES I PRESNTN GRUIXS D DVRSOS QLMTRTS SN LS INLANDSIS.N LATITUTS TMPRADS S POSIBL VEUR GLACRS N ZNS MUNTANYOS.SN LS GLACRS D VAY O ALPNS,FRMADS X A LGLACRA RIRK I L YNGUA D GLACRA.LS GLACRS:TNEN 1 GRAN KPACITT D,EROSIO I TRANSPRT A KAUSA D L,ESTR SLID I DGRUIXS A Q ARIBN.N AREDNEIXN NI SPARN X GRANDRIA LS SDMNTS Q TRANSPRTN CNGUTS KN A TIL Q S DISPSN N KSDNS AYARGTR O MRENS.LS GLACRS ALPNES DNN YOK A UN REYEU MLT KRAKTRISTIK:FRMS DEROSIO:SN LS GLACRS D CIRK VAYS N FRM D ARSTS AGUYS GLACIARS O HRN.FRMS D DPOSIT O MORNS SGNS L POSICIO I A MRNS LTRALS CNTRALS FRNTLS I D FNS.N AREES D MUNTANYA ON L TMPRATRA PUJA I BAIXA D 0GRAUS L GLIFRAKCIO SDSVE UN AGNT D METORITZACIO.LS FRGMNTS RSULTNT DNEN YOK A KNS O TLUSOS D,EROSIONS ANMNATS PNYALARS.L,AKCIO MDLADRA NOMS S DEIXA NTAR ON KNFLUIXN KS CIRKMSTNCIES SGNTS:EXISTNCIA D MATRIALS SOLTS D GRA FI(ARENA,ARGILA)ABSENCIA D VEGETACIO.LS DESERTS SN LS ARES Q MIYOR CMPLEIXN AQSTS REQUISITS L REYEU DORIGN EOLIC CNEGUT TMB X MODLAGE DESERTIK.N REGIONS KM D?ESPANYA NO+ N ALGUNS ZONS KSTANRES S DONEN S DONN ABMDUES CIRCUMSTANCS.LS VNTS TAMB AKTUEN N REGIONS PERIGLACIARS I DNEN YOK A LOESS O POLS DL DESRT.L VNT ELIMIN LS SDIMNTS FNS S DEFLACIO S?ORIGIN UN PAVIMNT COBRT D PEDRES O REG.L?ARENA AKTUA CLPNJANT LS PARTS ROKSES N LS PRIMRS MTRS(ABRASIO)L QL KSA FORMA ROQS D BOLET.LS DUNES:ENKR Q N CNJUNT N SUPSN + D?UN 20% D L SUPRFICIE DLS DSERS,LS AKUMULACNS D?ARNA O ERG RPRESNTN LS FRMACNS GEOLOGQS + KRAKTERISTIQS D?AQST MODLATGE.TNIM LS PETITS DUNS N MITJA YUNA O BARKNES,I LS DUNES TRANSVERSALS D DIMNSION + GRANS TTS 2 PRPNDIKLSRS A L DIREKCIO DL VNT I TAMB LS GRANS DUNS LONGITIDINALS.QN L DIRECIO DL VNT S VARIABLE S FORMN DNES PIRAMDALS.LA DESRTITZACIO:LA INCIDNCIA D LA CBRTA VGETAL I DEIX L SOL DSPROTGIT.LS TORRENTS:SN CURSORS SPORADIKS AMB YIT D DMENSIONS + GRANS Q LS AIGUES SALVATGES.APAREIXN AYA ON I AJA UNA FORTA RUPTURA D PNDNT.N UN TORENT S DISTIGIXN:L KNK D RECEPCIO Q ALIMNT L YIT PRINCIPL;L DESAGUE Q TRANSPORTA LS AIGUES I LS SEDIMNTS I L CN DEJECIO SITUAT L PEU D MASIS MUNTANYOS.DERBIS FLOW O COLAD ROKYOSA:S KPAÇ D SOSTNIR A L?INTRIOR D GRANS DIMNSIONS.L?AIGUA LS RIUS PRESENTA:UNA KPACITAT ELEVADA D?EROSIO I TRANSPORT;UNA SEDIMNTACIO PROGRESIVA DLS MATERIALS Q AROSEGA X LS DIMNSIONS DL GRA.UN RIU IDLMSTRA UN TRAM INICIAL,CURS ALT ,N L PNDENT S ELEVAT L?AIGUA FLUIX A GRAN VLOCIT I EXERCEIX UNA FRTA ACIO EROSIVA I ORIGINAR VAYS N FRMA D O CANNONS,CONGOSTOS O GEORGES.N L TRA MITJA-BAIX L VAY S FA KDA VEGADA + AMPLIA I LA VLOCITAT MS BAIXA FA Q LS AIGUES DL RIU N AQUEST TRAM CORREGUEM FORMAT MEANDRES.I A DUES VARIANTS FONAMNTALS D TIPUS D DESEMBOKDURA:DELTES:SN AKUMULACNS D SEDIMNTS N LA DSEMBOKDURAQ AVANCN MAR ENDINS.SN PROPIS DL RIUS Q AROSEGUEN UNA GRAN QNTITAT D SEDIMNTS I DESEMBOQN N MARS PKS ENERGETIKQS.ESTUARIS:L MAR EVAIX N L CURS BAIX DL RIU S FREQNT N LS RIUS AMB MENYS APORTACIO D SEDIMNTS O Q DESEMBOQN N MARS AMB FORTS CORENTS.LS ONADS SN KAUSADS X LA FRIKCIO DL VNT SOBRE LA SUPRFICIE D L MAR;LS CORENTS X CANVIS D TMPRATURA I/O SALINITAT I LS MARES X L?ATRACIO GRAVITATORIA D LA YUNA I N MENOR MESURA DL SOL.KN LS ROQUES SN HERETOGENS S?ORIGIN UN PAISATGE AMB NTRANTS I EIXNTS.LS ZONS IXENTS KM LS KAPS STAN KNSTITUIDS X ROQUES DURS KM LS CALS,LS BADIES I LS ANSES.MODELATGE CARSTIK:KN LS AIGUES SUBTERANYES STANN ROQUES Q PDN DISOLDRE KM SALS ALGEPSI KLKRIES.FRMES CARSTIQUES:S PODN CLASIFIKR ATENENT 2 CRITRIS:LA LOKLITZACIO I L?ORIGN.S DISTINGEIXN FRMES D SUPRFICIE(EXOCARSTIQS)I D?INTRIOR(ENDOCARSTIQS).FORMS D SUPRFICIE:LAPIZ O RASCLES:S TRACTA D?UNA SERIE D SOLKS I STRIS SEPARATS X CRESTS AGUDS.DOLINS O CLOTADS:SN DPRESONS + O - CIRKLARS D GRANDARIA VARIABLE VARIABLE.SOVNT S FRMN N LS INTERSEKCIONS D DIVRS FRAKTURS.UVALS:SORIGINEN QN DIVRSES DOLINS S?UNIXN.POLIES:DPESIONS D GRANS DIMNSIONS.FRMES D?INTRIORS:NGOLIDRS:YOKS SITUATS L FNS D POLIES A TRAVS D LS QLS LS AIGUES SUPRFICIALS PENETREN A LINTERIOR.AVENCS S TRACTA D DPESONS SUBTERANES PROFNDS TUBULARS I +O- VRTIKLS.COVES:SN FRMS SUBTRANES Q S DESENVLUPN D MANRA ORITZONTAL.PDM DISTINGIR LS CRDRS GALRIES O SALS.STALAKTITS I ESTALAGMITS:SN DPOSITS D KRBONT CALCIC PRECIPITAT DUN GTEIG D,AIGUA PERSISTNT.KLUMNES:S FORMN X L UNIO D STALAGMITS I STALAKTITS.TOSQUS KLARIES O TRAVERTINS:SRGEIXN SOBRE MLSES I ALTRES PLANTS.LS AGUIFRS SN MAGATZEMS D,AIGUES SUBTRANES Q OKPN LS PORUS L LIMIT SUPRIOR D L ZONA SATRAD NTRE AMB2 S LNIVEY FREATIK.GEOFORMOLOGIA LITOLOGIK I STRUKTRAL:S L MDLATGE DL REYEU N SOLS DPN DL KLIMA I LS AGENTS GEOLOGIKS.L TIPUS D ROQS I L MANERA KM STAN DISPOSADS N L TERENYSN FAKTORS D GRAN IMPRTANCIA.D L?ESTUDI S?ENKREGA...REYEUS STRUKTURALS:S TRAKTA D REYEUS FORMATS X L?ALTRNANÇA D KPES RESISTNTS AMB ALTRESD BLANDS,N Q L?EROSIO DIFRENCIAL A RESALTAT LA DISPOSICIO ORIZONTAL,VETIK O INKLINAD.SEGONS LA SEVA INCLINACIO PODM DISTINGUIR:REYEU D?ESTRATS ORITZONTALS:S REKNEIXN X LA PRESENCIA D?ERMS I TOSSALS TESTIMONI,TAMBE KNEGUTS KMA MOLS.REYEU? INCLINATS:DNEN YOK A CUESTES.REYEU D?ESTRATS VERTIKALS:I S TIPIK LA PRESENCIA D CRESTES.TIPUS D ROQUES SEDIMNTARIES:DENTRIFIQUES:FORMADS A PARTIR D SEDIMNTS TRANSPORTATS N STAT SOLID.D PRECIPITACIO QUIMIK:LS + IMPORTANTS SON:BARBONATADS:L CARBONAT SOLPRECIPITAR XA L?ACIO D?ESERS VIUS MARINS I FORMA KLKRIES.EVAPORITS:L PRESIP OCORE X PROCSOSFISIKSMIJANÇNT L?EPORACIO L LAIGUA DL YAK.LA SAL GEMMA I LS ALPS SN LS + ABUNTANTS.ORGANOGENES:S GENERES X L?AKMULACIO D LS PARTS BLANS DLS ESERS VIUS.SEDIMENTOLOGIA:PART D LA GEOLOGIA Q STUDIA LS SEDIMNTS I LS ROQUES SEDIMNTARIES.L?ASPKTE + DISTINTIU D LS ROQS SEDIMNTARIES S L DISPOSICIO ORDNADA N KRPS O STRATS.L PRINCIPI D SUPERPOSICIO D ESRATS STABLEIX Q N SEGUENCIA NRMAL LS STRATS INFERIORS SN + ANTIKS Q LS SUPRIORS.PAISATGE:CNJUNT FORMAT X LA FRMA D LA SUPERFICIE TERESTRE(REYEU) I LS ELEMNTS Q I A A SOBRE BASIKMNTL VGTACIO I LS MPRESES D LAKTIVITT UMANA.S DISTINGIX NTRE PAISATGES NATURALS I UMANITZANTA.L NOSTRA SPECIE MODIFIK L PAISATGE D 2 MANRES DIFRNT:I ACTUA DIREKTAMNT-ALERT L KBRTA VGTAL,EXTRAU ROQS MINRALS I SDIMNTS,URBANITZA L TERITORI,CONSTRUIX GRANS OBRES D?ENGENIERIA.MODIFIK L?AKCIO DLS AGNTS EXTERNS:EFEKTS DERIVATS DL CALFAMNT CLIMATIK(PUJADA D NIVEY D L MAR,INUNDCIONS KSTANRS)EFEKT D LA PLUJA ACID(INTNSIFIK L METEORITZACIO QUIMIK SOBRE LS ROQS I MONUMTS.LS ROQUES ORGANIQUES SN AKUMULACNS D MATERIA ORGANIK TRANSFRMADA A L?INTRIOR D L TERA,PROCDNT D VGTALS N L KAS DL KARBO I D PLANCTON MARI N L PETROLO I L GAS.N LA FORMACIO DL KARBO S DISTINGUIXN DIVRSES ETAPS:AKUMULACIO I SOTARAMN D LS RESTS VGTALS N ZONS PANTANSES MANKDS D?OXIGN.TRANSFORMACIO D L CELULOSA D LS PLANTS N CARBONI X MITJA D BACTERIEES ANAEROBITS.ENRIQUIMNT N CARBONI:A MESURA Q AUGMNTA L PROFUNDITAT I L TMPRATURA L KRBO INCREMNTA L KNTINGUT N KRBOONI.AKUMULACIO I SOTERAMNT D L MATERIA ORGANIK I T FONS AL FONS D L MAR.MADURACIO+ MENUDS Q CNSTITUIXN L PTROLI LIQUID O CRU.MIGRACIO:UNA VGADA FRMAT L PETROLI CAL Q MIGRE DS DUNA ROK MARE FINS A UN ALTRA + PERMABLE,ALS PRUS I LS FISURS D L QUALS'AKUMULA:L ROKA MAGATZEM.

Entradas relacionadas: