Aula de tecnologia

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Tecnología Industrial

Escrito el en catalán con un tamaño de 9,38 KB

 

Les zones a l’aula de tecnología són//Zona de disseny i experimentació. Està pensada per fer-hi les activitats de les fases de projecte i avaluació del procéstecnològic.//Zona de construcció i muntatge. Està pensada per efectuar-hi les operacions pròpies de la fase de construcció del procéstecnològic.//Zona de magatzem. Està pensada per guardar-hi elsmaterials, elsproductes,les màquines i elsaparells que es necessiten per alsprojectes i altresactivitatsd’aprenentatge de la tecnologia.//Les instal·lacions són el conjunt d’elements que fan possible l’entrada i lasortida d’energia, de productes o d’informació a les zones de l’aula.//Les eines són objectes o instruments manuals que serveixen per fer algunaoperació específica sobre els materials.//Les operacions són totes aquelles accions que, amb l’ajuda de les eines,realitzem sobre els materials per modificar-los (canviant-ne les dimensions,la forma, l’aspecte, etc.), a fi d’obtenir peces útils per elaborar o muntar objectesi aparells tecnològics.//MARCAR:El marcatge consisteix a dibuixar sobre el material els contorns de la peça que em d’obtenir. Cal fer-ho sempre abans de tallar i l’operació serveix per saber per on em de guiar l’eina de tall.//Punta de marcar:És com un llapis que serveix per marcar metalls i plàstics durs. Es fa servir amb un escaire/Regle graduat:Serveix per mesurar i tirar línies rectes. S’utilitza amb el llapis, el retolador o la punta de marcar/Compàs:Es fa servir per marcar circumferències i línies que sobre materials durs./Escaire:Serveix per comprovar i tirar línies que formen angles rectes. S’utilitza amb el llapis, el retolador o la punta de marcar.Contrapunxó:S’utilitza amb el martell i serveix per marcar el centre d’un forat o el centre d’arcs i circumferències.Tiralínies de pols:Serveix per marcar línies rectes al terra./Guix:Serveix per fer marques al terra o a les parets./Punta de diamant:Serveix per fer marques als vidres.//TALLAR:El tall és l’operació que es fa sobre diferents materials en brut i serveixen per separar i obtenir peces de les formes i dimensions desitjades./Les eines de tall net són les eines que quan talles no desprenen material i aquestes són/Cúter:Serveix per fer talls llargs i rectes en paper, cartró i làmines de materials tous. S’utilitza amb el regle metàl·lic./Tisores:Serveix per tallar materials prims: paper, cartró, plàstic, cables elèctrics o làmines metàl·liques primes./Alicates de tall:Les alicates són eines molt versàtils: n’hi ha de molts tipus i serveixen per moltes operacions./Tenalla russa:Serveix per pelar els cables./Pela fils:Serveix per pelar els cables./Eines de tall brut són aquelles que quan talles desprenen material i són: /Xerrac

S’utilitza amb una sola mà i serveix per fer talls rectes i llargs en fusta gruixuda. L’acabat de la peça no es gaire bo, i després sempre cal polir-la./Serra de biaixos:Es semblant al xerrac, però muntada en un suport amb unes guies, i això permetfer talls amb diferents angles d’inclinació. És moltútil per fer aqueststipus de talls en fustes i plàstics, i és ideal per tallar llistons. No permet fer talls enpeces molt amples./ Serra d’arquet:S’ha d’agafar amb totes dues mans i serveix per fer talls rectes no gaire llargs en materials durs, com ara metalls. De vegades també pot ser útil per tallar fusta i plàstic.No es pot esmolar i, quan perd el tall, cal canviar-ne la fulla per una de nova./Serra de vogir Serveix per fer talls resseguint un contorn recte, corbat o irregular en materials prims, com ara fulloles.S’utilitza sempre col·locant el material al banc de treball i situant elmànec a la part inferior de la peça. Cal fer els moviments procurantmantenir sempre vertical la fulla de tall.DESBASTAR, AJUSTAR I POLIRDesbastarconsisteix a eliminar una part del material d’una peça per aproximar-nos a les dimensions finals que ha de tenir.//Ajustar vol dir donar a la peça les dimensions definitives de la manera més exacta possible.//Polir és deixar amb un acabat llis i fi les superfícies ajustades.//llimes són eines que arrenquen petites partícules dels materials. Per fer-ho, a la superfície de les llimes hi ha unes dents o unes estries, el conjunt de les quals s’anomena picat.Hi han diferents picats: picat bast, picat entrefí i picat fi. El picat bast s’utilitza bàsicament per desbastar, mentre que els altres dos són per ajustar i polir.//La carda és una mena de raspall de punxes metall que serveixen per netejar les estries del picat./LES RASPES

Són llimes amb un picat molt bast i aspre que s’utilitzen per desbastar fusta gruixuda.//EL PAPER DE VIDRE:Es fa servir sempre amb l’ajut d’un tac de fusta i serveix per rebaixar una mica i polir el tall de la fusta i treure’n les estelles. N’hi ha de moltes classes, segons el gruix dels grans. //LA TELA ESMERILADORA:S’utilitza exclusivament per polir superfícies metàl·liques. La diferència amb el paper de vidre és que la base consisteix en una tela, no pas en paper, i que els grans són fets d’una substància molt dura, l’esmeril o corindó.//MESURAR I VERIFICAR:Un cop hem marcat i tallat una peça, mentre l’anem desbastant, ajustant o polint, l’hem d’anar mesurant fi ns a aconseguir que les dimensions siguin les que indiquen els plànols.Verificar és comprovar/Cinta mètrica:És una eina per mesurar longituds. Les cintes mètriques es fabriquen amb acerquan tenen una llargària d’entre 2 i 5 m i amb roba plastificada quan la llargada és superior (fins a 25 m)./Escaire:A més de ser útil per traçar, aquesta eina també serveix per verificar si les peceshan estat correctament tallades o col·locades formant un angle recte (90º)./Peu de rei: És un instrument que serveix per mesurar longituds curtes amb un cert grau de precisió. Pot arribar a apreciar fi ns a mitja dècima de mil·límetre. És molt útil per mesurar diàmetres exteriors i interiors, així com gruixos i fondàries.//FORADAR:El forat passant. És aquell forat que travessa tot el material.El forat cec. És el forat que no arriba a travessar el material.//LA BARRINA:Serveix per fer forats petits a la fusta i altres materials tous, i també per iniciar el forat per on ha de passar un vis./EL TREPANT El trepant de mà:És una màquina eina que serveix per fer forats. Els forats es fan per un procés d’arrencament de material mitjançant unes eines que s’anomenen broques./

Entradas relacionadas: