Resultado de la búsqueda: relació jurídica que estableix una Administració Pública es regeix per normes de Dret Públic