Resultado de la búsqueda: L'objectiu de Descartes en aquesta segona meditació és arribar a la primera veritat indubtable que ens permeti fonamentar el coneixement. Malgrat pugui dubtar de tot