Resultado de la búsqueda: Evolució cap a estadis més perfectes (Implica la creença de que la societat present té més quotes de benestar que les societats anteriors)