Zones més riques del planeta

Enviado por Chuletator online y clasificado en Geografía

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,51 KB

 

4. DIVERSITAT I CONTRASTOS TERRITORIALS CONDICIONANTS DEL MEDI Físic • Península configurada per un altiplà central (la Meseta)  diversitat Regional (punt de vista climàtic i edafològic) • Trilogia Mediterrània (blat, vinya i oliveres) i ramaderia extensiva Organitzada x la meseta propicien que la majoria de la població es Concentrés en zones interiors  + protegides i millor comunicació DUALITAT CENTRE-PERIFÈRIA • S. XIX  TRANSFORMACIONS ECONÒMIQUES a causa de la Industrialització  burgesia van cap a les perifèries • Segon terç  implantació regim liberal  desenvolupament burgesia i Economia capitalista  notables diferències territorials • Centre península s’estanca  societat no es diversifica per la Influència política i el pes de la nobles_/burgesia  manté Caràcter agrari i rendista  teixit productiu dèbil • Zones perifèriques  més trajectòria dinàmica gràcies a la Industria tèxtil i siderúrgia  afavoreix burgesia industrial Urbana  s’ha de sumar Madrid perq era la capital Balanç ECONÒMIC I DEMOGRÀFIC • Segona meitat XIX  capacitat competitiva fa que s’empobreixi les Zones no modernitzades  fugida persones a les perifèries  per Constituir un mercat nacional integrat • Andalusia, Canàries <3 , Galícia i València  creix població; com no va Acompanyat de riquesa, facilita emigració • S. XX: • Pols industrialització (MAD, BCN, BIL) • Àrees pròximes als pols  mà d’obra necessària (ARG, CAST, VAL) • Espais marginals, sense modernitzar (AND, EXT, Gal, CAST) baixa població • 1930  paralització = crisi mundial, Guerra Civil i franquisme • 1959, Pla estabilització  economia creix; provoca altre èxode rural DESEQUILIBRIS I DESIGUALTATS • Diferenciació regional a conseqüència de la configuració mercat Nacional  s’ha fomentat en construcció de xarxes de comunicacions No equilibrada i l’establiment d’un sistema proteccionista que no Afavoreix la industrialització • 1970  creix diferència entre regions pobres i riques  canvi profund • 1986  Espanya ingressa en Comunitat Econòmica Europea implica Establiment política regional dotada d’un finançament de fons Europeus que permeten superar els desequilibris i desigualtats Tradicionals 5. DESEQUILIBRIS TERRITORIALS DESIGUAL Distribució DE LA Població • 1960: 30,8 hab  2016: 46,5 hab = augment població però amb Comportament molt diferenciat, segones les com. Autònomes i els Anys: ▪ MAD. CAT, PB, VAL, BAL i CAN  creixement + sostingut  va Començar amb una recessió d’hab al 1980 a causa de la crisi Industrial i econòmica; VAL, BAL i CAN passen a beneficiar-se Gràcies al turisme ▪ Primera dècada s. XXI, recuperen dinamisme demogràfic  Creixement econòmic ▪ 1975 a 1986, comportament demogràfic negatiu en regions Interior  milloren condicions vida, però no augmenten de Manera sensible DIVERSITAT DE LA PRODUCTIVITAT AGRÀRIA  Responen al desenvolupament tecnològic i necessitats del mercat. A Més dels condicionants naturals: relleu i recursos hídrics • Relleu: condicionant natural molt acusat x l’agricultura Espanyola  més del 18% país està x damunt dels 1.000m D’altitud, conseqüències x producció  confort climàtic, productivitat i despoblament • Rec. Hídrics: 46.000hm3 amb superàvit de 1.000hm3 a l’any 8.000l x hab/dia; encara que gran part del consum d’aigua És pel regadiu agrícola • Desigualtats territorials d’aigua la productivitat varia segons Les zones: • Litoral subatlàntic i mediterrani + La Rioja i Jaén  + Productivitat i alt valor afegit  bones condicions Climàtiques amb agricultura intensiva • Gal, LIT.CANTABR i zones Mediterrànies  altra Productivitat però no alt valor afegit • Majoria províncies interior  agricultura de secà amb Baixa productivitat DESIGUAL ACTIVITAT INDUSTRIAL I DE SERVEIS • 1973-75  crisi econòmica mundial afecta directament al sector Secundari  transformacions radicals de producció, localització i Estructura industrial • Provoca tancament empreses industrials  taxes elevades atur i Reducció de la renda  es frena l’emigració • Alenteix concentració població i producció  difuminació entre regions Industrialitzades i desenvolupades a causa del tancament fàbriques ECONOMIA POSTINDUSTRIAL Sorgeix després crisi  basa en preponderància del sector terciari  Aposta de noves tecnologies, centres investigació i innovació. Aquests Factors es basen en: • Mà d’obra molt qualificada i potenciació 'formació • Infraestructures i equipaments alta qualitat  faciliten connectivitat Amb l’entorn • Sector terciari especialitzat d’alt nivell • Alta tecnologia Eixos desenvolupament de l’etapa  MAD, CAT, PB, LIT. MEDI, 2 ARXIP i Vall Ebre Espanya + desenvolupada gran producció i notables índexs Especialització en branques Espanya – desenvolupada  especialització en poques activitats Tradicionals i poc productives 7. Participació CIUTADANA I Gestió PÚBLICA • Sist. Democràtics _->crear mecanismes de participació ciutadana. Més Implicació ciutadana, més democràtic el sistema del país • Sense participació ni compromís no hi ha democràcia • Gestió municipal  porten a terme moltes iniciatives i projectes; a més A més estableixen interconnexions x facilitar una transparència


Entradas relacionadas: