Xuleta de cata

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,4 KB

El verb expressa una acció, un estat o un proccés, i es el nucli del sintagma verbal.El verb sempre concorda n persona i nombre amb el subjecte. Hi ha verbs de moltes classes, segons si necessiten subjecte o complements o no en neccessiten. Ls verbs impersonals no tenn subejcte.Hi ha altres verbs que tt i necessitar unj subjecte (implicit o explicit) no han de portAR cap altre complement obligatòriament. Molts verbs però necessiten un complenment o un altre que s' acabi d' expressar el significat
Els verbs predicatius. SÓn el núcli del predicat verbal. Els verbs transitius: que necessiten u complement. Els verbs intransitius: que no necessiten cap complement. Els verbs atributius o copulatius: Són els verbs ser estar o sembla. D' altra banda el verb , com el substantiu i l' adjectiu es format per una part anomenada lexema , arrel o radical qiue aporta el significat, i una part varibale anomenada morfema.
EL VERB ( important) :El verb es la paraula mes important de la llengua i de l' oraciò O ----> SN + SV (Subjecte + predicat)
classificació edls verbs: s hen diu conjugació
conjugacio ; es concreta amb una forma no personal uinfinitiu:
3ª conjugació: 1ª-----> verbs acabats en ar
2ª-----> verbs acabats en er-re
3ª-----> verbs acabats en ir
3ª conjugacio:IR
Verbs purs ex: Dormir.
2ª conjugacio
VELARS: EX: eprendre, jo aprenc ...
Verb: Propietats verbals: 1) persona , 1ª, 2ª,3ª
2)Nombre: plural, singular3)Temps: present, passat, futur
4)Mode: indicatiu, subjuntiu,imperatiu...5)Veu: Activa, passaiva,(ser, estar o semblar)
6)Imperfectiu(tts els tmps sn simples.
perfectiu(tts ls tmps sn cmpsts.
J I G : en laguns casos les grafies G I J representen el mateix so sonor. sescriu G davant : e , i
J davant a, o,u , en nexes -jecc i - ject-en el verb jeure-en altre mots
les grafies
X,IX: les grafies x,ix corresponen el so de la lletra xeix. En catala occidental, pero a principis de mot i despres de consonant la x es pronuncia com la tx de txec o de batxillerat...
sescriu X: a comencament de mot- deswpres de consonatn-darrere i-darrere u semivocal
les grafies TX I IG tenen el mateix so
TX sescriu a pricipi de mot-enmig de mot-qa fi de mot sempre que els derivats tinguin el mateix so
IG a fi de mot si els derivats s escriuen amb g,tg tjo j .
LA CONJUGACIO VERBAL
el conunt ordenat de tts kle formes d un verb es el que es coneix com el nom de com a nom de conjugacio
-
verbs regulars: tenen el mateix lexema en tts les formes verbals i presenten les mateixes terminacions que els verbs moderns de la seva terminacio
-verbs irregulars presenten variacions en el lexema o bé no es conjugent amb les mateixes desinencies que el verb model corresponen t.


La conjugacio verbal esta rganitzada dacprd amb els morfemea verbals. . Hi ha tres blocs, segons els models , dins de cada mode h iha diferents temps i dins de cada temps les deiferents persones amb el seu nombre corresponen.
el mode indica lactitud del parlant , els verbs es poden presentar en trees modes :
-indicatiu: quan laccio verbal expressa alguna cosa amb existenciaindependentmen del temps que es realitza
-subjuntiu: quan llaccio reali indica allo ke es desitjat.
imperatiu: SERVEIX per donar ordres etc.
les grafies:
B: davant de l i r -darrere m- alternant amb p
V:darrere n
-Alternant amb u - el les terminacions del imperfet
GRAFIES R I RR
R a come´çament de mot. despres d econsonant-en els mots compostos,
RR: entre vocals
R: entre vocals
R cap so _ a fianl de paralula-en els infinitius - es pronuincia pero si porta un pronom darrere -els sufixos principals .en els mots els derivats dels quals s escriuen amb rsescriu X:
a comencament de mot- deswpres de consonatn-darrere i-darrere u semivocal
les grafies TX I IG tenen el mateix so
TX sescriu a pricipi de mot-enmig de mot-qa fi de mot sempre que els derivats tinguin el mateix so
IG a fi de mot si els derivats s escriuen amb g,tg tjo j .
LA CONJUGACIO VERBAL
el conunt ordenat de tts kle formes d un verb es el que es coneix com el nom de com a nom de conjugacio
-
verbs regulars: tenen el mateix lexema en tts les formes verbals i presenten les mateixes terminacions que els verbs moderns de la seva terminacio
-verbs irregulars presenten variacions en el lexema o bé no es conjugent amb les mateixes desinencies que el verb model corresponen

Entradas relacionadas: