Xuleta

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Física

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,22 KB

 
TEMA 11. A)q es un risc? q es la perillositat? q es la vulnerabilitat? un RISC es la posibilitat q es produeixi un dany irreparable a la naturalesa. la PERILLOSITAT: deriva d la probabilitat q s'esdevingui el procès natural, amb un abast, una intensitat i una durada determinats. VULNERABILITAT: deriva d la capacitat d la societat x fer front a les consekuencies potencials dl fenomen natural. B) q es 1 terratremol? cm es mesuren els seus efectes destructors? els terratremols moviments sobtats d la superficie d la terra es produeixen a causa d l'alliberament d'energia acumulada n les capes d l'interior d la terra. les destrosses es mesuren mitjanaçan la intensitat. A) quins son els riscos derivats d l'activitat volcànica?els fluxos de lava: que en el cas d lava molt fluida, pot arribar a recorrer 50km abans de solidificarse. en el seu camí arrasa amb tot el q troba. els fluxos piroclàstics: son una barreja d gasos cendres i fragments de rokes sotmeses a elevades temperatures q es desplacen x la vessant d'un volcà. poden arribar als 200km/h i es produeixen en erupcions xplosives o kuan es colapsa i s'enfonsa l'edifici volcanic. nuvols d cendres: contaminen l'aire i provoquen asfixia a les persones i a altres animals. si l'emissio d cendre es elevada es produeix l'enterrament d cases i propietats. els efectes a poca distancia ja es noten per la contaminació pot arribar a centenars de kilometres d distancia. els lahars: corrents de fang i rokes produits x la fusió dl gel o la neu d l'edifici volcànic. efectes arribar a ser devastadors.A) q es un impacte? enumera alguns impactes sobre l'atmosfera. son alteracions o modificacions q provoken un canvi d certa magnitud en l'ambient.els humans em utilitzat l'atmosfera cm un abocador d residus gasosos produits x els procesos industrials. CANVI CLIMATIC: alteració global dl clima d la terra. aquest fenomen es manifesta x l'alteracio d tota mena d parametres climatics. s'hi inclouen variacions

anormals d temepratura precipitacions...EFECTE HIVERNACLE: consisteix en l'absorció d la radiació infraroja, impedint q part d'aquesta radiació s'escapi d la terra i es difongui a l'espai exterior. la seva consekuencia immediata es l'augment d la temperatura d la superficie. actualment akest impacte es concreta en l'alteracio d la composicio kimica d l'atmosfera mundial a causa d l'emissio descontrolada d diversos gasos residuals d processos industrials, agricoles, domestics etc. CAUSES DL CANVI CLIMATIC: els processos d combustio associats a les activitats humanes emeten a l'atmosfera alguns compostosquimics q s'hi mantenen molt d temps sense canviar. el diaoxid d carboni es el component + abundant a les emissions procedents d les combustions degudes a l'activitat humana; x aixo la seva concentració esta augmentant d forma continua des d fa + d'un segle. divereses anàlisis sobre la concentració de dioxid d carboni a l'atmosfera en temps passats mostren q akest parametre ha anat canviant, i han identificat periodes d'elevada cncentració d dioxid d carboni associats a epokes d tempeeratures elevades i climes arids. FONTS ANTROPIKES D DIOXID D CARBONI: combustió d combustibles fòssils: la combustió d carbó de gas i d derivats dl petroli. deforestació. EFECTES CANVI CLIMATIC:1. si la temperatura mitjana dls oceans segueix augmentant al ritme actual, pujarà el niivell dl mar. platges deltes i aiguamolls se'n veuran afectats. 2. en algunes regions dl món, el canvi klimatic suposara 1 disminució d les precipitacions i 1 menos disponibilitat d'aigua. aixo afectara a l'estil d vida i tb la producció d'aliments . pero tb influira n la produccio d'energia pq no i aura prou cabal n alguns rius x produir energia hidroelectrica. 3. les condicions ambientals restringeixen l'abast d'algunes malalties per q eviten q els seus agents transmissors puguin viure a causa de la manca d'aigua o d les baixes temperatures. el canvi climatic pot fer q moltes malalties tropicals s'estenguin a regios q n'estaven protegides. 4. l'escalfament dls oceans, la pujada d nivell dl mar i la cntaminació d l'aigua son factors q es cmbinen x produir el blanqueig dls coralls. en aquestes noves cndicions, els pòpils dls coralls expulsen les algues responsables dl seu color i acaben morint en faltar-los els elements nutritius q aportaven les algues.
CONTAMINACIO ATMOSFERICA: es la presencia a l'aire d'algunes substancies q a partir d'uns limits determinats poden ocasionar d'1 manera directa o indirecta efectes nocius tant en els materials cm en els essers vius. CONSEKUENCIES AFEBLIMENT CAPA OZO?: la disminucio de concentració d'ozó a l'atmosfera te cm a consekuencia un augment d la radiacio ultraviolada q incideix n la superficie terrestre. aques increment d radiacio perjudica els essers vius.VOLCA: es una obertura o esquerda a l'escorça terrestre a través d ka qual s'allibera material rocos fos d l'interior dl planeta, magma.LAVA: es el magma alliberat d gasos. pot aberi laves fluides o viscosa. GASOS VOLKANICS: son 1 barreja d hidrogen, vapor aigua, dioxid d carboni meta dioxid d sofre, i clor, acid sulfhidrici acis clorhidric. PIROCLASTS: poden ser les cendres quan son fragments petits q poden manetenirse en suspensió n l'atmosfera, dificultant el pas de la radiacio solar.

Entradas relacionadas: