Xu.fol

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,71 KB

Hores extraordinàries: - Es cada hora de mes de la jornada laboral màxima. - Màxim de 80h lany. ( Excepte casos urgents, averies, etc... i es poden superar aquestes hores a canvi de descansos). * Tipus: 1. Hores extres no estructurals. (Forma voluntària). Cotitza a la SS, al tipus general. 2. Hores extres estructurals. (Per conveni). Cotitza a la SS, al tipus general.3. Hores extres de força major. (sinistres, incendis, i no compten per les 80 h màx.). Cotitzen a la SS, al tipus reduït.- En tot cas aquestes hores extraordinàries vindran estipulades en contracte o al conveni.Salari Mínim Interprofessional. (SMI):- El fixa el govern espanyol, anualment. - No es pot embargar; excepte en el pagament de pensions alimentaries, conjugues i fills. Fons de garantia social:- Organisme autònom del ministeri de treball i assumptes socials, que té per objecte garantir parcialment els sous dels treballadors i les indemnitzacions per acomiadament o extinció dun contracte de treball, pendents de pagament.- Sapliquen casos dinsolvències, fallides.- Es cobrarà el màxim del doble del SMI (sense pagues extres) per (*) el nombre de dies pendents de cobrar. ( Màxim de 120 dies). Període de prova:Període pactat en que lempresari i treballadors comproven la conveniència o no, de seguir mantenint el contacte signat. Per conveni, i si no be especificat en el contracte, serà de 6 mesos per un tècnic titulat, i de 2 mesos per els altres treballadors.A lestatut dels treballadors diu, que per a les empreses menor de 25 treballadors, el període de prova serà menor o igual a 3 mesos. Quan es tracti dun contracte en pràctiques, serà menor o igual a un mes en el cas dun titulat de grau mitjà. I serà de menor o igual a 2 mesos, en el cas dun Cicle formatiu de Grau Superior. Si per qualsevol causa les parts a la finalització o abans del període de prova vol posar fi al contracte, no caldrà preavís ni haurà indemnització.Contracte:És un acord entre dues persones, el qual una delles es un treballador que presta determinats serveis sota la direcció dun empresari del qual rep una retribució. Treballador: - > 18 anys. - < 18 anys, emancipat o amb autorització de pares o de tutors legals. (16-18) - Estrangers amb permís de treball i residencia. Empresari: Persona física o jurídica. És persona física quan per naixement, capacitat dobrar, major dedat o emancipació. Elements essencials dun contracte: a) Consentiment: Ha dhaver un acord entre les parts, lliurement.b) Objecte: Per prestar lactivitat al treballador a canvi dun salari. c) Causa: Secció remunerada dels fruits que resulten del treball. Forma i contingut del contracte de treball: - A destar prescrit obligatòriament,, i si no es així es presumirà indefinit. - Ha dincloure els següents punts: a) Sha dincloure si es de practiques, de formació, indefinit, a temps parcial, fixos, discontinus, de relleu, a domicili, dobra i servei, duració determinada... b) Lloc i data.c) Identificació de les parts. d) Denominació i categoria del lloc de treball e) Lloc de treball.f) Jornada de treball. g) Durada.h) Salari. i) Vacances.j) Preavís en cas de recisió del contracte.k) Altres clàusules que no vagin contra les lleis. * Confidencialitat. * No competència. * No sigui la mateixa activitat en laltre empresa. * Dedicació plena. Durada del contracte: Hi ha dos tipus de contractes: a)Duració determinada: A de ser per una obra o/i servei; que ho exigeixin les circumstancies del mercat, acumulació de feines..., substitució de treballadors amb dret de reserva de treball; contractes de les administracions públiques per a fer una obra o un servei.b)Indefinit: 1.Quan no es compleixin alguna de les anteriors coses, serà indefinit. 2. Quan no estigui per escrit.3. Quan no shagin donat dalta a la SS el contracte. (sempre que lempresa no demostri que el treball es temporal.)

Entradas relacionadas: