Xu.Eco.5.6.2

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,22 KB

La demanda (D):Es la quantitat dun be que estan disposats a adquirir els consumidors a un preu determinat.A. Factors que condicionen la demanda. 1.- El Preu del bé en qüestió. Quan mes car sigui el preu, hi haurà menys demanda. 2.- El Preu dels bens relacionats. Relació que guarda un bé respecte daltres, hi ha dues possibilitats: * Béns complementaris: Son bens que es venen en parella; el seu consum es conjUnt. Ex: Arracada i la torca. La pujada del preu dun bé implica la disminució de la quantitat demandada del bé complementari, * Bens substitutius: Són aquells béns, la utilització del qual implica no consumir laltre. Ex: Cotxe i Moto, sucre o sacarina. Un increment del preu, implicarà el preu del altre bé substitutiu. 3.- La renda disponible. La capacitat adquisitiva condiciona la qualitat de diners destinats a comprar, i per tant, la quantitat demandada dun producte. La relació q hi ha entre la quantitat demandada dun bé i lincrement de la venda permet classificar els bens en tres grups. * Bens inferiors: Són els que es demanen menys quan augmenta la renda del consumidor. * Bé normal: La quantitat demandada del bé sincrementa en la mateixa proporció q la renda. * Bens de luxe: Són bens que no es consumeixen quan la renda es baixa; però el seu consum augmenta substancialment quan es produeix un increment de renda. Son els que donen prestigi socials. Ex: Joies, creuers, roba de marca...4.- Preferències del consumidor. Son independents del preu o de la renda del bé. B. Corba de la demanda. La funció de la demanda mostra les quantitats dun bé que els consumidors estan disposats a comprar a cada preu. 1.- Moviments al llarg de la corba de la demanda. Un moviment al llarg de la corba es produeix quan varia el preu.2.- Desplaçaments de la corba de la demanda. Quan varien els preus relacionats dels bens, la renda o els gustos, estem parlant de desplaçaments de la corba de la demanda.
C. Elasticitat de la demanda. Lelasticitat de la demanda valora la sensibilitat de la resposta de la quantitat demandada Qd dun bé davant variacions dels seus factors determinants. ( Gustos, Renda, Preu, Preus dels altres bens).1.- Elasticitat preu de la demanda (Ep): És la raó del canvi percentual en la Qd dun producte i el canvi percentual en el preu daquest producte. És elàstica quan es més gran de 1. (Quan el preu disminueix i la quantitat demandada augmenta.)( Bxa p - pja Qd). És inelàstica quan es més petit d1. ( Quan augmenta el preu dun bé la quantitat demandada disminueix.) ( puja P - bxa Dd).2.- Elasticitat Renda: Mesura la sensibilitat dels consumidors en la Qd davant variacions de la renda. 3.- Elasticitat Encreuada: Mesura la sensibilitat dels consumidors de la Qd davant variacions dels preus dels bens relacionants.Loferta (S):Loferta duna empresa indica la quantitat que està disposada a fabricar i vendre el seu producte una empresa, a un preu de mercat. Tenint en compte el preu daquest producte, la tecnologia disponible, el preu dels factors de producció i les expectatives sobre el funcionament futur del mercat.(pja P, pja Qd)-(Bxa P, bxa Qd). A. Moviment i Desplaçament al llarg de la corba de loferta. Quan varia el preu del bé o servei, es quan es produeix un moviment al llarg de la corba.Quan varia la tecnologia, els preus dels factors productius o les expectatives es produeix un desplaçament de la corba. B. Elasticitat de la oferta.Mesura la sensibilitat de resposta dels productors davant dalgun canvi de preus, tecnologies, de expectatives i de preus de factors productius. C. Equilibri del mercat.Per determinar el preu dequilibri de mercat shan de dibuixar en un mateix gràfic les corbes doferta i la demanda. El punt en el que es troben loferta i la demanda, es el punt dequilibri de mercat. El preu dequilibri es buida el mercat perquè la quantitat demandada es igual al preu de demanda. (Qd < Qs. Preus tendeixen a baixar. Excés doferta.) (Qd > Qs.Preus tendeixen a pujar. Excés de demanda.)

Entradas relacionadas: