Xu.eco

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,16 KB

 
Necesitats, béns i serveis: Necesitat es el desig de satisfer una cosa q no es te. Es clasifiquen en 2 grans grups: a) Ne.Primaries: son imprescindibles pk estan lligades a la necessitat humana.( aliments).b) Nec.secundaries: son mes prescindibles.(bens). Tipus de bens i serveis: 1.Grau d'escasetat: Lliures: abundants (aire), o economics: cotxe.(escassos). 2.funció: De consum: es consumeixes directament. (gelat,cotxe), o de capital: contribueixen a la produccio d bens d consum. ( tornillo). 3.Grau d transformació: Intermedis: no s'han acabat d produir. o finals: ja estan preparats x a utilitzar. 4. L'accés als bens: pot ser public o privat.Activitats economiques: fan possible q es dugui a terme la satisdfacció.(relacio amb el cost d'oportunitat). 1.Consum. 2.Producció. 3. Distribució. Agents economics: son les families (consum), les empreses (producció i distrub.) i el sector public ( Cons.Dist.prod.) Macroeconomia: S'ocupa de les economies en conjunt. Microeconomia: estudia els agents economics individualment. Tecnologia: es la mnera en com es combinen els factors de producció x produir un bé o servei. Frontera de possibilitats de producció: (FPP) es un grafic simplificat q mostra les quantitats màximes d 2 bens q es poden produir en una economia en un moment donat amb els recursos productius i la tecnologia d q es disposa en aquests moments. + Combinacions ineficients: dins de la corba. +Combin.eficients: sobre d la corba. +Comb. inassolibles: fora d la corba. 1.escasetat de recursos: els recursos son limitats. 2.el cost d'oportunitat: nomes podem obtenir quantitats addicionals d'un be o servei.3. la producció potencial: es la producció màxima q una economia es capaç d'obtenir. Diferencia entre producció i productivitat:La producció son el nombre d productes produits en total i la productivitat son els bens i els serveis produits. Creixement economic: es l'increment en la produccio d bens i serveis d'una societat en un període de temps determinat. Hi han 2 maneres d creixer economicament: 1.Augmentant els factors de producció.2. Millorant la productivitat. SISTEMES ECONOMICS: 1.Economia tradicional:Dona resposta a les preguntes bàsiques mitjançant el consum o la tradició. 2.Economia de mercat: El mercat es una institució social en la qual els bens i els serveis s'incrementen lliurement x un preu sense cap tipus d'intervenció de l'estat. En aquest tipus d'organització economica, els consumidors i les empreses mitjançant l'oferta i la demanda resolen els 3 problemes economics bàsics. 1.Que produim? Es produirà els bens d major demanda x tal d'obtenir els majors beneficis.2.COm produim? el mercat fo´çarà a l'empresari a adaptar els procediments mes eficaços x a l'obtenció dels diferents béns i serveis. 3.Per a qui? vindra determinat al mercat d factors d producció segons el preu dels factors com salaris, beneficis... AVANTATGES I INCONVENIENTS: Avant: - Llibertat d'elecció. - Sistema + eficient. -Es el sistema mes acceptat socialment. incon: - Presencia d'externalitats. - Mercats on no es dona la competencia. - La renda no es destribueix equitativament. 3. Economia planificada: +Caracteristiques: 1. Propietat estatal dels mitjans d producció. 2.Centralització en la presa d decisions. 3. Planificació d les decisions mitjançant uns plans q dicta l'autoritat central.

Entradas relacionadas: