Els valors de renda fixa i

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,58 KB

 

Si l’emissor tributa per IS, els interessos meritats són despeses deduïbles en l’any, amb el límit que marca la normativa d’aquest impost.


Determinació de la renda gravada IRPF

  • El cobrament del cupó: tributa import íntegre o brut

  • El rendiment obtingut en la transmissió: es igual a la diferencia entre el valor de transmissió i el d’adqusició

Determinació de la renda en l’IS


  • Si es manté per la venda o cost, es determina, com en el cas de IRPF

  • Si la seva finalitat és especulativa les despeses de compra s’imputen a l’exercici

  • Si es manté fins el venciment , s’aplica el mateix criteri de l’emissor, el de cost amortitzat mitjançant l’aplicació del tipus d’interès efectiu
Tipus de valors de renda fixa privada

Pagarés d’empresa→ Son valors emesos al descompte i a curt termini


Bons i obligacions

Ordinaris

Indexats→ la rendibilitat es fixa amb una referència (euríbor)

Participatius → A més del cupó fix, els titulars participen en els beneficis de l’emissor

Estructurats

Bons i obligacions bescanviables i convertibles: el propietari te dret al cobrament dels interessos

Bons i obligacions amb warrant: Al venciment, permeten exercir opció a compra o venda.


Títols garantits

Títol hipotecari→ Són emesos per entitats financeres i estar garantits

Cèdules territorials→  Tenen preferència sobre els crèdits concedits a les Administracions Públiques

Cèdules i bons d’internalització→ estan garantits per una entitat financera


Valors de renda fixa privada segons la preferència en el cobrament

Deute garantit→ Posseís una garantia adicional sobre un bé o un dret de l’emissor.

Ordinaris i comuns

Deute subordinat→ Estan darra dels creditors comuns i davant dels accionistes

Participacions preferents → Estan per davant únicament de les accions ordinaries de l’emissor


Entradas relacionadas: