Valenciano texto

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 7,08 KB

   Impersonalitat:
-1.Construccions impersonals reflexes amb es (s´,-es,`´s)
-2.construccions amb subjecte molt generic:``tothom´´,``la gent´´,``algu´´.
-3.Se construccions d´obligacio personal:Caldre fer falta ser necessari. S´ha de treballar.
-4.Construccions amb el verb conjugat en determinades persones, pero, semanticament impersonal.(tu, el nosaltres impersonal ``diuen q el preu dels pisos ha baixat´´, no escrivim ç trencada davant e o i)
-5.Oracions pasives, sobretot si desapareix l´agent. els inmigrants son atacats ``pel veins´´
-6.construccions amb l´infinitiu q fa de subjecte.Fumar perjudica la salut.
-7.construccions amb els verbs semblar i pareixer.
Textos expositius:
-1.Problema/solucio:Podem detectar aquest tipus d´estructura per la presencia de certs senyals(Als textos:``un problema q s´ha de resoldre´´,``les solucions q porposen´´
-2.Causa/consequencia:senyals coenctors``per aquesta rao´´, ``aixi doncs´´
-
3.Comparacio:Es confronten diferents fenomens per monstarne les semblançes i diferencies.Si la comparacio es de contrast apareixen coenctors de contrast:`` a diferencia de´´, `` en cambi´´
-
4.Descripcio/enumeracio:Els trets o atributs giren al voltant d´un tema(objecte de descripcio) q esta en una posicio jerarquica superior.Coenctors caracteristics:(numers o lletres)(d´adiccio), i, a mes.
-
5 Secuencia temporal:descripcio de procesoso. Continguts ordenan texts:coenctors temporals i grafics.
Article neutre:Article neutre no davant infinitus- quan es un infinitiu sustantivat, article tampoc davant conjunccio ``que´´, pero si davant pronom relatiu ``que´´
finalitat: Orientar, Regular vida social,Informar
Ambit d´us: academic(cientific[alta especialitzacio], didacic[minima especialitzacio], divulgatiu[public molt ample]), literari periodistic publicitari, administratiu, interpersonal i religios)
Polifonia:(participants)
Es posible que a mes del emissor hi haya mes veus enunciatives.
Recursos de polifonia:
1.Polifonia explicita: discurs citat:
-Estil directe: amb vers de diccio y recursos grafics(Joan em va preguntar`` aniras a la festa´´)
-Estil indirecte: amb una subordinacio sustantiva introduida per un nexe: com que, quan, que, si (Joan em va preguntar si anaria a la festa)


En el discurs citat distinguim 3 elements:
-
Emisso r:Subjecte empiric de l´enunciat(autor real)
-
Locuto r:Subjecte discursio( veu que parla).per exemple el narrador en textos narratius.Entextos expositius i argumentatius, emissor y locutor coincideixen.
-
Enunciador s:veu dels participants
2.Polifonia implicita:No hi ha vers de diccio, ni es repordueixen paraules de l´enunciador,pero sabem que parla algu, exemple:un policia em va recomanar un lloc interesant on pasetjar:el palmeral d´elx
ESTIL INDIRECTE LLIURE:
-DIR:El cambrer ens va invitar amb una condicio i va dir:`` has de menjar plats tipics´´
-INd:El cambrer va dir que haviem de menjar plats tipics
-I.LI:El cambrer em va invitar amb una condicio:havia de menjar plats tipics.
INTERTEXTUALITAT:L´EMISSOR FA SEUES CERTES PARAULES O FRASES MES O MENYS CONEGUDES, EJ:UN PROFESOR LI DIU A ALTRE:``EN FI, ALES BARRICADES´´. 2 AMICS QUE QUEDEN I UN DIU:``qUEDEM A LES 5 EN PUNT, AMB PERMIS DE L´AUTORITAT COMPETENT I SI EL TEMPS NO L´IMPIDEIX´´.L´entrenador del equip avans del partit diu:``alea jacta est´´
VARIETATS DIALECTALS(depenen de la persona):
-
Varietats diacroniques(historiques)
-
VArietats diatopiques(Geografiques)
-
Varietats diastratiques(socials)
Varietats funcionals:varietats diafasiques(registres[Estandar, coloquial, especializat, literari]
CANAL:
1.1 oral:
-espontani[imporvisat]
-preparat
1 .2
Escrit:
-per a ser dit com si no fora escrit, aparenment improvisat
-per a ser llegit
2.1 emissor i receptor temps i espai:
-Directe:si emissor i receptor comparteixen el temps de l´enunciacio
-indirecte:si no comparteixen el temps
-e situacio:si comparteixen temps i espai
2 .2nombre de receptors:
-unidireccional:1receptor
-multidireccional:multiples receptors
2 .3nombre de emisor
-unilateral:1 emissor
-multilateral:+ de 1 emissor

Entradas relacionadas: