Valenciano

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 12,03 KB

1.la carta de presentació, es un document escrit que ha d'acompanyar sempre el currículum (guarda coherència) . es tracta d'un text breu en el que es destaquen els aspectes més rellevants de la trajectò ria acadè mica i profesional de l'aspirant "aquest"envia al responsable la carta per per: presentar-se com a candidat, introduir el currículum i demanar una entrevista.ni hi han dos tipus de carta: autocandidatura per iniciativa propia, respon oferta de treball caracteristiques: sols 1cara de 1fulla, original i poques vegades en manuscrit. estil: el text, transmetre actitud positiva,,no ser massa exigent, evitar exageracions i molt clar. tractament l'interlocutor amb formula voste, formes verbals de 3º persona.estructura encapçalament, cos central, comiat.
2.
contracte document en el qual es fan explísites les condicions d'un acord entre dues parts. establir drets i obligacions que adquireixen les dues parts.el contracte pot ser: redactat, esquemàtic. com llegirlo: fer2 exemp, data, acord, clàusules o condisions i signatura.
ACENTUACION:paraules formades per sil-labes,una sola monosil-labes, solen ser toniques menys els articles, possesius,pronombres febles, preposicions ,conjuncons...més d'una sil-laba polisil-labes, el colp de veu més fort es la sil-laba tonica.TIPOS DE PARAULES:agudes, sacentua l´ultima i si acaben en vocal+s,en o in/planes: penultima i si NO acaben en vocal+s,en o in./esdruixoles:antepenultima, sempre.
L´acent grafic, agut(´)en vocal tancada(i,u)greu(`)en vocal oberta(a).la (e,o)es segon la pronunciacion.
DIERESI:Fenomens fonetics amb les vocals(i,u)usos:indica que la (u)s'ha de pronunciar,per indicar que una(i)intervocalica,es vocalica i no semiconsonant.ej:coïa (que suene somo vocal)per indicar que una unio vocalica no forma diftong:Estalvi dela dieresi:sempre que es puga posar accent,en les terminacions-isme-ista-us-um,paraules amb prefixos y despres un(i)o(u)terminacons verbals de3ºconjugacion , infinitiu,gerundi,futur,condicional.
DIGRAF:conjunt de dues lletres que representa un sol so,(dues consonas o una geminada,"duplicaco de fonema")
digraf:gu,qu,ig,tx,tg,tj,ll,ss,rr,tz,ny.lletres compostes:l·l,mm,nn,tl,tll,tm,tn.
PARTICIO DE PARAULES:no em de deixar una lletra sola,partir els mots compostos al final del primer mot,no es poden partir les abreviacions,numeros escrits,formules quimiques. totes les lletres compostes es poden partir,els digraf asoles;tg,tj,tx,tz,ss,rr.
LENUNCIAT:CONCEPTES I CLASES:enunciat;combinacio de paraules amb sentit complet,separacio;quan parlem amb cambis de entonacio i cuan escribim amb signes de puntuacio. Divisio;-frases;enunciats que no contenen cap verb o lo tenen en forma impersonal.-oracions:enunciats que contenen un o més verbs en forma personal.
SINTAGMES:-categoria:,sustantiu,verb,adjectiu.(gramatica)-funcions:subjecte,predicat(paper de les paraules) Sintagma:paraula o grup de paraulesque exerceix una funcio determinada.consta d'un nucli:(significat basic)delimita la categoria gramatical,Ej:Nucli,sust(nombre) es SN. Elements:-especificadors:lesquerra del nucli(lo determinen)-complements:dreta del nucli(restringeixen o complementen el significat)
SUST O NOM:peu,;Maria VERB:ser,riure ADJECTIU:verd,indiferent PREPOSICIO:a,de..CONJUNCIO:i,ni,o,però DETERMINANT:el,un,aquest PRONOM:jo,tu,ens ADVERBI:ací,adés,gens INTERJECCIO:oh!,au!
complement nominal/complement del verb.subjecte i predicat.-el subjecte es un sintagma nominal k indica l´entitat de la cual diem alguna cosa.-predicat es un sintagma verbal k indica k diem sobre el subjecte.
CLASES D´ORACIONS:l´actitud del parlant:enunciatives,interrogatives,exclamatives,imperatives,dubitatives i optatives.L´estructura:simples i compostes.La naturalesa del predicat:atributives,predicatives,intrasitives,reflexives i reciproques i iimpersonals.
La veu del verb:actives i passives.-atributives:predicat nominal.-predicatives:predicat verbal.-impersonals:no tindre subjecte.-actives:veu activa subjecte agent.-passives:veu passiva subjecte pacent.
L'ORIGEN DEL NOSTRE LEXIC
la formacio de les llengues romaniqes, fou un proces q dura fins el segle8, la llengua oral va a anar incorporant poc a poc canvis al llati,
la nostra llengua te una base basicament llatina
*EL SUBSTRAT PREROMA-les llengues qe es parlaben a cada territori abans de larribada dels romans.
*EL SUPERSTRAT GERMANIC I ARABIC-va provocar qe sincorporaren al llati mots germanics, visigots i francs. la presencia darabismes es mes forta, especialment al regne de vlc.
*L'ADSTRAT- les relacions amb les llengues veines tb han deixat la seua empremta.italianismes(opera), galicismes(xemeneia, hotel), anglicismes. les paraules patrimonials son aqelles qe desde el llati an evolucionat a la nostra llengua per la peculiar manera de pronunciarles. PATRIMONI LINGUISTIC
ENTREVISTA LABORAl


1.Les llengues del mon:la llengua es la capacitat de comunicacio humana al mateix temps que es una convencio creada per un grup de parlants que permet entendre´s i comunicarse. la quantitat de llengues que hi ha parlades al mos son6.000 comparteixen en la mateixa frontera politica.Les difertents llengues del mon s´agrupen en diverses families linguistiques, agrupacions en les que les llengues presenten caracteristiques comunes perl fet de derivar de altres anteriors.la nostra llengua forma part de l´amonenada familia indoeuropea que compren les llengues parlades a europa i sud de asia.familia uraliana:a nord europa y asia:lopó, fines,hongares.familia caucà sia:es parla a sud-est d´europa :georgiá txetxe familia nigerocongolesa:a centre y sud d´africa:bantu, voltaic. familia altaica: l´oest y centre de asia:turc,mongol,manxu.familia sinotibetna: a l´est asia:xines,tibeta,birma.familia:amerindia:indisamericans:quitxu a, guarani,maia.familia:semitica:nor africa y a loest de asia:arab,hebreu familia malaiopolinessica hawai,malai javanes.2.les llengues al estat español: El castella:tambe conegut com espanyol es la llengua oficial de tot l´estat español.en les comunitatsautonomes bilingues comparteix aquesta oficialitat amb altres llengues.prov´e de l´evolucio del llatí vulgar y el seu origen el poden situar a la zona nord-central de la peninsula iberica es dispersa durant la reconquista a la zona de cantabria i asturiana.el gallec: es la llengua parlada a galicia, va a se la llengua propia de la literatura culta tant per a gallec con a portugesos com per a castellans.el catala: tambe prove del llatí vulgar es parla a catalunya , la comunitat valenciana les illes balears,y l´est dñ´arago, tambe a andorra y sud est de francia y ciutata de ´alguer. l´eusquer: es parla al pais basc y al terç nord de navarra y al sud.est de frança´unica llengua de la peninsula que no prove del llatí.
altres llengues:.l´aranes: es la llengua occitana que es parla a la valll d´aran(lleida) prove del lñlati vulgar, desde el 2006 es oficial a catalunya.l´asturlleones:es un grup de llengues formades pel lleones, l´asturia i el milandes prove del llati vulgar,es parlen a asturies y una part de castilla i lleo a la zona de portugal.l´aragones: es una llengua romantica, es parla a la zona d´osca y una part de la provincia de saragosa. no te rang d´oficialitat.le llengues ibero ameriques:en formen la part del castella, gallec, portuges i l´asturlleones llengues occitanoromantiques: la formen el catala,l´aranes,l´ocita.
1.la literatura al s.20:
Romanticisme:va a ser un moviment cultural,artistic y literarique aparece en europa al finals dedl s.18.ycomençament del 19. la base ideologica esta en la creença de la bondat humana,la subjetivitat la fantasia y la defensa de la individualitat tant dels homes com dels pobles. facilita l´interes per les llengüesi cultures noritzades.Aixo dona lloc al moviment de la renaixençaRealisme:va ser un corrent literari i pictòric e situal a partir del1830 representa una opocisió a la realitat romantica de melancolia,enyorança y subjetividad.Naturalisme: va a ser un corrent literari que apareguè com a derivacio o evolució del realisme .pretenia evitar la subjectivitat i mostrar els lloc y el individus en el seu ambient real.Prerafaelitisme:va a ser el primer de tots els moviments com a moviment pictòrictinguè els origens a Anglaterra a mitjans del s.19,com a moviment ideologic presenta un rebuig a la rebolucio industrialtot aço suposaba:massificasio,urbanitzacioi degradacio de les persones per contra suposaba el retor als ambient rurals y al mon medieval.Parnassianisme:es un moviment ´origen frances que rebutja per complet tot el que el romanticisme proposava i busca la bellesapura.Simbolisme:va sorgir a frança al final del s.19s´enfrontaren a la ideaque els parnassianistes teniende la poesia i opinaven que aquest genere no podria representar la realitatDecadentisme:va naixer a frança a final del s.19, estaben molt relacionats amb els prerafelitistes i els simbolistes en el sentit que la la societat estaba en decadencia,despertaba els sentiment de inseguretat.Impressionisme:tingué l´origen en la pintura estetica fou aplicada a la litertura intimament amb el naturalisme i amb l´intent de reflectir la realitat, els escritors impresionistes utilitzen les frases breus.2.la literatura del s.20:les avatguardes:Futurisme:aquest moviment d´anvanguarda parteix de l´enlluernament que produeixen els avanços tecnologics i pren com a font d´inspiracio les maquines, objetes etc.cubisme:te l´origen en la pintura i mes concretament en la figura de picasso si el cubism4e pictòric suposa un altra forma de vore la realitat.dadaisme:va a ser creat per l´escriptor frances tristan tzara proposaba l´us de l´absurd el trencament de la sintaxi y l´escriptura automatica va crear poesia inconnexa.Surrealisme:l´evolucio del dadaiseme te la base ideologica en els estudis del mon dels somnis i psicoanalisi de similitud freud. es un moviment d´agitacio social que preten la libertad de l´artista. durant el s.19 la nostra cultura i com a conseqüencia la nostra literatura viu un moment de reviscolament inspiraten les idees romantiques de recuperació de les cultures minorizades. l´origen de la patria d´aribau en 1833 es la renaixenxa, preten recuperar el sentiment patriotic y nacional.la renaixensa es producte de les idees romantiques la literatura es ve influida per les noves idees del realisme i naturalisme. al final de s.19, la influencia de les noves tendencies europees arriva el modernisme, pretenia la renovacio i modernitzaciode la societat.s.20 porta a la ma e el naiximent de les avantguardes que tingen un un seguiment de les nostres llengues. gerra civil:1936-1939 y aprtir de ahi começa la democracia.

Entradas relacionadas: